Mottagarregister för Valteris nyhetsbrev – dataskyddsbeskrivning

GDPR 2016/679
Datum för uppgörande: 17.3.2023

Personuppgiftsansvarig:

Valteriskolan
PL 101,
40049 VALTERI

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Kontaktperson: Sanna Yli-Patola, kommunikationschef, tfn 0295 33 5319

Dataskyddsombudet: tietosuoja@valteri.fi

Ändamål med behandling av personuppgifter

Registret upprätthålls för Valteris reklam och marknadsföring / nyhetsbrev. Kontaktuppgifterna används till att sända till samtliga i registret eller specifikt definierade mottagare Valteris gemensamma nyhetsbrev. Programvaran för nyhetsbrevet och rätten till användning av det är en köpt tjänst. Tjänsteleverantören ansvarar för programplattformens funktionalitet, dess datasäkerhet och back up.

Registrets datainnehåll

Förnamn, efternamn, e-postadress, jobbtitel, företag/organisation, postkontor, språk

Regelmässiga uppgiftskällor

Av personen själv givna uppgifter ( kontaktuppgifter som givits via Valteris egna hemsidor, vid fortbildningstillfällen och vid andra tjänstetillfällen.

Översändande av uppgifter

Information ges inte vidare för användning av externa aktörer. I fortsättningen kan informationen komma att finnas i en molntjänst som erbjuds av en leverantör med servern placerad inom EU: eller EES:s gränser och som följer EU:s förordning om datasäkerhet.

Principer för skydd av registret

Manuellt material dvs. material i pappersform upp bevaras vid den Valteri enhet varvid ifrågavarande
material är insamlat. Ifall man till registret får informationsmaterial manuellt eller det trycks ut, upp
bevaras det i ett låst utrymme. Onödig information i pappersform avskrivs på säkert sätt.

Informationen lagras i ett register i digitalisk form på tjänsteleverantörens server. Lagringsenheten finns i ett låst och övervakat utrymme. För att ha tillgång till registret behöver man ha ett användarnamn som definieras och begränsas till vissa personer som p.g.a. sina arbetsuppgifter har rätt att handskas med denna information.

Granskningsrätt

Enligt 15 § i EU förordningen om datasäkerhet har den registrerade rätten att kontrollera uppgifter i
registret om sig själv. Frågan riktas till den dataskyddsombudet

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Enligt 16 § i EU förordningen om datasäkerhet har den registrerade rätten att yrka på ändring av
felaktiga uppgifter i registret om sig själv. Frågan riktas till den dataskyddsombudet.

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av  personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda registerupprätthållaren att använda uppgifter om sig själv till
direktreklam eller annan direktreklam eller marknads- eller opinionsundersökningar.

Enligt artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätten att kräva att ens egna
uppgifter raderas.

För nyhetsbrevets direktmarknadsföringsdel betyder förbud eller krav på avlägsnande av uppgifter i
praktiken att i uppgifterna på ifrågavarande person skrivs in att nyhetsbrevet inte får sändas till
ifrågavarande person.

Personen kan också själv annullera nyhetsbrevet via en länk i samband med utsändandet av
nyhetsbrevet. Ifall personen så önskar kan hen rikta begäran till den dataskyddsombudet.