Perustietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä ja kielellisistä vaikeuksista

Tyttö kuplan sisällä ympärillään muita oppilaita ja kuplia.

Kehityksellistä kielihäiriötä, DLD (Developmental Language Disorder) on Suomessa aiemmin kutsuttu kielelliseksi erityisvaikeudeksi (SLI) ja dysfasiaksi.  Arkikielessä puhutaan usein kielihäiriöisistä lapsista. Kehityksellisen kielihäiriön oirekuva muuttuu kehityksen ja iän myötä.  Kielelliset vaikeudet voivat olla myös osa muita, laaja-alaisempia ja monimuotoisempia vaikeuksia.

Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi:

  • Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa
  • Sanojen ja lauseiden muodostamisessa
  • Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä
  • Kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellisellä kielihäiriöllä tarkoitetaan kielen kehityksen häiriötä, joka vaikuttaa laaja-alaisesti lapsen tai nuoren toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän ja muun kognitiivisen kehityksen mukaisesti. Määritelmän mukaisesti lapsen ei-kielellisten taitojen edellytetään olevan kielellisiä taitoja selvästi paremmat.

Kielellisten vaikeuksien ilmeneminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa 

Kielellisiin vaikeuksiin liittyy usein muita kehityksen ongelmia, joista yleisimpiä ovat motoriikan kehityshäiriöt sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt. Etenkin kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen liittyvät ongelmat saattavat ilmetä myös käytöshäiriöinä. Koulussa kielelliset vaikeudet näkyvät tavallisimmin lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisvaikeuksina. Lukemisen ja luetun ymmärtämisen vaikeudet taas hankaloittavat edelleen tiedonhakua ja lukemalla oppimista. Nämä vaikeudet korostuvat erityisesti lukuaineissa perusopetuksessa. 

Kielelliset vaikeudet vaikuttavat monella tavalla toimintakykyyn, osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja oppimiseen. 

Kielivaikeuksisen oppilaan tukemiseen keskittyneitä palveluitamme

Käsi pitelee keltaista kuplaa.

Huoli lapsen kielen kehityksestä voi herätä huoltajilla, neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa. Diagnosointi edellyttää tutkimuksia ja seurantaa joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa riippuen kielellisten vaikeuksien tasosta. Tukitoimenpiteet tulisi kuitenkin aloittaa mahdollisimman varhain, heti kun epäily tai huoli herää lapsen lähiympäristössä.  Näitä tukitoimenpiteitä voivat olla huoltajien ohjaaminen, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät arjessa ja yksilöllinen puheterapia.  

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri täydentää kuntien tarjoamia palveluja ja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Yhteistyö Valterin kanssa käynnistyy tilanteen kartoittavalla ohjauskäynnillä. Teemme valtakunnallisesti ohjauskäyntejä lasten ja nuorten lähiympäristöön eli päiväkotiin, kouluun ja kotiin. Voit tilata ohjauskäynnin alueellesi oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijoiltamme.

Lue lisää ohjauskäynneistä ja ota yhteyttä

Muita keskeisiä palvelumuotojamme kielellisiin vaikeuksiin liittyen ovat muun muassa tukijaksot, arvioinnit, yksilökuntoutus, työnohjaus sekä koulutukset. Tutustu täältä koko palvelutarjontaamme.

Lisäksi löydät verkkokaupastamme Valteri-Puodista materiaalia – tietoa, työvälineitä ja menetelmiä – tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kehityksellinen kielihäiriö -verkkokoulutus

Kielelliset vaikeudet ja diagnoosit ovat lisääntyneet. Kielivaikeuksisia lapsia ja nuoria on jokaisessa ryhmässä ja on tärkeää tunnistaa, miten kielen vaikeudet näkyvät arjessa. Uusi aivotutkimus on tuonut paljon uusia näkökulmia asiaan.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun henkilökunnan on mietittävä usein, miten kielivaikeuksisen lapsen tai nuoren kieltä, oppimista ja osallisuutta voisi tukea. Koulussa mietitään myös usein sitä, miten opetus ja tuki olisi hyvä järjestää, mitkä tavoitteet ja sisällöt ovat keskeisiä, jotta oppilas pystyisi osoittamaan osaamisensa.

Tämä verkkokoulutus antaa ajantasaista perustietoa ja käytännön vinkkejä tuen järjestämiseen. Valterin verkkokoulutuksia voi hyödyntää yksin tai yli viidenkymmenen hengen voimin, esimerkiksi koulun, kunnan tai hankkeen käytössä.

Osta verkkokoulutus omaan tai työyhteisön käyttöön