Vaativan erityisen tuen VIP-verkosto

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tuen muotoja. Vuonna 2018 alkanut työ jatkui vuoden 2022 loppuun. VIPU 2.0 – etätapaamiset jatkoivat kehittämistoimintaa.

Very Important Person eli VIP viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Oppilaalla voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvammaisuutta tai vaikea- ja monivammaisuutta. Annettava tuki on yleensä pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

VIP-verkoston työtä tehtiin kansallisesti ja alueellisesti. Suomi jaettiin viidellä eri alueella työskenteleviin yhteistyöverkostoihin, joihin lukeutui runsas joukko monialaisen tuen toimijoita. Vakiinnuttamiskaudella aluetyön tärkeä painopiste oli kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. OKM kutsui kaikista kunnista kaksi yhteyshenkilöä VIP-verkoston työhön.

VIP-verkostossa tehtiin myös erilaisten teemojen ympärille keskittyvää yhteistyötä. Teemaryhmiä olivat Koulua käymättömät lapset, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, Sijoitetut lapset ja nuoret sekä Käytöksellään reagoivat lapset ja nuoret.

Tärkeä osa VIP-verkoston toimintaa oli vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden (=Elmeri-koulut, sairaalaopetus, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Valtion koulukotikoulu) yhteistyö. Vuosien 2021-2022 aikana pilotoitiin moniammatillista konsultaatiopalvelua esi- ja perusopetukseen.

VIP-verkoston toimintaa johti ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuvat OKM:n ja Opetushallituksen edustajista. Puheenjohtajana toimii OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Opetushallitus vastasi verkoston kansallisesta koordinoinnista.

Täältä löydät hankkeen kotisivut.

Lisätiedot:

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö,
puh. 0295 29 4711, terhi.ojala@valteri.fi

Alueelliset yhteyshenkilöt:
OYS-alue: Maria Laiho, ohjaava opettaja,
maria.laiho@valteri.fi, p. 0295 29 4707
HYKS-alue: Taru Antila, ohjaava opettaja,
taru.antila@valteri.fi, p. 0295 33 5361
TAYS-alue: Mari Luosa, ohjaava opettaja,
mari.luosa@valteri.fi, p. 0295 33 5416
TYKS-alue: Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö,
puh. 0295 29 4711, terhi.ojala@valteri.fi
KYS-alue: Katri Rinne, ohjaava opettaja, katri.rinne@valteri.fi, p. 0295 33 2064
Ruotsinkielinen yhteyshenkilö:
Anne Levón, handledande lärare, anne.levon@valteri.fi, p. 0295 33 2212

 

Tukea tuen järjestäjille -koulutus

Koulutus on kohdennettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuen järjestämisestä vastaaville työryhmille ja tiimeille ja sen tavoitteena on vahvistaa ja syventää tiimin osaamista ja tietoperustaa inkluusion johtamisessa.

Koulutuksessa käsitellään arvoihin perustuvaa toimintakulttuurin kehittämistä sekä tuen järjestämisen kysymyksiä. Prosessin aikana tiimit kehittävät oman organisaationsa inklusiivisia rakenteita ja käytänteitä. Koulutuksen pedagogisena lähtökohtana on yhdistää tietoperusteisuus ja yhteisöllinen oppiminen sekä rakentaa verkostoja muiden osallistujien kanssa.

Prosessi koostuu lähitapaamisista, etävalmennuksista sekä tiimin kanssa tehtävistä itsenäisistä oppimis- ja kehittämistehtävistä.

Vuoden kestävä kokonaisuus järjestetään 2023-2024  jo seitsemännen kerran yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin kanssa.

Lisätiedot:
Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja
sari.granroth-nalkki@valteri.fi

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa 2023-2024

Koulutuksen tavoite on antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa ja työvälineitä lasten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen.

Ammattilaisten osaamisen vahvistamisella pyritään lisäämään traumataustaisten lasten ja nuorten tukea kaikissa heidän toimintaympäristöissään. Tavoitteena on yhtäältä syventää osallistujien taitoja näiden lasten ja nuorten vaikuttavaan ja toivoa luovaan kohtaamiseen, toisaalta vahvistaa ammattilaisten rohkeutta elää näiden haavoitettujen lasten rinnalla. Koulutus nostaa näkyviin varhaiskasvatuksen ja koulun merkityksellisyyden lapsen ja nuoren kehityksen tukijana, arjen vakauttajana sekä toivon ylläpitäjänä.

Kokonaisuus toteutetaan viitenä koulutusmoduulina, joista jokaiseen sisältyy etänä toteutettava luentoalustus sekä luentoa syventävä pienryhmätyöskentely. Pääkouluttajina toimivat professori Elina Kontu ja lastenpsykiatri Mia Tapiola, syventävästä ryhmätyöskentelystä vastaavat psykodraamaohjaaja Anna-Mari Laulumaa ja Valterin ohjaavat opettajat.

Koulutus organisoidaan yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa Opetushallituksen henkilöstökoulutusavustuksella

Lisätiedot:

Tina Perttula, ohjaava opettaja
tina.perttula@valteri.fi

Mari Luosa, ohjaava opettaja
mari.luosa@valteri.fi

Päättyneet hankkeet

Resetti

Resetti (reset) on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tuetaan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Toimintamalli on saanut nykyisen muotonsa Me-säätiön Saunalahden koulun Me-koulupilotissa ja nimi Resetti (reset) on koulun oppilaiden antama. Nimestä muodostuu toiminnan keskeiset periaatteet, joita ovat rentoutus, empatia, sopimus, taitojen harjoittelu, tuettu taito ja itsenäinen taito.

Toiminnan kohderyhmänä ovat käyttäytymisellään koulussa eri tavoin oireilevat oppilaat, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen, aggression hallintaan tai poissaolojen vähentämiseen. Toimintaa voi toteuttaa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, yksilötyössä ja ryhmäinterventiona.

Resetti-toiminnalla pyritään samanaikaisesti vahvistamaan oppilaan myönteistä ja toivottavaa käyttäytymistä sekä hänen läheisten aikuisten rakentavaa ja yhdenmukaista reagoimista lapsen käytökseen. Resetti pyrkii pysäyttämään haasteellisen tai jumiutuneen käytöksen uudelleen ohjaamalla lasta ja aikuisia uudenlaisiin toimintatapoihin. Perusta on lapsen läheisten aikuisten yhteistoiminnassa ja myönteisen käytöksen vahvistamisen menetelmissä. Taitojen opettelu on toiminnan keskiössä.

Lue lisää Resetti-yhteistyöstä Resetti - Perheluokista tukea kasvatustilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa
– oppaasta.

Lisätiedot:
Mirjami Pesonen, mirjami.pesonen@valteri.fi,
puh. 0295 33 5343
Anuliisa Kemppainen, anuliisa.kemppainen@valteri.fi,
puh. 0295 29 4293

 

Vetovoimala -logo

Vetovoimala- Erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittäminen

2/2018- 12/2020. Valteri Tervaväylä yhteistyössä Valterin toimipisteiden kanssa

Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen sekä ohjaavien tahojen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä siirtymävaiheen toimijoiden kanssa niin perusasteella kuin toisella asteellakin. Hankkeessa järjestetään koulutusta hyvien käytäntöjen jalkauttamiseksi ja siirtymävaiheen toimijoiden asiantuntijuuden vahvistamiseksi.

Hankkeessa selvitetään toimintakyvyn kuvaamisen hyötyjä osana nivelvaiheen ohjauspalveluja sekä koulutetaan toimintakykyajatteluun. Kehittämistyön tuloksena hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden hakeutumisvaiheen toimintamalli, joka sisältää myös tuen tarvetta koskevan tiedonsiirron käytänteet. Erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden hakeutumisvaiheen toimintamallin kehittämisellä ja ohjaushenkilöstön koulutuksella halutaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen myös heikommassa koulutusasemassa oleville henkilöille.

Valtakunnallinen hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella Ammattiopisto Luovin, Stadin ammattiopiston ja Valterin yhteistyönä. Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista Osuvaa osaamista toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät osioon.

Tutustu hankkeeseen ja sen etenemiseen tästä.

Vetovoima kasvaa yhteistyöllä -julkaisu

Selvitys:  "Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa”

Lisätiedot: Anna-Kaisa Puusaari, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi  puh. 050 525 4436
Hankkeen kotisivut: https://www.vetovoimala.fi


Tuetaan yhdessä!

Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

9/2017 – 7/2020

Tuetaan yhdessä! on kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston yhteishanke, jossa kehitetään erityisopettajankoulutuksen sisältöjä. Asiantuntijoina hankkeessa on sekä Valterin että Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Mukana on myös kouluja jokaisen yliopiston alueelta. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kärkiä ovat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Valterin osaamista on hyödynnetty erityisesti opettajien pedagogisen konsultaation mallintamisena työnohjauksellisin keinoin. Työskentely perustuu opettajien voimavarojen huomioimiseen ja vahvuusperustaisuuteen. Pedagogisesta konsultaatiosta pyritään luomaan koulujen arkeen soveltuva työtapa ja malli, jossa huomioidaan myös opettajien ammatillinen kehittyminen. Tarkoituksena on kehittää konsultatiivinen työote osaksi erityisopettajan työtä ja huomioida se jo koulutuksesta alkaen.  Tulevilla erityisopettajilla olisi näin ollen entistä paremmat valmiudet ohjaukselliseen ja konsultatiiviseen työhön. Oulun yliopistossa on käynnissä myös konsultatiiviseen työotteeseen liittyvää tutkimusta. Tuetaan yhdessä –hanke on järjestänyt laajasti koulutuksia mm. yhteisopettajuudesta ja positiivisesta pedagogiikasta. Hankkeen puitteissa on tarkoitus tuottaa myös digitaalisia koulutuspaketteja.

Lisätiedot: raisa.sieppi@valteri.fi
https://tuetaan.wordpress.com/

Iloon yli esteiden

Vuonna 2018 käynnistynyt osana Liikkuva koulu-ohjelmaa toimiva Iloon yli esteiden -hanke saa jatkoa. Hanke toteutuu pääosin syyslukukauden 2019 aikana. Hankkeessa on mukana lähikouluja ympäri Suomen.

Hankkeen päätavoitteena on innostaa lähikoulujen oppilaita, myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä koulun koko henkilöstö arkiliikuntaan. Lähikoulujen kehittämistyötä tuetaan syyskuussa 2019 alueellisesti järjestettävin koulutuspäivin. Koulutuspäivien jälkeen toteutetaan koulujen tarpeisiin räätälöity Iloon yli esteiden
-tapahtumapäivä. Tämän syksyn koulutuksissa tutustutaan Peer Tutoring – vertaisoppimismalliin.

Joulukuussa järjestettävässä loppuseminaarissa kootaan yhteen hyviä käytänteitä ja kokemuksia. Seminaaria voi seurata myös etäyhteyksin. Iloon yli esteiden – hankkeen edellisvuonna kerätyt ideat löytyvät koottuna Ideapankista. Ideapankkia päivitetään edelleen.

Koulutuspäivät ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tarjoama tuki koulukohtaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen on maksutonta. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistyökumppanina toimii Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

TÄMÄ ELÄMÄ –hanke

Hankkeessa kehitetään yhdessä yläkoulujen oppilaiden kanssa pelillisiä ratkaisuja oman elämän suunnitteluun käyttäen taide- ja taitoaineiden sisältöjä. Pilotointivaiheita on hankkeessa kolme ja Valteri Ruskiksen rooli on keskeinen ensimmäisessä vaiheessa. Toisen pilotointivaiheen aikana kokeilu ja kehittäminen laajenee muihin Valterin toimipisteisiin. Samanaikaisesti yleisopetuksen kouluja liittyy lisää kokeiluun. Kolmannen edellisistä laajennetun pilotointivaiheen jälkeen kehitetty "Tämä elämä" -konseptin käyttöön ottoa tuetaan koulutustilaisuuksilla (työpajoilla). Tarkoitus on saada konsepti kansallisella tasolla kaikkien koulujen, luokkien, henkilöstön ja oppilaiden käyttöön. Kyseessä Manner-Suomen ESR -kehittämishanke, jossa mukana Metropolia, Aalto Medialab, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, yleisopetuksen kouluja ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskis- toimipiste.

Lisätiedot: Hanna Lampi, hanna.lampi@valteri.fi 

Tuuve

1/2017 – 12/2019, Valteri Mikael

Tuuve ­ tuettua verkko­-oppimista erityistilanteissa ­hankkeessa pilotoidaan uudella tavalla sulautuvaa oppimista (blended learning), jossa verkon ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimista palvelevaksi kokonaisuudeksi. Mallia kehitetään sekä kansallisella että alueellisella tasolla sellaisten tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat räätälöityjä opetusratkaisuja edetäkseen opinnoissaan. Hankkeen aikana mallia pilotoidaan myös kuntatasolla.

Hankkeessa toimijoina ovat Valterin Mikaelin toimipiste, Maskun kunta ja Otavan opisto.

Tutustu hankkeeseen ja sen etenemiseen tästä.
Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä..

Lisätiedot: Johanna Sergejeff, johanna.sergejeff@valteri.fi
http://www.tuuve.fi/

Katso videolta tarina 16-vuotiaasta Kiiasta, joka opiskeli Tuuve-projektissa 2015 – 2017.

Koulua käymättömät oppilaat -opas

MONNI ONLINE – ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaiheeseen ja nivelvaiheen siirtymään

Hankkeen tavoitteena on pilotoida mallia, jossa yhdistetään päättövaiheen verkko-opinnot, ei-koulumaiset oppimisympäristöt ja niistä saatava tuki (mm. ohjaamot, työpajat), henkilökohtainen neuropsykiatrinen valmennus siirtymävaiheen aikana ja 2. asteen opintojen alkaessa sekä yhteistyö vastaanottavien oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan Itä-Suomen alueen tilannetta sekä poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etenevien oppilaiden että heille suunnattujen palvelujen osalta. Samalla selvitetään ne jatko-opintopaikat, joissa on tarjolla opetuksellista ja/tai ohjauksellista tukea. Pilottiryhmään valitaan mukaan sellaisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria, joiden yhteiskunnallinen syrjäytymiskierre on jo alkanut ja jotka ovat vaarassa jäädä ilman mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin. Hankkeen tuloksena syntyy sähköisiä työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan räätälöidä yksilöllisiä etenemispolkuja perusopetuksesta toiselle asteelle.

Hanketoteutuksesta vastaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet Mikael ja Mäntykangas sekä Otavan Opiston nettiperuskoulu yhdessä Etelä- ja Pohjois-Savon kuntien kanssa. Tämän ESR-hankkeen rahoittaa Itä-Suomen ELY-keskus.

Tutustu hankkeeseen ja sen etenemiseen tästä.

Koulua käymättömät oppilaat -opas

Lisätiedot: Johanna Sergejeff, johanna.sergejeff@valteri.fi, http://monniverkossa.blogspot.fi/

KoKemus-hankkeen logo

KoKemus-hanke
(Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla)

KoKemus-hanke vahvistaa simulaatio- ja aikuiskoulutuksen aloilla toimivien ymmärrystä aikuisen oppimisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Hankkeessa viedään fysiologiaa mittaavat laitteet koulutustilanteisiin ja samanaikaisesti kerätään tietoa oppijoiden ja kouluttajien kokemuksista. Näin syntyy tietoa kehon, mielen ja tunteiden yhteyksistä oppimisen merkityksellisiin hetkiin, oppija-ohjaaja vuorovaikutukseen sekä oppimisprosessiin. Hankkeella tuetaan innovaatioita yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Kuntoutusalan pilottikohteita on kolme: kuntoutusalan opiskelijoiden simulaatiotilanteet, joita toteutetaan useampi ja joiden päätoteuttaja on JAMK. Lisäksi toteutetaan pilotit Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimintaterapia- ja aistihuoneympäristössä sekä fysioterapian täydennyskoulutuksessa, jota järjestää fysioterapiayritys Liikkeen Viisaus. Kuntoutusalan piloteissa tarkastellaan fysiologisia reaktioita muuttuvissa oppimisen tilanteissa ja ympäristöissä, esimerkiksi Aistihuoneen vaikuttavuutta oppimiseen ja autonomisen hermoston toimintaan.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto.

Lisätiedot: Suvi Karjalainen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, suvi.k.karjalainen@jyu.fi

Taina Kuittinen, toimintaterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, taina.kuittinen@valteri.fi

Hankkeen kotisivut:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/oppimisen-sykkeet/kokemus

Syyslukukaudella 2018 toteutettu Iloon yli esteiden -hanke jalkautui kouluihin osana Liikkuva koulu -ohjelmaa. Etelän, pohjoisen, lännen ja idän alueelta mukaan pääsi
7-9 koulua.

Hankeen päätavoitteena oli innostaa lähikoulujen oppilaita, myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä koulun koko henkilöstö arkiliikuntaan. Lähikoulujen kehittämistyötä tuettiin syyskuussa 2018 alueellisesti järjestettävin koulutuspäivin. Koulutuspäivien jälkeen toteutetettiin lasten toiveiden pohjalta Iloon yli esteiden
-tapahtumapäivä. Loppuseminaarissa 14.12.2018 Helsingissä (seurattavissa etäyhteyksin) jaettiin tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä tulevaan. Tarkoituksena oli koota yhteinen ideapankki, jotta arkiliikuntavinkit olisivat mahdollisimman helposti käytettävissä myös jatkossa.

Koulutuspäivät ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tarjoama tuki koulukohtaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen oli maksutonta. Mukaan valitut koulut osallistuivat Valterin sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyössä toteuttamaan arviointitutkimukseen. Koulutuspäivään nivotun arviointitutkimuksen avulla kuvattiin erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimijuutta ja osallisuutta koulun liikunnallisissa aktiviteeteissa. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistyökumppanina toimi Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Tutustu hankkeeseen ja sen edistymiseen tästä.

Lisätiedot: Henni Huttunen
henni.huttunen@valteri.fi
puh. 0295 335 353

Dropout Stop

Hankkeessa etsittiin uusia digitaalisia ratkaisuja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja opintoihin kiinnittymiseen jatko-opinnoissa ja nivelvaiheissa. Uusien ratkaisujen tuli ensisijaisesti kohdistua opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen. Hankkeen puitteissa järjestettiin Dropout Stop –innovaatiokilpailu, jossa kehitettävien palveluiden / tuotteiden tuli vastata yhteen tai useampaan alahaasteeseen:
• Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista?
• Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan?
• Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan?
• Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitseva opiskelija huomioidaan?

Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun koulutuksen järjestäjät käyttivät innovaatiokilpailua uusien ratkaisujen löytämiseen opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Hankeverkoston oppilaitokset olivat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Omnia ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Hanke toteutettiin yritysten ja oppilaitosten kanssa yhteiskehittäen. Yhteiskehittämismenetelmänä hyödynnettiin innovaatiokilpailua. Prosessin fasilitoijana toimi Industryhack Oy. Owal Group Oy vastasi toiminnan koordinoinnista oppilaitosten suuntaan. Hanketta rahoitti Business Finland.

Blogi: https://www.valteri.fi/dropout-stop-yhteiskehittamisella-uusia-ratkaisuja-opintojen-keskeyttamisen-ehkaisemiseksi/

Vatti K - Vaativa erityinen tuki kehittyy

Vatti K -koulutus paneutuu ns. vaativan erityisen tuen osaamisen pedagogiseen päivittämiseen ja kehittämiseen. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat koulunkäyntinsä tueksi lapset ja nuoret, joilla on esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismin kirjoa tai kehitysvammaisuutta. Koulutuskokonaisuus sisältää 4 lähijaksoa, itsenäisen työskentelyn jaksoja, livestriimatun session ja päätösseminaarin. Hankkeessa toimijoina ovat Valterin Mikaelin toimipiste, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Hankkeen toteutusaika oli 4/2016 - 6/2017.

HAHKU – Hahmottamisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

HAHKU-hankkeen toteutti Niilo Mäki Instituutti (NMI) yhteistyössä Erilaiset oppijat liiton, Aivoliiton, ADHD-liiton, Suomen CP-liiton, Jyväskylän normaalikoulun ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli

  • välittää tietoa lasten ja nuorten huoltajille hahmotushäiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen ja niihin liittyvistä kuntoutusmenetelmistä
  • lisätä ko. lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tietotaidollista osaamista häiriön tunnistamisessa ja kuntoutuksessa
  • tuoda tietoverkkoja hyödyntäen eri ammattialojen henkilöstöille tutkimusnäyttöön perustuvia visuo-spatiaalisen hahmottamisen tietokoneavusteisia harjaannuttamisvälineitä.

Hanke toteutettiin rakentamalla tietopalvelu ja siihen liittyvä tiedotus ja koulutustoiminta, tuottamalla verkkovälitteisesti saataville näyttöön perustuvia tietokoneavusteisia harjoitteita ja laatimalla selvitykset tietopalvelun ja tietokoneavusteisten menetelmien harjaannuttamisvaikutuksista.

Lisätiedot: http://hahku.fi/

Kuurojen ja viittomakielisten opetuksen jatkohanke

Hankkeen tuloksena valmistui esite ”Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa”.

Opi ja onnistu esteettä: osallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä oppilashuollon henkilöstölle suunnatun Opi ja onnistu esteettä -koulutushankkeen 2015 – 2016 tavoitteena oli tukea kaikkien oppijoiden osallisuutta, hyvinvointia sekä oppimista ja kasvua. Kolmesta seminaarista, eri puolilla Suomea järjestettävistä pedagogisista kahviloista (28 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä) sekä verkkotyöskentelystä koostuva hankkeen pääteemoja olivat: oppimista ja kasvua tukeva osallistava toimintakulttuuri, esteetön oppimisympäristö kaikille ja osallisuus ja toimintakyky. Lue lisää hankkeen sivuilta.

CP-hanke: Tavoitteena yhtenäiset menetelmät ja mittarit

CP-hanke oli laaja kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena oli valtakunnallisesti yhdenmukaistaa CP-lasten toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksen seurannassa käytettäviä arviointimenetelmiä ja toimintatapoja. Hanke on jatkoa vuonna 2008 HYKS:n, TYKS:n ja Turun kaupungin lastenneurologisissa yksiköissä käynnistyneelle kehittämistyölle. Lue lisää hankesivuilta.

Keski-Suomessa digittää

Hankkeen tavoitteena oli edistää opettajien ja oppilaiden aktiivista toimijuutta koulun digitalisaatiossa. Hankkeessa otettiin käyttöön opettajien kehittymistavoitteita tukeva yhteisöllinen ja resurssiviisas kouluttautumismalli sekä tieto- ja viestintätekniikan (tvt) ohjaus. Hankekuntien kehittäjäkouluista valittiin koulutettavaksi alueellisia TVT-ohjaajia. Koulun henkilökuntaa koulutettiin koululle valitussa digitalisaatiota koskevassa teemastossa ja henkilöstön osallistuminen mahdollistettiin kolmella ’kouluvaltauksella’. Tällöin opettajaopiskelijat vapauttivat henkilöstön osallistumaan koulutuksiin.

Hankkeessa toimijoina olivat Keski-Suomen kunnat (Pihtipudas ja Viitasaari), Jyväskylän yliopisto (KTL, OKL, IT-tdk), Jyväskylän Normaalikoulu sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva.

TERVAREITTI - Osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen

ESR - rahoitteisen Tervareitin tavoitteena oli kehittää toimintakykyarvioinnin tuella osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen. Hankkeen kohderyhmänä olivat noin 15-vuotiaat nuoret, jotka hyötyvät lisätuesta siirtyessään perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Hankkeessa toimittiin tiiviissä yhteistyössä nuorten, lähityöntekijöiden, perheiden ja muiden tahojen kanssa.

PAOVA –Pedagogiikan, johtamisen, arvioinnin ja osallisuuden kehittämis- ja tutkimushanke varhaiskasvatuksessa

PAOVA - hanketta koordinoi Mäntyharjun kunta ja toteuttajakumppaneina toimivat sekä hankekunnat että Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael. Valteri vastasi hankkeen sisältämän varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke koostui viidestä osatavoitteesta: Pedagoginen johtaminen ja päiväkodin yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen; Arviointi ja laatu varhaiskasvatuksessa; Osallistumisen pedagogiikka; Viestintä ja vuorovaikutus; Alueelliset varhaiskasvatuksen verkostot.

Sisukkaasti koulutiellä

Hanke toteutetiin vahvasti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Sen tuloksena on tiivistynyt monialainen yhteistyö ja lisääntynyt ymmärrys sijoitetun lapsen tarpeista ja haasteista koulunkäyntiin liittyen. Koulutusprosessi koostui Etelä- ja Pohjois-Savon alueella toteutettavista seminaareista, työpajoista, konsultaatioista ja videoalustuksista. Hankkeessa toimijoina olivat Valteri Mikael ja Pesäpuu ry.

MONNI – Tuettua etäopiskelua perusopetuksen päättövaiheeseen

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli kehittää ja tarjota mahdollisuuksia tuettuun etäopiskeluun perusopetuksen opintojen päättövaiheessa sellaisille oppilaille, jotka eivät voi käydä omaa kouluaan. Opinnot koostuivat verkko-opinnoista, erityisopettajan tuesta sekä yhteistyöstä lähettävän koulun kanssa. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael yhteistyökumppaninaan Otavan Opiston nettiperuskoulu sekä niiden kuntien koulut, joista hankkeessa oli oppilaita.

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2014 – 31.12.2016 ja sitä rahoitti Opetushallitus.
www.monniverkossa.blogspot.fi

Päättyneet hankkeet, joissa olimme osatoteuttajina

Yhdessä yli esteiden (2018-2019), päähakija Lapin yliopisto, Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö, rahoitus OPH.

VOITTO -vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen.(2018-2019) päähakija Tampereen kesäyliopisto, rahoitus OPH.

Eriyttävä opetus (2017-2018), päähakija Tampereen seudun kunnat, rahoitus OPH.

Oppimisen ja kasvun haasteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2017-2018), päähakija Lapin yliopisto, Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö, rahoitus OPH.

Johtamalla ja kehittämällä kohti inklusiivista koulua (2017-2018), päähakija JYU Koulutusjohtamisen instituutti, rahoitus OPH.

Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan (2017-2018), päähakija JAMK, NMI, Bovallius (HYPEKS-verkosto), rahoitus OPH.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, pitkäjänteisen yhteistyön ja kotoutumisen tukena (2017-2018), hankkeessa toimijoina ovat Valterin Onervan toimipiste ja JAMK Hyvinvointiyksikkö.

Tunnista, tiedosta, toimi (2017-2018), päähakija Oulun yliopisto, TOPIK, rahoitus OPH.

SOS - sujuva ohjaus ja siirtymät (2017-2018), päähakija Luovi, Haaga Helia, HAMK ja OAMK, rahoitus OPH.

Tuetaan yhdessä! (2017-2020), päähakija Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto ja NMI, rahoitus OKM.

Hyvä Alku -tapahtuma (9/2018), päähakija NMI, rahoitus OPH.

Hahmottamisen kuntoutus - tunnistamisesta tukeen (2018-), päähakija NMI, rahoitus OPH.