Tavoitat Valterin työnohjaajat parhaiten sähköpostilla. Kaikkien Valterin työnohjaajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@valteri.fi

Calenius, Carina

palvelupäällikkö, Valteri Mikael, Mikkeli

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Tällä hetkellä työskentelen Valteri-koulu Mikaelissa palvelupäällikkönä ja toimin kaikkien ohjaajien esimiehenä. Aiemmin olen työskennellyt lastensuojelulaitoksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalityön kentällä erityisesti sijoitettujen ja jälkihuollossa olevien nuorten parissa.

Omia vahvuusalueitani ovat neuropsykiatrisen valmennuksen ideologia sekä voimauttava valokuva-menetelmän käyttö yhtenä voimavarana työnohjausprosesseissa. Ajatusmaailmani perustuu ratkaisujen metsästämiseen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen.

Heikkinen, Tiina

ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä

Koulutukseltani olen koulunkäynninohjaaja, nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja ja luokanopettaja sekä erityisluokanopettaja. Työkokemukseni on kaikilta näiltä aloilta.

Teen työnohjausta valmentavalla työotteella, NLP-viitekehyksessä. NLP on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmistä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Olen STOry:n jäsen.

Työnohjauksessa minulle on tärkeää ihmisen ja työyhteisön voimavarojen löytyminen. Jokaisessa meissä on tietoa, osaamista ja voimavaroja, mitkä tehdään näkyväksi yhteisessä vuorovaikutuksessa. Työskentelyssäni korostuvat ihmettely, kyseleminen ja keskustelu. Yhteinen työskentely lähtee ohjattavien tarpeista, yhdessä asettavista tavoitteista ja turvallisesta ilmapiiristä.

Karmala, Pekka

ohjaava opettaja, erityisopettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä

Olen koulutukseltani myös liikunnanopettaja, opinto-ohjaaja sekä seksuaalineuvoja. Monipuolisen koulutukseni ja aiempien työtehtävien kautta uskon omaavani monipuolisen näkemyksen työn arkeen. Nykyisin työskentelen ohjaavana opettajana Onervassa.

Toimin ryhmä- ja yksilötyönohjaajana. Työnohjaajana lähestymistapani on voimavaroja etsivä Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009 lähtien ja työotteeni on ratkaisukeskeinen. Teetpä työtä yksin tai yhdessä työnohjaus antaa oivallisen mahdollisuuden työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Toistemme kohtaaminen – kuunteleminen, kysyminen ja keskusteleminen auttavat meitä tulkitsemaan työyhteisön viestejä. Työ ei ehkä ole elämäntyö, mutta osa elämää.

Kattilakoski, Raija

ohjaava opettaja, erityisopettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä

Olen koulutukseltani alun perin ammatinopettaja, josta myöhemmin pätevöidyin luokan- ja erityisopettajaksi. Päätyöurani olen tehnyt yläkoulussa, jossa toimin mm. aineen- ja erityisopettajana sekä opinto-ohjaajana n. 16 vuotta. Olen tehnyt opetus- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen liittyvää suunnittelu- ja koulutustyötä vuodesta 2009 lähtien. Kesäkuussa 2018 olen väitellyt avautuvien oppimistilojen käyttöönotosta ja toimintakulttuurin muutoksesta.

Työnohjaustyylini on ratkaisukeskeinen, keskusteleva, kuunteleva ja myötäelävä. Työnohjauksessa korostan työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä. Menetelminä käytän keskustelun lisäksi toiminnallisia menetelmiä asiakkaan tarpeitten ja toiveitten mukaan.

Kekäläinen, Inkeri

rehtori, Valteri Mäntykangas, Kuopio

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja, KM/varhaiskasvatuksen maisteri ja rehtori. Rehtorina olentoiminut vuodesta 2008 lähtien. Minulla on työkokemusta monenlaisista työyhteisöistä sekä tehtävistä niissä: lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja sekä aikuiskouluttaja. Tykkään tehdä työtä monenlaisten ihmisten kanssa myönteisessä hengessä.

Työnohjaajana toimin voimavarakeskeisestä työnohjauksen viitekehyksestä lähtien. Tärkeimmät asiat sekä työyhteisöissä että työnohjauksessa ovat dialogisuus ja positiivinen psykologia, jotka mahdollistavat yhteisöjen toimintakulttuurien toimivuuden. Työnohjaajana olen kuunteleva ja arvostava. Olen tehnyt sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksia varhaiskasvatuksessa, opetuksen eri alueilla sekä esimiestyöhön liittyen. Koen vahvuudekseni sen, että minulla on laaja-alaisesti kokemusta erilaisista työyhteisöistä ja –paikoista.

Komu, Sanna

ohjaava opettaja, erityisopettaja, Valteri Tervaväylä, Oulu

Olen valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2005. Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät -koulutus valmistui v. 2000. Olen kouluttautunut erityisopettajaksi, erityisluokanopettajaksi ja tehnyt jatko-opintoina kasvatustieteen tohtorin tutkinnon, johon liittyvä väitöskirja käsittelee työnohjausta inklusiivisen opettajuuden tukena. Olen ollut erityisopettajana sekä erityisluokanopettajana kymmenen vuoden ajan eri paikkakunnilla ja nykyisessä tehtävässäni ohjaavana opettajana vuodesta 2001 alkaen.

Minusta työnohjauksessa on keskeistä se, että tilaajan ja työnohjattavan tarve ja tavoite tulevat kohdatuksi, kuulluksi ja edistetyksi. Ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus viehättävät minua tarkastelutapana.

Lahdenperä-Mustajärvi, Mervi

ohjaava opettaja, erityisopettaja, Valteri Ruskis, Helsinki

Olen valmistunut työnohjaajaksi Sosiaalipedagogisen keskuksen (nykyisin SosPed Keskus) koulutuksesta 2008. Koulutuksen johtoajatus – Yhteisödynaamisella osaamisella onnistutaan- on mielestäni tärkeä viesti työssäjaksamisen kannalta. Olen ohjannut pitkiä ja lyhyitä prosesseja lastensuojelun ja koulutuksen työyhteisöissä. Olen työskennellyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskiksen toimipisteessä esi -ja alkuopetuksen opettajana lähes 20 vuotta ja ohjaavana opettajana vuodesta 2002. Asiakaskuntani on koostunut pääasiassa päivähoidon lasten ja peruskoulun alaluokkaisten koulunkäynnin tukemisesta. Erityisenä osaamisalueenani on monitarpeisten oppilaiden ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten ohjaus. Olen erityisen kiinnostunut puhevammaisten lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä omassa kasvu- ja kouluympäristössä.

Työnohjauksessa painotan asiakkaiden omia kehittymistarpeita niin yksilöinä kuin ryhmänä. Pyrin ohjauksissa keskittyneeseen kuunteluun ja rakentavaan dialogiin. Konsultoiva työote yhdistettynä työnohjauksellisiin menetelmiin on osoittautunut toimivaksi työtavaksi lyhyissä prosesseissa.

Lehmuskoski, Marja

näönkäytön asiantuntija, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, Valteri Onerva, Jyväskylä

Olen pohjakoulutukseltani terveydenhuollon ammattilainen. Pääosan työstäni olen toiminut erityiskoulussa lasten ja nuorten, perheiden ja moniammatillisen työyhteisön parissa. Tällä hetkellä toimin näönkäytön asiantuntijana Onervassa. Työnohjaajaopinnot ovat tuorein jatko-opiskelu, millä ammattitaitoani olen täydentänyt.

Työnohjauksessa näkökulma, josta asioita katson, muodostuu useammasta osatekijästä painottuen vuorovaikutukseen, ilmiöiden välisiin suhteisiin ja kokemukselliseen oppimiseen. Ajattelen työnohjauksen mahdollistavan työntekijän, työyhteisön ja työtapojen kehittymistä omien kokemusten tarkastelun ja jäsentämisen avulla. Tähän tarvitaan vuorovaikutusta; kiireetöntä kuuntelua, keskustelua, kysymistä – tunteitakaan unohtamatta!

Makkonen, Tero

psykologi, johdon coach, Valteri Onerva, Jyväskylä

Valmistuin työnohjaajaksi 2003 ja siitä lähtien olen työnohjannut sosiaali- ja terveysalan ja opetusalan ammattilaisia. Esimiehiä olen myös työnohjannut ja valmentanut ryhmissä ja yksilöinä.

Valmentava ja ratkaisukeskeinen työote on minun tapani tehdä työnohjausta. Haluan, että työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä kohti selkeää päämäärää. Työprosessien tarkastelu ja kehittäminen paremmin vastaamaan työelämän tarpeita on se mistä innostun. Mielestäni hyvinvointi ja jaksaminen tulevat yksinkertaisesti töitä tekemällä, tämä edellyttää toki sitä, että mm. resurssit ja osaaminen ovat kohdillaan. Näiden lähtökohtien ja työnohjattavien toiveiden ympärille työnohjaukseni ja valmennukseni rakentuvat.

Norvapalo, Päivi

ohjaava opettaja, erityisopettaja, fysioterapeutti, Valteri Onerva, Jyväskylä

Olen toiminut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja lastensuojelualalla työnohjaajana vuodesta 2007. Nykyisessä työssäni olen toiminut 18 vuotta ohjaavana opettajana, vahvin osaamisalueeni on autismin kirjon asiakkaat ja teemoista haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen.

Työnohjauksessani asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä mitenkään näihin teemoihin. Työurani alussa työskentelin neljä vuotta fysioterapeuttina. Työnohjattavana minulla on työyhteisöjä, ryhmiä sekä yksilötyönohjauksia. Pidän hyvin erilaisia työnohjauksia työnohjattavien laatimien tavoitteiden pohjalta: asiakkaitten asioiden case-työnohjauksia, koulutustyönohjauksia ja ratkaisukeskeiseen keskusteluun perustuvia työnohjauksia.

Oja, Sirpa

rehtori, erityisopettaja, Valteri Mikael, Mikkeli

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009. Aiemmin olen työskennellyt erityisluokanopettajana, johtavana koordinoivana ja konsultoivana erityisopettajana kuntasektorilla yli 20 vuotta. Lisäksi olen toiminut erityisopetuksen, oppilashuollon ja opetussuunnitelmien valtakunnallisissa kehittämishankkeissa viime vuosina. Olen työskennellyt lisäksi ohjaavana opettajana, jolloin työnkuvaani kuului mm. kouluttajana ja konsulttina toimiminen. Tällä hetkellä toimin Mikaelissa rehtorina.

Työnohjaajana olen ohjannut yksilöitä, pien- ja suurryhmiä ja työyhteisöjä. Pyrin työnohjauksessa tarjoamaan ohjattaville foorumin, jossa ohjattavat voivat pysähtyä tutkimaan työtään, etsimään yhdessä ratkaisuja työssä heränneisiin ongelmiin, käsittelemään työn herättämiä tunteitaan ja voimaantumaan. Uskon reflektion ja dialogisen yhdessä pohtimisen tuovan uusia oivalluksia, jotka tukevat työssä jaksamista.

Pulkkinen, Johanna

apulaisrehtori, Valteri Tervaväylä, Oulu

Valmistuin työnohjaajaksi Helsingin yliopistosta (Työnohjaus, coaching ja fasilitointi oppimisen tukena –koulutus) keväällä 2016. Koulutukseltani olen luokanopettaja (KM) ja erityisluokanopettaja. Minulla on Kaiku-työhyvinvointikouluttaja- ja JET-koulutukset.

Olen toiminut kaikkiaan 20 vuotta opetusalalla opetus-, kouluttaja- ja esimiestehtävissä. Erilaisista johtamisen tehtävistä minulla on työkokemusta 16 vuotta. Työnohjaajana olen innostunut tukemaan esimiehiä ja työntekijöitä työssään ja kehittymään urallaan. Minulle on tärkeää ihmisten motivoiminen ja tukeminen muuttuvissa työoloissa. Työskentelen sekä yksilöiden, ryhmien että työyhteisöiden kanssa. Uskon, että ”asioilla on tapana järjestyä”.

Remes, Pasi

ohjaava opettaja, Valteri Mäntykangas, Kuopio

Olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. (TO STOry ja Avekki-kouluttaja). Olen työskennellyt luokanopettajan tehtävässä yhdeksän vuotta ja olen toiminut erityisluokanopettajana lasten- ja nuorten psykiatrisen osastojen yhteydessä toimivassa sairaalakoulussa. Minulla on pitkä kokemus myös vaikeahoitoisten nuorten yksikössä. Niuvassa ollessani olin mukana kehittämässä toimintatapamallia haastavien asiakkaiden kohtaamiseen.

Olen Avekki- kouluttaja ja olen kouluttanut koulujen henkilökuntaa ympäri Suomea. Valmistuin voimavarakeskeiseiseksi työnohjaajaksi toukokuussa 2015. Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana erilaisissa yhteisöissä.

Ropponen, Henna

sairaanhoitaja, NLP personal coach, Valteri Mikael, Mikkeli

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (AMK), työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Tällä hetkellä toimin Valteri-koulu Mikaelissa sairaanhoitajana. Aiemmin olen työskennellyt ohjaajana Mikaelin oppilaskoti Kotolassa, sairaalassa, päiväkodeissa sekä opettajan tehtävissä perusopetuksessa.

Työtäni ja ajatusmaailmaani ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Vahvuuksien näkyväksi tekemisen kautta löydämme asioista aina myös hyviä puolia.

Ruutu, Piia

ohjaava opettaja, Valteri Ruskis, Helsinki

Olen koulutukseltani erityisopettaja. Lisäksi olen toisena pääaineena opiskellut sosiaalipsykologiaa, josta olen edennyt syventäviin opintoihin. Olen työskennellyt koko työurani vaativan erityisen tuen lasten ja heidän perheidensä kanssa. Teen väitöskirjaa psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulupoluista.

Työnohjaajana pyrin hyödyntämään ja yhdistämään teoriaa ja käytäntöä. Jos ohjattava toivoo, hyödynnän keskustelun lisäksi paljon kokemuksellisia menetelmiä. Olen toiminut työnohjaajana erityisesti lasten ja nuorten palveluissa, esimerkiksi koulu, lastenpsykiatria ja erilaiset järjestöt. Olen kiinnostunut vuorovaikutuksesta, dialogista, merkityksellisistä kokemuksista, ryhmädynaamisista ilmiöistä ja käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä interventioista.  Olemme esimerkiksi työstäneet työnohjauksessa ohjattavien kanssa itsehallinta- ja selviytymissuunnitelmia haastavien tilanteiden varalle. Työnohjaajana olen saanut palautetta luovuudesta, voimavarakeskeisyydestä, teorian ja käytännön yhdistämisestä sekä arvostavan ja turvallisen ilmapiirin luomisesta.

Sillanpää, Minna

ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, Valteri Ruskis, Helsinki

Olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. Olen työskennellyt kasvatus- ja opetusalalla erilaisissa tehtävissä yli 20 vuotta. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Ruskiksen toimipisteessä, ohjaavana opettajana.

Valmistun ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Helsingin psykoterapiainstituutista (HPI) 2017. Ratkaisukeskeisellä työotteella työyhteisöt sekä yksilöt saavat uusia oivalluksia ja toimivia työtapoja. Toiminnan keskiössä on omien keinojen ja työtapojen kehittäminen, jotta voimia, luovuutta ja ajattelua vapautuu työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Vahvuusalueitani työnohjausprosessissa ovat kehittyvät vuorovaikutus-, tiimityötaidot, ajanhallinta- ja priorisointivalmiudet sekä perustehtävätietoisuus.

Sipilä, Anna-Kaisa

ohjaava opettaja, psykoterapeutti (YET), Valteri Tervaväylä, Oulu

Olen aiemmin toiminut peruskoulussa erityisluokanopettajana sekä ohjaustehtävissä kehitysvamma-alalla. Autismin kirjoon, tarkkaavuuden ja mielenterveyden pulmiin, kehitysvammaisuuteen ja haastavaan käyttäytymiseen liittyvät haasteet sekä työssäjaksaminen ovat ohjaustyöni keskeistä sisältöä.

Olen tehnyt työnohjauksia opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalla. Kokemukseni työskentelystä yksilöiden ja erikokoisten ryhmien kanssa lähestyy kahtakymmentä vuotta. Työ lähtee asiakkaiden tarpeista, yhteisestä tavoitteen asettamisesta ja työtapojen sopimisesta.  Tavoitteena on tutkia työtä sekä löytää uusia ratkaisuja, näkökulmia ja voimavaroja arjen työtilanteisiin. Joskus pelkkä pysähtyminen asian äärelle vahvistaa työhyvinvointia. Keskusteluissa ajatuksilla ja tunteilla on mahdollisuus päästä uudella tavalla esiin. Tuloksena voi syntyä käytännön ratkaisuja sekä yleistä voimaantumista.

Viitasaari, Jaakko

rehtori, Valteri Tervaväylä, Oulu

Olen valmistunut johdon työnohjaajaksi vuonna 2012. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Olen työskennellyt erilaisissa opetusalan johtamistehtävissä viimeiset 11 vuotta. Sitä ennen olen työskennellyt opettajana ammattikorkeakoulussa ja aikuiskoulutuksen puolella sekä  polikliinisessa terapiatyössä.

Olen työnohjannut vuodesta 2012 yksilöitä ja ryhmiä. Työotteeni on aitoon kuulemiseen perustuva ratkaisukeskeisyys.

Walle, Pia

kuntoutuspäällikkö, Valteri Mäntykangas, Kuopio

Olen koulutukseltani erikoissairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Aiemmin olen työskennellyt sairaanhoitajana, hoitotyön opettajana sekä projektipäällikkönä kouluttaen työyhteisöjä laatutyöhön. Siirryin nykyiseen esimiestyöhöni ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pariin vuonna 2003.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009 lähtien kouluissa, päiväkodeissa, perhe- ja palvelukodeissa, terveydenhuollon yksiköissä sekä järjestöissä. Koen tärkeäksi, että pystymme avoimesti puhumaan ja kuuntelemaan sekä jäsentämään asioita. Työyhteisöissä on osaamista, hyviä käytänteitä ja voimavaroja, joiden tiedostaminen ja ryhmätilanteissa jakaminen vievät kuormittavissakin tilanteissa eteenpäin. Oman perustehtävän selkeys tukee osaltaan työhyvinvointia. Toimin työnohjaajana kokemuksellisen oppimisen viitekehyksestä ja käytän sekä ratkaisukeskeisiä että kognitiivisia menetelmiä. Työnohjattavien niin halutessa, työnohjaukseen voidaan liittää mindfulnessin menetelmiä muun muassa itsemyötätuntoon liittyen. Erityisosaamistani on työyhteisösovittelu, jota voidaan käyttää, kun jonkin konfliktin todetaan haittaavan työyhteisön toimintaa merkittävällä tavalla.