Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 28.1.2020

Rekisterin pitäjä:

Valteri-koulu

PL 101

40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö:

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö

puh. 0295 29 4711

Yhteyshenkilö:

Jaakko Viitasaari, rehtori

Puh. 0295 29 4356

Tietosuojavastaava:

tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä yhteistyöalueiden mukaisesti.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

  • Hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita rakentaessamme ja kehittäessämme vaativan erityisen tuen yhteistyöverkostoa.
  • Tiedotamme VIP-verkoston ja vaativan erityisen tuen ajankohtaisista asioista ja kansallisesta kehittämistyöstä.
  • Tiedotamme opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön täydennyskoulutuksista.
  • Tiedotamme VIP-työhön liittyvistä ryhmistä, tilaisuuksista ja tapahtumista.
  • Tiedotamme vaativan erityisen tuen toimijoiden tarjoamista palveluista.
  • Kohdennamme uutiskirjeitä

Rekisterin tietosisältö:

  • työskentelyalue ja työnantajaorganisaatio: maakunta, työnantajaorganisaatio, työnantajaorganisaation tausta, työnantajaorganisaation taustan ollessa sote-kuntayhtymä kysytään myös kuntayhtymän nimi, työskentelyalue (yksi tai useampi kunta), työtehtävä, tehtävänimike, kuulun oppilashuollon ohjausryhmään (kyllä/ei), oppilashuollon ohjausryhmän toiminta-alue (yksi tai useampi kunta)
  • yhteystiedot: sukunimi, etunimi, sähköposti, puhelinnumero
  • lisätietoja

Säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyperuste:

Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön suostumus. Henkilö itse ilmoittaa tiedot kyselylomakkeen kautta.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.