Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 28.1.2020

Rekisterin pitäjä:

Valteri-koulu

PL 101

40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö:

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö

puh. 0295 29 4711

Yhteyshenkilö:

Jaakko Viitasaari, rehtori

Puh. 0295 29 4356

Tietosuojavastaava:

tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä yhteistyöalueiden mukaisesti.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

  • Hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita rakentaessamme ja kehittäessämme vaativan erityisen tuen yhteistyöverkostoa.
  • Tiedotamme VIP-verkoston ja vaativan erityisen tuen ajankohtaisista asioista ja kansallisesta kehittämistyöstä.
  • Tiedotamme opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön täydennyskoulutuksista.
  • Tiedotamme VIP-työhön liittyvistä ryhmistä, tilaisuuksista ja tapahtumista.
  • Tiedotamme vaativan erityisen tuen toimijoiden tarjoamista palveluista.
  • Kohdennamme uutiskirjeitä

Käsittelyn oikeusperuste:

Henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö:

  • työskentelyalue ja työnantajaorganisaatio: maakunta, työnantajaorganisaatio, työnantajaorganisaation tausta, työnantajaorganisaation taustan ollessa sote-kuntayhtymä kysytään myös kuntayhtymän nimi, työskentelyalue (yksi tai useampi kunta), työtehtävä, tehtävänimike, kuulun oppilashuollon ohjausryhmään (kyllä/ei), oppilashuollon ohjausryhmän toiminta-alue (yksi tai useampi kunta)
  • yhteystiedot: sukunimi, etunimi, sähköposti, puhelinnumero
  • lisätietoja

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot kyselylomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada halutessaan jäljennös näistä tiedoista. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää (= peruuttaa antamansa suostumus) henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen tai muiden yhteystietojensa käyttö milloin tahansa saamaansa sähköpostiviestiin vastaamalla tai ilmoittamalla asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus mm. kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.