Kouluttaja

Sannan vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esiopetus. Häneltä löytyy käytännön työn kokemusta lasten oppimisen tuen suunnittelusta, varhaisen tuen käytänteistä sekä opetustyöstä varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Sanna pystyy käytännönläheisesti avaamaan, miten tukea lapsen kehitystä ja oppimista sekä siihen liittyvää monialaista yhteistyötä. Hän on opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita. Osaamista löytyy mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta.

 • Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Haastavat kasvatustilanteet
 • Autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat
 • Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
 • Perhe- ja verkostotyö
 • Moniammatillisuus
 • Lastensuojelu

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, varhaiserityisopettaja, erityisluokanopettaja, kognitiivinen psykoterapeutti (koulutuksessa)

Sannan toimintatapa perustuu vahvuusperusteiseen ajattelumalliin, positiiviseen pedagogiikkaan ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan sekä ratkaisukeskeisiin käytännön menetelmiin. Sannalla on kokemusta varhaiskasvatuksen kentällä sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Yläkouluikäisten parissa Sanna on opettanut ja ohjannut nuoria, joilla on kielellisiä-, tarkkavaisuus- ja toiminnanohjauksen sekä käytöksen haasteita. Sanna omaa kokemusta ratkaisujen löytämisestä kouluakäymättömyyteen, tunne- ja mielialahaasteisiin ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen perusopetuksessa
 • psyykkisesti oireileva oppilas ja kouluakäymättömyys
 • hyvinvointi ja tunnetaidot

Kouluttaja

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
 • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
 • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
 • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
 • perhe ja verkostotyö

mm. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa

0