Mediarekisteri tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020, muokattu 1.10.2021

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101, 40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö:
Sanna Yli-Patola, viestintäpäällikkö, puh. 0295 33 5319

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Mediarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Valterin mediarekisteriä käytetään tiedottamiseen (mm. lehdistötiedotteet) sekä toimitukselliseen  markkinointiviestintään.

Oikeusperuste: asemavaltuutus ja/tai henkilön suostumus

Mediarekisteriä käytetään tapahtumista tiedottamiseen esim. niin, että toimittajille, kuvaajille sekä toimituksille lähetetään lehdistötiedotteita Valterin järjestämistä tapahtumista ja palveluista.

Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietoryhmät

Median tyyppi (sanomalehti, jäsenlehti, viestintä, verkkosivu, ammattilehti, tv, radio), organisaation nimi, maakunta, paikkakunta, toimittajan nimi, titteli, sähköpostiosoite, kieli, puhelinnumero, aihealue.

Henkilötietojen tietolähteet

Mediarekisterin yhteystiedot kerätään ja päivitetään yleisesti saatavilla olevista julkisista tietolähteistä  kuten lehtien ja medioiden verkkosivuilta. Lisäksi tietoja saadaan myös rekisteröidyltä.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Tietojen tuhoamisessa ja poistamisessa noudatetaan turvallisia käytäntöjä. Valteri poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät enää ole tarpeellisia tai muutoin ajantasaisia.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista / tietojen suojaus

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien
perusteella.

Rekisteriä käsitellään pääasiassa sähköisesti. Mikäli käsittelyssä syntyy manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa kaapissa.

Informointi

Rekisteriseloste on nähtävillä Valterin www-sivuilla osoitteessa www.valteri.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja saada halutessaan jäljennös näistä tiedoista. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä varmistutaan ja se tarkistetaan ennen tietojen antamista. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen toteuttaa rekisteröidyn tarkastusoikeus.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan ilman viivytystä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa tai muiden yhteystietojensa käyttö milloin tahansa saamaansa sähköpostiviestiin vastaamalla tai ilmoittamalla
asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus mm. kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.