TIPLA – TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 29.1.2020

Rekisterin pitäjä:

Valteri-koulu

PL 101

40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vili Lappalainen, talouspäällikkö, vili.lappalainen(at)valteri.fi, Puh. 0295 29 4046 

Tietosuojavastaava: tietosuoja(at)valteri.fi 

Rekisterin nimi:

TIPLA: Tiedonkeruu- ja tilastointijärjestelmä 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Valterin laskutus- ja raportointijärjestelmä, jolla voidaan tuottaa palvelujen seurantaan ja raportointiin tarvittavat tiedot, mukaan lukien tulossopimuksessa tarvittavat tilastot järjestelmään tallennetuista tiedoista. 

Perusopetuslain (628/1998) 8 ja 39§:n nojalla Valterin tehtävänä on järjestää opetusta sekä PoL 39§ mukaisia kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviä. Tällä perusteella Valteri myy palveluita asiakkaille (kunnat, yhteisöt, yksityishenkilöt), minkä vuoksi tarvitaan tiedot tilauksista laskutusta, tilastointia ja seurantaa varten. 

Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietoryhmät

Oppilas 

 • Oppilaasta tallennetaan vain nimikirjaimet, viitataan maksusitoumuksen tiedoilla

 Asiakas 

 • Asiakkaan viite
 • Asiakasnumero
 • Nimi1
 • Nmi2
 • Tunniste
 • Ryhmä
 • Hakuperuste
 • Katu
 • Postinumero
 • Paikkakunta
 • Maa
 • Postilokero
 • PL-postinumero
 • Postilokeron sijainti
 • Y-tunnus tai henkilöturvatunnus
 • OVT-tunnus
 • Operaattori
 • Kanavam
 • ALV-tunnus
 • Lvalue
 • Kieli

 Työntekijä 

 • Nimi
 • Titteli
 • Toimipaikka
 • Toimintayksikkö
 • Tila
 • Työsuhde voimassa
 • Sähköpostiosoite
 • KäyttäjärooliTiplassa
 • Onko opetushenkilöstöä vai ei

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan tehdyistä palvelusopimuksista ja/tai maksusitoumuksista. Laskutusyhteystiedot saadaan Palkeilta Kiekun asiakasrekisteristä.

Henkilötietojen luovutukset  ja tietojen siirto 

Tiplasta siirretään Palkeiden laskutuspalveluun tiedot tilausten laskutusta varten. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiplaan tallennettavien Palkeiden  taloushallinnon ratkaisun sisältämän asiakas- ja toimittajarekisterin henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään kirjanpitoaineiston säilytysajat. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa järjestelmän palvelimen kovalevyllä. Tallentimet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella käyttövaltuuspolitiikan mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.