Kuntayhdyshenkilörekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101,
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö:
Petteri Alanko, ma. viestintäpäällikkö
Puh. 0295 33 5319, petteri.alanko@valteri.fi

Tietosuojavastaava:
tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Kuntayhdyshenkilö-, opetus- ja sivistystoimenjohtorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on Valterin kuntayhdyshenkilö ja sivistys- ja opetustoimenhenkilörekisteri, jonka avulla lähetämme kohdennettuja uutiskirjeitä heille.

  • Tiedotamme tuen järjestämiseen liittyvistä valtionavustuksista ja olemme valmiita toimimaan kehittämiskumppanina jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
  • Tiedotamme opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuksista.
  • Tiedotamme palveluistamme ja verkostoitumistilaisuuksista.
  • Pidämme kuntayhdyshenkilöt ajan tasalla Valterin maksuttomista ja maksullisista ohjauspalveluista sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä materiaaleista.
  • Hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita mm. edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamiseen.

Oikeusperuste: Henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Puhelin, Matkapuhelin, Sähköposti, Yritys, Tehtävänimike, Postitoimipaikka, Kunta, Maakunta, Maa

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot kyselylomakkeen kautta.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilön tiedot säilyvät rekisterissä, mutta yhteystietojen tilaksi muuttuu ”Ei saa” –lähettää, mikäli henkilö ei halua uutiskirjettä. Näin varmistetaan, että hän ei jatkossakaan saa uutiskirjettä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa järjestelmän palvelimen kovalevyllä. Tallentimet sijaitsevat palveluntarjoajalla lukitussa ja valvotussa tilassa. Palveluntarjoaja vastaa ohjelma-alustan toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta sekä varmistamisesta. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella käyttövaltuuspolitiikan mukaisesti.

Rekisteriä käsitellään pääasiassa sähköisesti. Mikäli käsittelyssä syntyy manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa kaapissa.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.