Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Liikuntaa vai erityisliikuntaa? Vai onko sillä mitään väliä?

Tiistai 14.5.2019

Liikunta tarjoaa paljon oppimisen kannalta positiivisia elementtejä, joita meidän tulisi huomioida kaikkien oppilaiden kohdalla. Erityisen tärkeää on tarjota liikunnallisia kokemuksia niille lapsille ja nuorille, joille harrastaminen ei ole yksinkertaista ilman tukea tai apuvälineitä. Tämä nettikahvila toteutetaan podcastina, jossa keskustelemassa ovat ohjaava opettaja Matti Salmela, toimintaterapeutti Aleksi Vanninen sekä ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi.

Kouluttajat:

Matti Salmela on ohjaava opettaja Valteri Mäntykankaalta Kuopiosta. Matin työ koostuu opettamisesta, ohjaamisesta ja kouluttamisesta.

Aleksi Vanninen toimii toimintaterapeuttina Valteri Mäntykankaalla Kuopiossa. Aleksi työskentelee koulun omien oppilaiden parissa, mutta tekee paljon ohjaustyötä myös lähikouluihin.

Jukka Vetoniemi toimii ohjaavana opettajana Valterissa. Hän opettaa, toimii täydennyskouluttajana sekä on aktiivisesti kehittämässä kaikille yhteistä koulua eri hankkeiden ja verkostojen kautta. Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettavana hän tutkii oppilaiden osallisuuden kokemuksia.

Matti Salmela ja Aleksi Vanninen.

Kuuntele podcast

Att höra till – fokus på hörsel

Tisdag 2.4.2019 kl. 15.00-15.30

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser, tillgänglig lärmiljö, ljudmiljö, bemötande, hörselteknik.

Eivor Larpes är handledande lärare vid Valteri Skilla.

Nettikahvila on ruotsinkielinen.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

OPPIMISEN TUEN NEUVONTA – Tukea ammattilaisille ja huoltajille

Tiistai 19.3.2019 klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa esitellään Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteistä neuvontapalvelua, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja huoltajille sekä sivistystoimelle. Palvelu on matalan kynnyksen tukimuoto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä huoltajille. Nettikahvilassa kuvaillaan Oppimisen tuen neuvontapalvelua ja kokemuksia sen ensimmäisen lukuvuoden toiminnan pohjalta. Nettikahvilassa keskitytään palvelun esittelyyn ja varsinaiset kysymykset esitetään Oppisen tuen neuvontapalveluun. Tule mukaan kuulemaan lisää Oppimisen tuen neuvontapalvelusta ja sen käytänteistä.

Kouluttajat:

Opetusneuvos Riia Palmqvist työskentelee Opetushallituksessa koulunkäynnin tuen ja ohjauksen asioiden parissa. Hän on Oppimisen tuen neuvonnan yhteyshenkilö Opetushallituksessa.

Maria Laiho on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja, joka toimii yhtenä yhteyshenkilönä ja neuvontapalvelun vastaajana Oppimisen tuen neuvonnan tiimissä.

Riia ja Maria ovat olleet alusta asti mukana kehittämässä Oppimisen tuen neuvontapalvelua yhdessä Opetushallituksen ja Valterin asiantuntijoiden kanssa.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Erityisen tuen oppilas yleisopetuksen luokassa - eriyttämistapoja inkluusion hengessä

Tiistai 12.2.2019 klo 15.00-15.30

Monissa kouluissa on käytössä onnistuneita ratkaisuja erityisen tuen oppilaiden opettamiseen isossa ryhmässä. Mitä nämä ratkaisut ovat? Mitä inklusiivinen opetus vaatii koululta, ryhmältä ja opettajalta?

Kouluttaja:

Tiina Pilbacka-Rönkä työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus inkluusiokouluista.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Laadukasta tukea johtamalla

Tiistai 22.1.2019

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen vastuu on kunnissa opetuksen järjestäjillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuen järjestämisen muodot ja käytännön toteutus vaihtelevat suuresti eri kuntien välillä, vaikka koulua tulee kehittää inkluusioperiaatteen mukaisesti. Miten opetuksen järjestäjä voisi lähteä kehittämään tuen palveluita entistä paremmin lähikouluperiaatetta tukevaksi? Entä miten mahdollisimman moni oppilas ja opettaja saisi tarvitsemansa tuen lähikouluunsa? Tämä nettikahvila toteutetaan podcastina, jonka kautta voi kuunnella Jukan ja Terhin keskustelua aiheesta.

Kouluttajat:

Terhi Toikkanen on kehittämispäällikkö, vastuualueenaan Valterin palveluiden kehittäminen yhä paremmin koulujen tarpeita vastaavaksi. Tehtäviin kuuluu myös oppimisen tukeen liittyvä yhteiskehittäminen kuntien ja koulujen kanssa mm. koulutusten ja konsultaatioiden avulla.

Jukka Vetoniemi toimii ohjaavana opettajana Valterissa. Hän opettaa, toimii täydennyskouluttajana sekä on aktiivisesti kehittämässä kaikille yhteistä koulua eri hankkeiden ja verkostojen kautta. Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettavana hän tutkii oppilaiden osallisuuden kokemuksia.

Molemmat ovat toimineet kouluttajina oppilaitosten johdolle suunnatuissa koulutuksissa ja heidän toimintaansa ohjaa eetos entistä paremmasta koulusta kaikille oppilaille.

Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö

Tiistai 4.12.2018 klo. 15.00-15.30

Nettikahvilassa ideoidaan yhdessä, miten oppilashuoltotyön kurssi käännetään korjaavasta ennaltaehkäisevään. Visioimme myös, millä toimenpiteillä oppilashuoltotyöstä rakennetaan muutosten myllerryksessä monialaisen yhteistyön tehoyksikkö.

Kouluttajat: Minna Rouste on vs. rehtori ja toimii oppilashuollon ohjausryhmässä. Merja Koivisto on ohjaava opettaja ja oli mukana verkostossa, joka valmisteli THL:n syksyllä julkaiseman oppaan kuntien opiskeluhuoltoryhmän työn tueksi.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Hur bemöter vi barn med utmanande beteende?

Tisdag 6.11.2018 kl. 15.00-15.30

Hur kan vi i skolans undervisning möta elever med svårigheter inom det neuropsykiatriska området på deras villkor? Att förstå hur hjärnans funktion till stor del relaterar till barn och ungdomar med NPF är en viktig del i arbetet. Föreläsning ger tips och ideer på en del verktyg att använda till stöd och hjälp för dessa elever i skolans vardag.         

Johanna Haukka är från Sverige och jobbar som handledande lärare i Valteri inom det neuropsykiatriska området. Hon har arbetat som specialklasslärare, specialbarnträdgårdslärare och specialpedagog i både Sverige och Finland.

Nettikahvila on ruotsinkielinen.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Videoinnista digitarinoihin!
Digitarinat avuksi arkipäivän haasteisiin päiväkodissa.

Tiistai 9.10.2018 klo 15.00-15.30

Videointi on suosittu tapa havainnollistaa lapsen arkea. Mutta miten hyödynnämme ne päiväkotiarjen toiminnan suunnittelussa ja haastavien tilanteiden ymmärtämisessä ja käsittelemisessä? Ohjaava opettaja Niina Laitinen kertoo, miten lasten ääni saadaan kuuluville digitarinoilla ja miten siitä on hyötyä koko ryhmälle.

Kouluttaja: Niina Laitinen työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä kokemus varhaiserityisopetuksesta.

Niina Laitinen

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Moninaiset oppijat ja oppimisen pulmat - mistä saan tukea?

Tiistai 18.9.2018 klo 15.00-15.30

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat työssään monenlaisia haasteita ja tilanteita, joihin he haluaisivat ohjauksellista tukea. Lasten ja nuorten moninaisuus sekä kasvuun, oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset askarruttavat ja työllistävät. Tärkeää olisi, että arki saataisiin ryhmässä sujumaan ja tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren oppimisen ilo säilymään. Turhan usein päiväkodin ja koulun henkilöstö myös kokee jäävänsä yksin ongelmatilanteissa.

Ohjauskäynti tarjoaa välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Näitä ohjauskäyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat. Nettikahvilassa pohdimme käytännön esimerkkien avulla, mitä ohjauskäynnin aikana tapahtuu ja millaisiin tilanteisiin ohjauskäynneistä on apua.

Kouluttaja: Raisa Sieppi työskentelee oppimisen tuen päällikkönä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

Raisa Sieppi
Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin

Tiistai 21.8.2018 klo 15.00-15.30

Usea autismikirjon oppilas kuormittuu päivittäisessä kouluarjessa liiallisesti. Tällä on vahva vaikutus oppilaan koulunkäynnin sujuvuuteen, oppimiseen ja yleiseen hyvinvointiin.

Nettikahvilassa käydään läpi työvälineitä, joilla voimme ennalta ehkäistä liiallista kuormittumista, vahvistaa koulunkäynnin sujuvuutta ja oppimista autismikirjon oppilaan omassa lähikoulussa, mm: visuaalinen ja konkreettinen oppimisympäristö, kielellisten taitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki, aistitoimintojen huomioiminen ja oman osallisuuden vahvistaminen

Kouluttaja: Tero Kujala työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus autismikirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, myös erityisluokanopettajana ja lastentarhanopettajana.