Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Toimintakykyajattelu nivelvaiheen tiedonsiirron siltana

Tiistai 12.5.2020 klo 15.00-15.30

Irene Rämä esittelee Vetovoimalan kanssa yhteistyössä tehdyn selvityksen tuloksia ja havaintoja toimintakykyajattelun merkityksestä siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Tarkastelussa on erityisesti tiedonsiirron näkökulma ja se, kuinka toimintaympäristön muutos vaikuttaa oppilaan ohjauksen ja tuen tarpeeseen siirryttäessä toiselle asteelle.

Selvityksessä opiskelijan elämäntilannetta ja toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena, minkä avulla haetaan käsitystä siitä, miten tietoa toimintakyvystä voisi hyödyntää opiskelupaikan valinnassa, opintojen suunnittelussa ja tuen järjestelyissä opintojen alkaessa.

Irene esittelee haastattelututkimuksen tuloksia konkreettisten tapausesimerkkien kautta. Esimerkit kuvaavat kattavasti vaativan erityisen tuen kirjoa ja tuovat näkyväksi miten toimintakykyajattelu näyttäytyy erilaisena opiskelijan, opettajan ja huoltajan puheissa.

Kouluttaja: Irene Rämä (KT) työskentelee Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa (HEA) tutkijatohtorina. Irenen ydinosaaminen ja mielenkiinto kohdistuu vaativan erityisen tuen aiheisiin, etenkin erityisopetuksen tutkimiseen (autismikirjo, vuorovaikutuksen haasteet, nivelvaiheen siirtymät). Erityisopetuksen käytänteet ja opetussuunnitelmatutkimus kiinnostavat myös. Oman lisänsä alan asiantuntemukseen tuovat kokemukset autismikirjosta omassa perheessä. Tieteellisen tutkimuksen ohella Irene kirjoittaa mielellään yleistajuisia tekstejä tutkimusaiheistaan.

Katso tallenne

Irene Rämä

Psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulunkäynnin tukeminen

Tiistai 28.4.2020 klo 15.00-15.30

Kouluissa työskenteleville masennus, ahdistus, kouluhaluttomuus ja tunne-elämän haasteet lienevät tuttuja termejä. Diagnoosien takana on oppilas, jonka psyykkinen oireilu voi näyttäytyä koulussa monin eri tavoin.

Ennaltaehkäisyä tarvitaan yhä enemmän etenkin niissä tilanteissa, joissa todetaan vain joitakin alkavia tai lieviä psyykkisiä oireita ja ongelmia. Koulussa voidaan auttaa ja kannattaa auttaa, mutta miten? Ja entä minä itse; kuinka jaksan, osaanko?

Kouluttajat: Riikka Piispa (kuvassa oikealla) työskentelee ohjaavana opettajana Valterissa ja opiskelee kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Hän on viime vuosina syventänyt osaamistaan psyykkisen oireilun taustoista ja ilmenemismuodoista. Riikka on toiminut yläkoulun erityisluokanopettajana liki 15 vuotta ja kohdannut matkansa varrella lukuisia avuntarpeisia nuoria tai kokonaisia perheitä.

Nella Mikkonen työskentelee Valterissa ohjaajana. Hän on mielenterveystyöhön ja psykiatrisen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Nella on työskennellyt koulun lisäksi sairaalassa ja lastensuojelussa. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin eri osa-alueet ovat tulleet tutuiksi monista eri näkökulmista.

Katso tallenne

Nella Mikkonen ja Riikka Piispa

Att göra skillnad varje dag
-konkreta tips för anpassning av undervisning, miljö och material, del 2

Tisdag 31.3.2020 kl. 15.00-15.30

Hur kan vi anpassa skolvardagen för olika elever med olika behov? Differentiering och individualisering i praktiken genom tätt samarbete mellan lärare och handledare.

Tanja Fransman jobbar som handledare och Jenny Sjöström som handledande lärare på Valteri center för lärande och kompetens. Innan dess har de jobbat tillsammans flera år och båda har lång erfarenhet av elever med NPF och inlärningssvårigheter.

Katso tallenne

Ylivilkkaus

Tiistai 10.3.2020 klo 15.00-15.30

Pitääkö olla huolissaan? Mistä puhutaan, kun puhutaan ylivilkkaudesta? Mitä ylivilkkauden taustalla voisi olla? Kuinka tukea lasta koulussa? Voisiko ylivilkkaus olla supervoima?

Kouluttajat: Anne Paavola toimii ohjaavana opettajana Valterissa. Anne on työskennellyt erityisluokanopettajana peruskoulussa kymmenisen vuotta ja kohdannut monenlaisia ”supersankareita”. Hän on yhdessä lasten, heidän vanhempiensa ja muiden toimijoiden kanssa pyrkinyt rakentamaan kouluarjesta sellaisen, missä ylivilkkaus on mahdollista nähdä voimavarana.

Ulla Sopanen toimii koulupsykologina Valterissa. Hän on toiminut opettajana ja psykologina eri ikäisten lasten ja nuorten parissa. Ullalla on kokemusta ylivilkkausteemasta mm. tarkkaavuuspulmien selvittelyistä ja lasten, nuorten, vanhempien ja koulujen henkilökunnan ohjaamisesta tilanteissa, joissa ylivilkkaus herättää huolta.

Katso tallenne

Valterin ohjaava opettaja Anne Paavola ja koulupsykologi Ulla Sopanen.

VASU - miten kirjoitan lapsesta?

Tiistai 11.2.2020 klo 15.00-15.30

Miten lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) toimii kehityksen ja oppimisen tuen välineenä? Lapsilähtöisessä kirjoittamisessa huomioidaan lapsen vahvuudet ja toiminnalle asetetaan realistisia, saavutettavia tavoitteita, joihin sitoudutaan. Miten saada lapsen ja huoltajan osallisuus näkyviin lapsen vasun teksteissä?

Kouluttaja: Minna Vuolukka toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja kohtaa työssään paljon varhaiskasvatuksen ammattilaisia, pieniä lapsia ja heidän perheitään. Taustalla hänellä on monipuolista työkokemusta opetusalan tehtävistä aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Minna Vuolukka

Kohtaamisen jaloa taitoa opettelemassa – tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus peruskoulusta jatkopoluille

Tiistai 14.1.2020 klo 15.00-15.30

Tukea tarvitsevat oppilaat haastavat oppilaanohjausta perusopetuksessa. Ohjauksen tarve on suurempi ja yksilöllisempi ja resurssit rajalliset. Tässä nettikahvilassa pohdimme, mitä tukea tarvitsevan oppilaan onnistunut ohjaus vaatii toiselle asteelle siirryttäessä.

Kouluttajat: Anna-Kaisa Puusaari ja Heidi Alatalo työskentelevät Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vetovoimala-hankkeessa, kehittäen vaativan erityisen tuen ohjauspalveluja. Molemmilla on taustalla monipuolista osaamista ja työkokemusta oppimisen tuen ja oppilaanohjauksen käytänteistä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Katso tallenne

Koulua käymättömät oppilaat

Tiistai 10.12.2019 klo 15.00-15.30

Mitä kouluakäymättömyys on ja mistä se voi johtua? Miten näitä oppilaita ja heidän perheitään voidaan tukea? Millaista tukea Valteri tarjoaa koulua käymättömien oppilaiden ja opetushenkilöstön tueksi? Tässä nettikahvilassa tarjotaan tietoa runsaisiin koulupoissaoloihin vaikuttavista tekijöistä, koulua käymättömyyden kehittymisestä, taustasyistä ja mahdollisista tukikeinoista.

Kouluttaja: Iines Palmu (KM, elo, opo, väitöskirjatutkija), toimii ohjaavana opettajana Valterissa. Hän on työskennellyt monenlaisissa erityisopetuksen ja ohjausalan tehtävissä aina alakoulusta toiselle asteelle, tehnyt tutkimustyötä koulutuksen keskeyttämisen sekä käyttäytymisinterventioiden parissa, ja toiminut kouluttajana mm. yhteisopettajuuden, motivaation ja koulunkäynnin tuen ja konsultoivan työotteen parissa. Hän on toimittanut Valterin "Takaisin kouluun - koulua kouluakäymättömille" -teoksen, joka julkaistaan tammikuussa 2020.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Iines Palmu

Att göra skillnad varje dag
-konkreta tips för anpassning av undervisning, miljö och material

Tisdag 26.11.2019 kl. 15.00-15.30

Hur kan vi anpassa skolvardagen för olika elever med olika behov? Differentiering och individualisering i praktiken genom tätt samarbete mellan lärare och handledare.

Tanja Fransman jobbar som handledare och Jenny Sjöström som handledande lärare på Valteri center för lärande och kompetens. Innan dess har de jobbat tillsammans flera år och båda har lång erfarenhet av elever med NPF och inlärningssvårigheter.

Katso tallenne

Huom! Nettikahvila on ruotsinkielinen.

Haastava käyttäytyminen

Tiistai 5.11.2019 klo 15.00-15.30

Haastava käytös - mitä se on ja miltä se tuntuu? Keskustelua haastavasta käyttäytymisestä ja sen työntekijässä herättämistä tunteista. Aiheesta keskustelevat Valterin ohjaavat opettajat Matti Salmela ja Pasi Remes, sekä neuropsykologian erikoispsykologi Tiina Huttunen.

Katso tallenne

Näkövammainen lapsi/oppilas ryhmässä

Tiistai 8.10.2019 klo 15.00-15.30

Mitä tulee huomioida oppimisympäristössä ja opetuksessa kun ryhmässä on näkövammainen lapsi tai oppilas? Millainen on oppilaan tukiverkosto ja mistä voi saada tukea, niin oppilaalle kuin oppilaan parissa työskenteleville aikuisille?

Kouluttajat: Päivi Toikkanen ja Kirsi Salonen ovat Valterin ohjaavia opettajia ja he työskentelevät näkövammaisten oppilaiden parissa.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö

Tiistai 17.9.2019 klo 15.00-15.30

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan vastuunjako koulun arjessa.
Mistä hyvä yhteistyö rakentuu? Miten vuorovaikutus toimii kiireisen arjen keskellä?

Kouluttajat: Virpi Kauppinen työskentelee erityisluokanopettajana ja Lotta Smolsky koulunkäynninohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Helsingissä. Molemmilla on pitkä kokemus koulumaailmasta ja tiimityöskentelystä.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Kuulovammainen lapsi/oppilas ryhmässä

Tiistai 27.8.2019 klo 15.00-15.30

Kuulovammaisen lapsen/oppilaan kohtaaminen ja tarpeiden huomiointi päiväkodin/koulun arjessa.

Millainen on hyvä kuunteluympäristö? Mitä on hyvä ottaa huomioon kuulovammaisen lapsen/oppilaan kohtaamisessa, ohjaamisessa ja opetuksessa?

Kouluttaja: Miia Kareisto toimii ohjaavana opettajana Oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa.  Hänellä on pitkä kokemus kuulovammaisten opettamisesta ja ohjaamisesta.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

ohjaava opettaja Miia Kareisto