Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Carolinella on kokemusta ja osaamista kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta. Hän pystyy kertomaan, mitä tulee huomioida kuuron tai huonokuuloisen oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja -välineissä. Caroline pystyy opettamaan viittomakieltä ja ohjaamaan viittomien käytössä opetuksen tukena.

 • kuulovammaisten opetus
 • viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat
 • kuulonapuvälineiden hyödyntäminen opetuksessa
 • viittomakielen tulkin käytön ohjaus
 • opettajan ja ohjaajan yhteistyö

Kouluttaja

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument