Tukikeskustelut

Tukikeskustelijana voi olla esimerkiksi psykologi, ohjaava opettaja tai koulukuraattori. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia pulmia, kuten ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymä, autismi, Tourette tai kielellinen erityisvaikeus. Keskusteluissa lähdetään liikkeelle asiakkaan omista kysymyksistä ja konkreettisista tilanteista. Asiakkaalle pyritään antamaan elämänhallintaan liittyvää tukea. Tavoitteena on muun muassa helpottaa arjessa selviytymistä, harjoitella sosiaalisia taitoja, kehittää yhdessä ongelmanratkaisutaitoja ja ehkäistä psyykkistä kuormitusta.

Sosiaalisten taitojen ryhmä

Ryhmässä harjoitellaan arkisissa tilanteissa tarvittavia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen perustaitoja, esimerkiksi kuuntelemista, keskustelun aloitusta ja jatkamista, kysymysten esittämistä, kiittämistä, avun pyytämistä, muiden seurassa olemista, tunteiden käsittelyä, niiden tunnistamista ja ilmaisemista sekä suunnitelmien tekemistä, ongelmien ratkaisua sekä stressin käsittelyä. Ryhmään tulevilla on yleensä neuropsykiatrinen oireyhtymä tai muu sosiaalista vuorovaikutusta haittaava pulma.