VR 4 Mobility

Liikkumistaidon ohjaus näkövammaisille mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskunnalliseen toimintaan. Euroopan laajuisesti saatavuus tähän ohjaukseen ei kuitenkaan ole yhtenäistä, sillä ohjaajia voi puuttua, koulutusta saattaa puuttua tai ohjausta ei ole asianmukaisesti säädelty.

Erasmus+ hankkeen päämääränä on luoda yhtenäinen koulutustapa ja laajentaa kansainvälisesti saatavilla olevia mahdollisuuksia liikkumistaidon ohjaukseen, käyttäen hyödyksi virtuaalitodellisuutta. Virtuaalitodellisuus täydentää fyysistä ohjausta tarjoamalla mahdollisuuden harjoitella samaa reittiä kotona virtuaalilasien avulla, mikä lisää käyttäjän itseluottamusta ja reitin tuntemusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat näkövammaiset henkilöt ja heidän liikkumistaidon ohjaajansa, joille kehitetään opetussuunnitelmia ja ohjeistuksia sekä tarjotaan koulutusta virtuaalitodellisuuden käyttöön. Toimintoja testataan loppukäyttäjien kanssa varmistaen niiden tehokkuus ja käyttökelpoisuus

Lisätietoa: Timo Repo, timo.repo@valteri.fi

Logo: Rahoitettu Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta

EU 4 Inclusive Teaching– erityiskouluista resurssikeskuksiksi

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on tehnyt tiivistä yhteistyötä Albanian julkisen sektorin, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämän yhteistyön aikana TAMK ja Tampereen yliopisto ovat tarjonneet pedagogista tukea lähes 300 albanialaiselle opettajalle.

Valteri on ollut mukana konsultoivassa roolissa kouluille sekä Albanian opetus- ja urheilu ministeriölle, kun kahdesta albanialaisesta erityiskoulusta kehitetään paikallisia resurssikeskuksia. Tämä kehitystyö vaatii paitsi uutta tietotaitoa sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä inklusiivisen opetuksen toteuttamisessa, myös dialogia erityiskoulujen työryhmien ja kehitystyöstä viime kädessä vastaavan Albanian Opetus- ja urheiluministeriön välillä.

Lue hankkeesta lisää Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta löytyvästä blogikirjoituksesta.

Lisätietoa: Kimmo Hurtig, kimmo.hurtig@valteri.fi

EU:n lippu sekä englanniksi teksti "Funded by the European Union".

Päättyneet hankkeet

Transnational Professional Upgrading Project

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea huonokuuloisten (kuuloa apuvälinein käyttävät) ja kuurojen lasten parissa työskentelevien henkilöiden osaamista. Hankkeessa luodaan kansainvälinen verkkopohjainen alusta, jossa jaetaan tietoa ja ohjeistusta mm. toimivista oppimisympäristöistä sekä verkkovälitteisestä opetuksesta. Alustalle viedään myös opetusmateriaaleja, jotka ovat käännettävissä eri kielille. Hanke on suunnattu huonokuuloisten ja kuurojen oppilaiden parissa työskenteleville.

Lisätiedot: Miia Kareisto, miia.kareisto@valteri.fi

Problematic School Absenteeism – Improving Systems and Tools

Pohjoismaisen Erasmus KA2 –hankkeen tavoitteena on kuvailla eri Pohjoismaiden poissaoloihin puuttumiseen liittyvää lainsäädäntöä, kansallista ohjeistusta sekä käytännön toimintatapoja. Näihin pohjautuen pyritään etsimään toimiva puuttumisen malleja yhdessä jaettavaksi. Hankkeen lopputulemana esitetään havaintoihin pohjautuen ehdotuksia siitä, miten ongelmaan voitaisiin parhaiten puuttua yhtenäisellä kansallisella ohjeistuksella.

Projektin ensimmäinen raportti on julkaistu. Raportissa käsitellään ongelmallisia koulupoissaoloja pohjoismaisesta näkökulmasta vertailemalla maiden (Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska) koulujärjestelmiä, lakeja, asetuksia ja käytänteitä. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä ilmiöstä, rakentaa pohjoismaisia määritelmiä, työkaluja ja menetelmiä oppilaiden läsnäolon lisäämiseksi.

Lisätiedot: Iines Palmu, iines.palmu@valteri.fi

We learn to live in a digital world

9/2017 - 8/2020, Valteri Mäntykangas

Hankkeen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön teknologiapainotteista erityispedagogista osaamista hyviä käyntänteitä jakamalla sekä uusia innovoimalla. Hanke on suunnattu opetushenkilöstön tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittämiseen sekä taitojen hyödyntämiseen projektikoulujen oppilaiden yhteisissä projekteissa.

Lisätiedot: Jukka Vetoniemi, jukka.vetoniemi@valteri.fi

Monitarpeisten oppijoiden näkötiedon käyttöön ja kommunikointia tukevaan tekniikkaan liittyvän osaamisen vahvistaminen

2/2017 - 12/2019, Valteri Ruskis ja Valteri Skilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää henkilöstön tieto-taitoa monitarpeisten näkövammaisten lasten oppimisesta ja oppimista tukevasta kuntoutuksesta sekä kommunikoinnin uudesta teknologiasta. Hanke on suunnattu monitarpeisten näkövammaisten (ml. aivoperäisen näkötiedonkäsittely) lasten oppimisen ja sitä tukevan kuntoutuksen menetelmiin sekä katseohjattavien kommunikoinnin uusiin teknisiin ratkaisuihin tutustumiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Lisätiedot: Marketta Karvonen, marketta.karvonen@valteri.fi

At work in Europe

9/2017 - 12/2019, Valteri Mäntykangas

Assistive Technology Works in Europe (9/2017 - 12/2019) oli kaksivuotinen Erasmus+ projekti, jonka tavoitteena oli tutkia hyviä teknologiatuettuja käytänteitä. Yhteistyössä olivat mukana National Star College Englannista, Zagrebin yliopisto Kroatiasta, Manpower Employment Organization (OAED) Kreikasta ja Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Suomesta.

Projektin aikana 36 monialaista ammattilaista pääsi jakamaan tietoja ja osaamistaan oppilaitosvierailujen aikana. Osallistujat pääsivät tutustumaan erilaisiin teknologisiin  sovelluksiin mm. metsäteollisuuden käyttämiin simulaattoreihin, joita käytettiin opiskelijoiden harjaannuttamisessa työelämään tai opiskelijan toimintakykyä harjoittelupaikoissa parantaviin applikaatioihin. Näistä kokemuksista osallistujat kehittivät 12 esimerkkiä teknologiatuetuista käytänteistä, joihin voit tutustua tarkemmin projektin sivujen kautta. http://www.atwe.eu/

Lisätiedot: Jukka Vetoniemi, jukka.vetoniemi@valteri.fi

ERASMUS + KA2 Kumppanuushankkeet

’All Aboard!’ – Osaamisen jakamista ja innovatiivisia ratkaisuja inklusiivisen koulunkäynnin tueksi

6/2016 – 4/2019, Valteri koordinoi

Valterin koordinoiman kehittämishankkeen tavoitteena on edistää resurssikeskusten keskinäistä osaamisen jakamista ja henkilöstön kouluttamista sekä tuottaa kaikkien käyttöön hyviksi koettuja inklusiivisia käytänteitä. Kumppaneina ovat oppimis- ja ohjauskeskukset GO! Belgiasta, National Star Collage Englannista ja Statped Norjasta. Kaikkien keskusten tehtävänä on tukea monimuotoisesti inklusiivista koulunkäyntiä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Hanke tuottaa täydennyskoulutusmoduulin, jota hankemaat voivat käyttää Erasmus+ KA1 koulutuksena EU:n alueella. Hanke päättyi keväällä 2019 Suomessa pidettyyn kansainväliseen seminaariin. Tutustu hankkeeseen sen nettisivustolta.

Lisätiedot: Kristiina Pitkänen, kristiina.pitkanen@valteri.fi

ERASMUS + KA1 Liikkuvuushankkeet

Keinoja ja käytänteitä kaikille avoimeen kouluun

2016 – 2018, Valteri Onerva

Liikkuvuushankkeen tavoitteena on Valteri Onervan ohjauspalvelutoiminnan laadun ja toimintatapojen kehittäminen. Painopisteinä ovat erityisesti tieto- ja viestintäteknologia sekä inklusiivinen tuki. Job shadowing - toiminta mahdollistaa tiimien tutustumisen eri maiden resurssikeskustoimintoihin. Koulutuksiin osallistumisten tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian käyttötapojen moniammatillinen kehittäminen laajalti tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin.

Lisätiedot: Kristiina Pitkänen, kristiina.pitkanen@valteri.fi

 

Being included  with uniqueness

8/2016 – 8/2018, Valteri Mäntykangas

Liikkuvuushankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista ja uusia näköaloja koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeessa haetaan uusia ja innovatiivisia keinoja työskentelyyn oppilaiden kanssa sekä lisätään henkilöstön valmiutta työskennellä kansainvälisesti mm. kielitaitoa lisäämällä ja verkostoitumalla.

Tutustu hankkeen edistymiseen tästä.

Lisätiedot: Jukka Vetoniemi, jukka.vetoniemi@valteri.fi

BRAILLE – Pistekirjoituksen ja pistelukemisen tila esi- ja perusopetuksessa

5/2016 – 1/2018, Valteri Onerva

Hankkeessa selvitetään sokeiden esi- ja perusopetusikäisten oppilaiden pisteluku-ja pistekirjoitustaidon tilaa osassa Euroopan maita (Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Islanti, Italia, Itävalta, Eesti). Kyselyssä selvitetään pistetekniikoin opiskelevien oppijoiden opintotekniikan ohjausta ja materiaalin saatavuutta. Tavoitteena on kartoittaa nykyteknologian vaikutus pistekirjoituksen ja lukemisen taidon kehittymiseen ja käyttöön. Hanketta koordinoi Tanskan Näkövammaisten Liitto, rahoittajana toimii EBU (European Blind Union) ja osin ICEVI (International Council of Education and Rehabilitation of people with visual impairment).

Lisätietoa Tarja Hännikäinen, tarja.hannikainen@valteri.fi   

eSPECIALLY MOBILE

Erasmus+ -hanke, jonka tavoitteena on antaa henkilökunnalle mahdollisuuksia kouluttautua hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaammin opetuksessa ja kuntoutuksessa. Kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta etsitään uusia ja innovatiivisia tapoja toiminnan kehittämiseksi. Valteri Mikael

Communicate & Participate

Communicate & Participate - Empowerment of Children through AAC -projektin tavoitteena on auttaa oppilaita ilmaisemaan itseään, osallistumaan lähiyhteisön elämään ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Projekti tukee koulujen opettajia ja muuta henkilökuntaa AAC-menetelmien käytössä kehittämällä ja jakamalla konkreettisia kommunikointituotteita.

Hankkeen sivut: http://www.conductive-aac.eu/

JNCL- and Education – hanke; Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education

2014 – 2017, Valteri Onerva partnerina

Monikansallinen Erasmus + KA2 kumppanuushanke keskittyy JNCL-tautia sairastavien lasten ja nuorten asioihin. Tavoitteena on tuottaa teemalla ’elinikäinen oppiminen ja laadukas elämä’ sekä verkkosivusto että kirja. Kohderyhmänä ovat JNCL-tautia sairastavat henkilöt, heidän lähiverkostonsa, opetushenkilöstö sekä alan muut ammattilaiset. Hanketta koordinoi Statped, Norja ja yksi partnereista on Valteri-Onerva. Toimijoina hankkeessa ovat eri maiden näkövamma-alan oppimis-ja ohjauskeskukset ja vanhempainyhdistykset. Hanke esitellään Suomessa kesäkuun 2017 seminaarissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Lisätiedot: Marja-Leena Forssas, marja-leena.forssas@valteri.fi

Moniammatillisella osaamisella inklusiiviseen opetukseen

 8/2016 – 7/2018, Valteri Tervaväylä

Liikkuvuushankeen tavoitteena on tukea Valteri Tervaväylän monialaisen henkilöstön ajantasaista osaamista kansallisessa ja kansainvälisessä kehittämistyössä. Kohderyhmiä ovat opetus ja oppimista tukeva kuntoutus, ohjaus- ja konsultaatiotyö sekä oppilaitosjohto. Tavoitteena hankkeessa on uusimman kansainvälisen tietotaidon hankkiminen vaativan erityisopetuksen ja pedagogisen kuntoutuksen kehittämiseen.

Lue hankkeen etenemisestä täältä.

Lisätiedot: Kimmo Hurtig, kimmo.hurtig@valteri.fi