Mediarekisteri tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020, muokattu 1.10.2021

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101, 40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö:
Petteri Alanko, ma. viestintäpäällikkö
Puh. 0295 33 5319, petteri.alanko@valteri.fi

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Mediarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Valterin mediarekisteriä käytetään tiedottamiseen (mm. lehdistötiedotteet) sekä toimitukselliseen  markkinointiviestintään.

Oikeusperuste: asemavaltuutus ja/tai henkilön suostumus

Mediarekisteriä käytetään tapahtumista tiedottamiseen esim. niin, että toimittajille, kuvaajille sekä toimituksille lähetetään lehdistötiedotteita Valterin järjestämistä tapahtumista ja palveluista.

Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietoryhmät

Median tyyppi (sanomalehti, jäsenlehti, viestintä, verkkosivu, ammattilehti, tv, radio), organisaation nimi, maakunta, paikkakunta, toimittajan nimi, titteli, sähköpostiosoite, kieli, puhelinnumero, aihealue.

Henkilötietojen tietolähteet

Mediarekisterin yhteystiedot kerätään ja päivitetään yleisesti saatavilla olevista julkisista tietolähteistä  kuten lehtien ja medioiden verkkosivuilta. Lisäksi tietoja saadaan myös rekisteröidyltä.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Tietojen tuhoamisessa ja poistamisessa noudatetaan turvallisia käytäntöjä. Valteri poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät enää ole tarpeellisia tai muutoin ajantasaisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien
perusteella.

Rekisteriä käsitellään pääasiassa sähköisesti. Mikäli käsittelyssä syntyy manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa kaapissa.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.