Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Työnohjauksesta hallintaa ja virtaa tai jopa boostia työhön

Tiistai 17.5.2022. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa ohjaavat opettajat, työnohjaajat (STOry) Sanna Komu ja Pasi Remes pohtivat dialogin keinoin työnohjauksen mahdollisuuksia.

Työnohjauksen tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan tarpeita kuunnellen. Työnohjauksessa voidaan pureutua esimerkiksi omaan ammatilliseen kasvuun, alati kehittyvän työn hallintaan, henkisen kuorman purkuun sekä toimintaan työyhteisössä ja verkostoissa.

Keskustelussa on mukana Elina Korhonen, erityisluokanopettaja Hatsalan koulusta.

Katso tallenne

Pasi Remes, Sanna Komu ja Elina Korhonen

Oppijan ja huoltajien osallistaminen tuen suunnittelussa ja arvioinnissa

Tiistai 5.4.2022. klo 15.00-15.30

  • Miten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat arviointikeskusteluissa?
  • Käykö niin, että aikuiset juttelevat ja lapsi yrittää ymmärtää mitä hänestä puhutaan?
  • Jääkö lapsen osallistuminen aikuisten määrittämien suunnitelmien ja päätösten varjoon?
  • Tulevatko puheliaat lapset paremmin nähdyiksi ja kuulluiksi?
  • Tuottaako keskustelu riittävästi sitä tietoa, jota tarvitaan yksilöllisen tuen järjestämiseen?

Yhteisillä keskusteluilla on tärkeä asema tuen suunnittelun ja arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyön toteutumisessa. Opetussuunnitelma velvoittaa huolehtimaan, että lapsi on häntä koskevien keskustelujen keskiössä. Osallisuus ja nähdyksi tuleminen lisäävät koulumotivaatiota ja -viihtyvyyttä.

Kahvilassa esitellään Valterin, Vanhempainliiton ja Martinniemen koulun yhdessä kehittämiä konkreettisia työkaluaja oppilaan osallisuuden vahvistamiseksi häntä koskevissa koulun/varhaiskasvatuksen keskusteluissa. KESY-Keskustelu symbolein soveltuu varhaiskasvatuksesta yläkouluikäisille ja SYKE-Syventävä keskustelu yläkoulusta toiselle asteelle.

Tule mukaan kuulemaan lisää ja vaihtamaan ajatuksia hyvistä käytänteistä oppijan ja huoltajan osallisuuden vahvistamiseksi tuen suunnittelussa!

Katso tallenne

Kahvilan vetäjät:
Sari Haapakangas
KT, erityiskasvatuksen asiantuntija
Suomen Vanhempainliitto

Mari Jokitalo-Trebs
TtM, kuntoutuspäällikkö
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Kuinka tukea lapsen toiminnanohjausta ja itsesäätelyä strukturoinnin ja visualisoinnin keinoin?

Tiistai 22.3.2022. klo 15.00-15.30

Valterin konsultoivat ohjaajat ja neuropsykiatriset valmentajat Miia Herranen Mikkelistä ja Riikka Pesonen Oulusta juttelevat Nettikahvilassa käytännön esimerkkien kautta, kuinka erilaisin strukturoinnin ja visualisoinnin keinoin voidaan tukea lapsen toiminnanohjausta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Aihetta lähestytään ratkaisukeskeisesti myönteisten toimintaesimerkkien kautta.

Katso tallenne

Miia Herranen ja Riikka Pesonen

Autismvänlig skola

Tisdag 15.3.2022. kl. 15.00-15.30

Vad kan vi vuxna göra för att bidra till en skolmiljö som känns bra och välkomnande för en elev med autism? Valteris handledande lärare Anne Levon och handledande habiliterare Jenny Felixson diskuterar och presenterar olika aspekter av vad det är viktigt att reflektera över, då man planerar lärande och lärmiljöer. Det handlar om såväl bemötande som rent praktiska stödarrangemang utgående från elevens behov. Olika slags verktyg för att kartlägga sitt eget kunnande, omgivningens hinderfrihet eller elevens funktionsförmåga lyfts också fram. Varmt välkomna med!

Se inspelning

Utbildare:
Anne Levón
jobbar som handledande lärare i Valteri. I sitt arbete satsar hon på att hitta lösningar som möjliggör lärande och en god vardag för alla i skolan.

Jenny Felixson är handledande habiliterare i Valteri och jobbar mycket med barn och unga som behöver extra stöd för att kunna hantera vardagens utmaningar och belastning.

Aistitiedon käsittely ja miten voi tukea luokassa yliherkkää tai alireagoivaa oppilasta

Tiistai 15.2.2022. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa tutkaillaan aistien ja aistitiedon käsittelyn vaikutuksia oppilaiden arjessa, oppimisessa ja kouluympäristössä. Toimintaterapeutit Jenni Klein ja Tiina Honkanen toimivat työssään Valteri-kouluissa lasten ja nuorten parissa, joiden kouluarkeen liittyvät myös erilaiset aistitiedon käsittelyn pulmat ja kuormittuminen. Pohditaan yhdessä mitkä keinot ja toimintatavat auttavat näitä oppilaita työskentelemään ja oppimaan. Tieto ja ymmärrys auttaa usein löytämään arjen ratkaisuja ja pienilläkin teoilla voi olla iso vaikutus.

Katso tallenne

Kouluttajat:
Jenni Klein (vasemmalla) on toimintaterapeuttina Valterin Mäntykankaan toimipisteessä Kuopiossa.

Tiina Honkanen (oikealla) on toimintaterapeutti, SI-terapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja Valterin Tervaväylän toimipisteessä Oulussa.

RESETTI-perheluokkatoiminta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tiistai 18.1.2022. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa Valterin kuntoutuksen ohjaaja Tarja Kankaanpää ja ohjaava perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen esittelevät Resetti-perheluokkatoimintaa. Resetti-perheluokkatoiminta on tiivistettyä yhteistoimintaa lapsen myönteisen kasvun tukena kodin ja päiväkodin/koulun välillä. Tavoitteena on edistää kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyötä, vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja myönteistä käyttäytymistä, tukea perheitä sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja saada vertaistukea.

Katso tallenne

Kuvassa vasemmalla Valterin ohjaava perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen ja kuntoutuksen ohjaaja Tarja Kankaanpää.

Kouluttajat:
Anuliisa Kemppainen (vasemmalla) on kahden kouluikäisen lapsen äiti, joka toimii ohjaavana perhetyön asiantuntijana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Anuliisa tuntee kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä vanhempana että ammattilaisena. Ammattilaisena hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa. Erityisesti Anuliisa puhuu myönteisen kohtaamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen puolesta.

Tarja Kankaanpää (oikealla) työskentelee kuntoutuksen ohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Tarjalla on monipuolinen ja pitkä työkokemus perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tarjalle on tärkeää ohjata ja tukea perheitä heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden äärelle.

Osallisuuden tukeminen kun puhuminen ahdistaa
Hur stöda delaktigheten hos elever som får ångest av att prata

Tiistai 7.12. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa Valterin puheterapeutti Fanny Häggblom ja psykologi Satu Peitso keskustelevat lapsen osallisuutta tukevista keinoista koulussa, silloin kun lasta ahdistaa puhua. Osallisuuden tukemisen näkökulmasta tärkeintä on luoda lämpimiä ja turvallisia kohtaamisen paikkoja, joissa ei ole painetta puhumiselle. Nettikahvilassa pohditaan konkreettisia keinoja, joilla voi yrittää helpottaa lapsen osallistumista ja mahdollisuutta näyttää osaamistaan sekä taitojaan. Lisäksi on tärkeä pohtia tuen ja hoidon kokonaisuutta ottaen huomioon lapsen yksilöllinen tilanne.

Nettikahvila on kaksikielinen.

Katso tallenne

Kuvassa vasemmalla Valterin puheterapeutti Fanny Häggblom ja oikealla psykologi Satu Peitso

Kouluttajat:
Fanny Häggblom (vasemmalla) työskentelee puheterapeuttina Valteri Ruskiksella ja Skillassa. Fannya kiinnostaa erityisesti puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (AAC) ja vuorovaikutuksen tukeminen. Hänelle on tärkeää, että jokaisella on keino ilmaista itseään, on se sitten äänellä, viittomilla, kuvilla tai symbolein.

Satu Peitso (oikealla) pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Eläinavusteinen pedagogiikka
Djurassisterad pedagogik

Tiistai 16.11. klo 15.00-15.30

Keskustelemme siitä kuinka eläimet voivat olla lapsen tai nuoren tukena ja mahdollistaa sujuvamman kouluarjen. Eläinavusteinen pedagogiikka tuo monille mieleen lukukoirat, mutta kenttä on huomattavasti laajempi ja monipuolisempi. Jos olet pohtinut olisiko eläinavusteisuus sinun juttusi, niin tule kuuntelemaan mitä kaikkea se on ja voi olla.

Vi diskuterar hur djur kan stöda barn och unga, så att de kan uppnå en smidigare skolvardag. Djurassisterad pedagogik får många att tänka på läshundar, men fältet är betydligt bredare och mångsidigare än så. Om du någon gång funderat på om det här vore din grej, så ska du komma med och höra vad djurassisterad pedagogik är och kan vara.

Katso tallenne

Kuvassa oppilas on pöydän ääressä oppitunnilla ja hänen edessään pöydällä on historian oppikirjat ja koira, joka makaa pöydällä silmät kiinni.

Psyykkisesti oireileva oppilas luokassa

Tiistai 2.11. klo 15.00-15.30

Psyykkisesti oireilevan oppilaan oirekuva, sen ymmärtäminen sekä työntekijässä heräävät reaktiot. Pureudutaan lyhyesti psyykkisesti oireilevan oppilaan oirekuvaan ja sen taustoihin, sekä mietitään, miten siihen yleensä reagoidaan ja miksi. Nettikahvilassa keskustelemme siitä, miten työntekijänä voimme itse vaikuttaa myönteisesti oppilaan hyvinvointiin, sekä hänen kasvuun ja kehitykseen.

Kouluttajat:

Perttu Eskelinen, koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja Ilona Lepistö, ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Pertulla on kokemusta reilun 10 vuoden ajalta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Valterin koululääkärinä Perttu on toiminut vuodesta 2019 alkaen.

Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden.

Katso tallenne

Ilona Lepistö ja Perttu Eskelinen

Differentiering för alla

Tisdag 12.10. kl. 15.00-15.30

Vad innebär differentiering? När ska man differentiera och vem har nytt av differentiering? Det får du svar på under detta nätcafe.

Daniel Enbacka jobbar som handledande lärare på Valteri Skilla. Frågor som gäller trestegsstödet ligger Daniel varmt om hjärtat och han har stor sakkunskap om att undervisningsarrangemang, metoder och hjälpmedel för elever med synnedsättning/blindhet.

Anne Levón jobbar som handledande lärare på Valteri Skilla. Hon är neuropsykiatrisk coach och är mån om alla elevers rätt till att lära sig. Funktionsvariationer och funktionshinder och framför allt hur man kan anpassa undervisning och lärmiljöer är det som Anne särskilt brinner för.

Se inspelning

Daniel Enbacka och Anne Levón

Tiimityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 

Tiistai 28.9. klo 15.00-15.30

Takkuaako tiimityö? Haastaako lapsiryhmä tai yksittäisen lapsen tilanne päivittäistä toimimista? Tuntuuko siltä, että esimiehen tuki on kaukana arjesta? Tai onko osaksesi osunut tänä vuonna unelmatiimi, jonka ytimen haluaisit ymmärtää, että voisit jatkossakin tehdä töitä näin? 

Nettikahvilassa Valterin ohjaava opettaja Riina Niutanen ja ohjaava kuntouttaja Mirjami Ylikojola kertovat käytännön kokemuksiaan tiimityön vahvistamisesta varhaiskasvatuksen eri ikäisten lasten ryhmissä. Kahvilassa keskustellaan mm. siitä, millä lailla työtä kannattaa selkeyttää ja millaiset rakenteet tukevat lasten onnistunutta ja oppimista tukevaa päivää. Nettikahvilassa pohditaan myös sitä, miten pedagogisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan ja miten aikuisten välinen vuorovaikutus vaikuttaa lasten oppimiseen. 

Katso tallenne

Vasemmalla kuvassa Mirjami Ylikojola ja oikealla Riina Niutanen.

Kahvilassa keskustelemassa:

Mirjami Ylikojola, ohjaava kuntouttaja, toimintaterapeutti YAMK ja varhaiskasvatuksen opettaja sekä Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja.

Mirjamilla on kokemusta varhaiskasvatuksen, lastenpsykiatrian ja oppimisen tuen parissa työskentelystä. Tällä hetkellä Mirjamin työkenttä löytyy Etelä-Suomen päiväkodeista ja kouluista, joissa keskitytään sekä yksittäisten lasten, että ammattilaisten oppimisen tukemiseen ajankohtaisten tuentarpeiden järjestämisessä. Mirjamia kiinnostaa erityisesti ympäristön psyykkisen ilmapiirin merkitys oppimisessa.  

Riina on tehnyt töitä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Nykyisessä työssään ohjaavana opettajana Riina kohtaa lapsia ja nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia sekä huoltajia. Yhdessä pohditaan pedagogisia ratkaisuja, joilla arki ja oppiminen saadaan sujumaan. Riina innostuu hyvän vuorovaikutuksen rakentamisesta ja osallisuudesta. 

Monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Tiistai 24.8. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa tutustutaan monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Osallistujat saavat tietoa vieraan kielen oppimisen kehityksestä, sekä siitä, kuinka lähteä selvittämään mahdollista oppimisen vaikeutta. Nettikahvilassa kerrotaan myös Valterin palveluista, joiden avulla voidaan tukea monikielisen lapsen oppimista.

Kouluttajat:

Jenni Rinta-Kanto, psykologi, PsM, YTM
Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, KM, puheterapeutti

Jenni Rinta-Kanto on psykologi, joka on työskennellyt koulumaailmassa jo ennen Valteria ja innostuu koulumaailman monimuotoisuudesta, elävyydestä ja yllätyksellisyydestä. Jenni on työskennellyt eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien oppijoiden kanssa ja perehtynyt erityisesti kielellisiin oppimisen vaikeuksiin.

Tiina Pilbacka-Rönkä on työskennellyt monikulttuuristen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa ja kouluttanut paljon monikulttuuristen oppilaiden kielen ja koulunkäynnin tukemisesta.

Katso tallenne

Kuvassa kaksi naista. Vasemmalla ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä ja oikealla psykologi Jenni Rinta-Kanto

Tiina Pilbacka-Rönkä ja Jenni Rinta-Kanto