Keskustelu symbolein, Kesy-kortit

Ovatko oppilaan kehitys- ja arviointikeskustelut aikuisten juttutuokioita? Haluatko vahvistaa lapsen näkökulmaa moniammatillisessa keskustelussa? Onko ryhmässäsi oppilas, joka ei juurikaan puhu?

”Oppilaan osallisuus tulee varmistaa häntä koskevissa kehitys-, HOJKS- ja moniammatillisissa keskusteluissa kouluissa. Tähän tarpeeseen on kehitetty symbolipohjainen KESY- peli ja lapsilähtöistä kommunikaatiota tukeva toimintamalli.

KESY on pelimuotoon muokattu kommunikaatioväline, jonka kuvat ja tunnehymiöt on nopea napata käyttöön. Sijoittamalla kortteja alustalle, lapsi voi kertoa ja näyttää miten hänellä menee, riippumatta siitä millainen on hänen kykynsä sanallistaa asioita.”

Suomen Vanhempainliitto ry

Uusi opetussuunnitelma kehottaa huolehtimaan, että oppilas tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, että hänellä on pääosa koulun keskusteluissa. KESY-kuvia hyödynnetään oppilaan osallisuuden sekä koti-koulu-yhteistyön välineenä. Tällöin yhdenvertainen ja yksilöllinen kohtaaminen mahdollistuu psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet huomioiden. KESY-keskustelussa oppilaan kokemus itsestään ja vuorovaikutussuhteistaan eri tilanteissa tulee näkyviin ja hyväksytyksi.

KESY-kortit ja toimintamalli on helppokäyttöinen apuväline lapsilähtöiseen keskusteluun. Kyseessä voi olla kolmiportaisen tuen HOJKS- tai HOPS- keskustelu, kehitys- tai arviointikeskustelu, opetuksen ja kuntoutuksen tai moniammatillinen yhteispalaveri jne. KESY:n kuvat sisältävät koulun keskusteluissa käsiteltävät aihepiirit. Teoriatausta nojaa myönteiseen tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen pedagogiikkaan.

KESY:n avulla oppilas ilmaisee koulupäivään, oppimiseen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyviä ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Hän pääsee aktiivisesti vaikuttamaan suunnittelu- ja arviointiprosessiin sen sijaan että kuuntelisi aikuisten kielellä käytyä palaveria.

Itsetuntoon ja minäkuvaan, opiskeluun ja kouluviihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen auttaa oppilasta rakentamaan identiteettiään ja vahvistaa hänen selviytymiskykyään erilaisissa tilanteissa.

Aikuisille KESY-keskustelu antaa tietoa lapselle merkityksellisten asioiden huomioimiseen sekä yksilöllisten opetus-, kuntoutus- ja tukijärjestelyiden suunnitteluun. Nämä tekijät edistävät oppilaan hyvinvointia ja suovat mahdollisuuksia varhaiseen tukeen.

KESY:n avulla jutellaan oppilaan toimintaympäristöistä, koulunkäynnistä, oppimisesta ja oppiaineista sekä valmiuksista, vahvuuksista, tunteista, kiinnostuksen kohteista ja tarpeista. Leppoisa ilmapiiri, sanoittaminen sekä arvostava vuorovaikutus ovat tuokiossa tärkeitä. Juttelussa keskitytään oppilaalle merkityksellisiin asioihin, joskin sallitaan tilaa myös huolipuheelle. Käyttäjät soveltavat KESY-materiaalia tarpeisiinsa sopivaksi ja liittävät siihen tarvitsemiaan elementtejä.

KESY-keskustelu voidaan käydä oppilaan kanssa myös ennen yhteistä keskustelua huoltajan ja/tai moniammatillisen ryhmän kanssa, jolloin tallenne KESY-taulusta on keskustelun pohjana seuraavassa palaverissa.

Kesy/Sasy -materiaali on kaksikielinen (fi/sve).

Suomen Vanhempainliiton valtakunnallisen, erityislasten ja heidän huoltajiensa osallisuutta edistävä EPeLI-kehittämishankeen (2016-2018) tuloksena syntyneet Kesy/Sasy –keskustelu symbolein kortit ovat nyt saatavilla Valteri-Puodista. Hankkeen tarkoituksena oli edistää erityislasten osallisuutta koulussa sekä tuoda erityisperheiden tarpeita ja ääntä nykyistä paremmin esiin koulumaailmassa ja vanhempaintoiminnassa. Kesy/Sasy –korttien toimintamalli on kehitetty hankkeessa yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton, Martinniemen koulun sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje