Liikunnan vertaisoppimiskoulutus tuki sydämellisyyden teemaa

Pienessä, liikkumisen riemua huokuvassa Viralan kyläkoulussa Janakkalassa oli valittu syksyn teemaksi Tehdään sydämellisiä tekoja. Vertaisohjaajakoulutus, jossa oppilas ohjaa toista oppilasta sopi tämän rinnalle mainiosti. Koulussa oli jo aiemmin huomattu, että oppilaat luontaisesti hakeutuvat tilanteisiin, joissa ohjaavat toisiaan. Niinpä päätettiin kokeilla vertaisoppimismallia osana koulupäivän aikaista liikunnallista toimintaa.

Vertaisoppiminen ja sen hyödyntäminen monipuolisesti on mainittu osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia opetussuunnitelmassa. Myös Viralan koulussa koettiin, että empatiataitoja ja yhdessä työskentelyä voidaan harjoitella vertaisoppimisen avulla. Liikkuva koulu – ohjelma on tuonut onnistuneesti vertaisoppimisen esille välkkäritoiminnassaan, jossa ideana on, että oppilaat ohjaavat ja suunnittelevat toisilleen välituntitoimintaa. Miksipä vertaisoppiminen ei toimisi osana muita liikunnallisia aktiviteetteja?

Vertaisoppiminen liikuttaa

Vuosina 2018-2020 toimineen Valterin toteuttaman soveltavan liikunnan kehittämishankeen, Iloon yli esteiden, päätavoitteena oli osallisuuden lisääminen koulupäivän aikaisissa liikunnallisissa aktiviteeteissa. Erityisesti hankkeessa pyrittiin huomioimaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallisuus sekä innostuminen liikkumisesta.

Keskellä hankkeen muita toimia keväällä 2019 syntyi idea tutustua lähemmin vertaisoppimismalliin osana liikunnan opetusta. Vertaisoppimismallin toimivuutta osallisuuden lisääntymisessä on tutkittu muun muassa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Aiheesta järjestettiin koulutus toukokuussa 2019 hankkeessa toimiville valterilaisille ja yhteistyökumppaneille. Kouluttajana toimi yksi tutkijoista Aija Klavina.

Iloon yli esteiden – hankkeen toteutukseen kuului mukana olleiden yhteistyökoulujen henkilöstön kouluttamista. Kevään 2019 jälkeen vertaisoppiminen tuli osaksi hankkeen koulutusohjelmaa. Kiinnostus vertaisoppimiseen heräsi hetkessä osassa hankkeessa mukana olleita kouluja. Lähikoulut ympäri Suomen järjestivät erilaisia tapahtumia koulutuspäivien jälkeen, joissa myös vertaisoppiminen oli mukana.

Kokemukset vertaisoppimisesta liikunnan opetuksen tukena, sekä osana liikunnallisia aktiviteetteja koulupäivien aikana, olivat kannustavia! Oppilaat lähtivät aktiivisesti ja innostuen mukaan tekemiseen vertaisohjaajan johdolla. Toisaalta vertaisohjaajien kertoma oma kokemus vahvisti ajatusta siitä, kuinka malli tukee ohjaamistaitojen ohella itsetunnon kehittymistä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimi Viralan koulu.

”Olisipa tämmöisiä päiviä useammin”

Viralan koulussa vertaisohjaaminen on ollut arkipäivää. Tunneilla oppilaat kyselevät neuvoa toisiltaan, liikuntatunneilla he pitävät toisilleen harrastustensa mukaisia näytetunteja ja välitunneilla ohjaavat välituntileikkejä. Jatkoksi tälle Viralan koulussa päätettiin kouluttaa kaikki 4.-6. luokkalaiset oppilaat vertaisohjaajiksi. Vertaisohjaajakoulutus toteutettiin valterilaisten toimesta Iloon yli esteiden – hankkeessa.

Koulutuksen teoriaosuuden tukena käytettiin Vertaisohjaajan opasta. Oppaan avulla pohdittiin muun muassa samanlaisuutta ja erilaisuutta sekä sitä, millainen puhetyyli sopii vertaisohjaajalle. Käytännön harjoitteluosuudessa oppilaat pääsivät kokeilemaan uusia, erilaisia liikuntatehtäviä ja ohjaamaan niitä toisilleen. Ohjatessa korostettiin tapaa puhua ystävällisesti ja ohjata kannustavasti.

Päivän aikana oppilaat toimivat innostuneesti. Myös oppilailta saatu palaute tuki ajatusta päivän kulusta. ”Oli opettavaista. Nyt osaa ohjata leikkejä.”,Olisipa tämmöisiä päiviä useammin!” Kysyttäessä 4. – 6. luokan oppilailta, mitä hyötyä Vertaisohjaajan oppaasta oli, saatiin vastaukseksi muun muassa: ”Voi opettaa, miten pitää tehdä, eikä vain sano, tee näin.” ja Myös koulun ulkopuoliset kaverisuhteet voivat parantua, koska materiaalissa on vinkkejä, miten voi olla.”

Viralan koulun opettaja Kirsi Puumalainen kokee vertaisoppimiskoulutuksesta olleen suuresti hyötyä. ”Koulutuspäivä oli hyvä. Se oli suunnattu nimenomaan oppilaille. Tekemiset olivat hyvin valittuja ja valmisteltuja. Leikit ja tekemiset tukivat koulutuksen sisältöä. Lisäksi koulutus antoi mahdollisuuden omien oppilaiden työskentelyn tarkastelulle. Koulutuspäivän aikana oppilaiden ääni, mielipiteet ja ajatukset tulivat hyvin kuulluiksi.

Lue lisää aiheesta

Haluatko kuulla lisää vertaisohjaamisesta ja vertaisoppimiskoulutuksesta. Ota yhteyttä fysioterapeutti Henni Huttuseen, henni.huttunen@valteri.fi, puh. 0295 33 5353.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *