Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Carolinella on kokemusta ja osaamista kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta. Hän pystyy kertomaan, mitä tulee huomioida kuuron tai huonokuuloisen oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja -välineissä. Caroline pystyy opettamaan viittomakieltä ja ohjaamaan viittomien käytössä opetuksen tukena.

 • kuulovammaisten opetus
 • viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat
 • kuulonapuvälineiden hyödyntäminen opetuksessa
 • viittomakielen tulkin käytön ohjaus
 • opettajan ja ohjaajan yhteistyö

Kouluttaja

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, varhaiserityisopettaja, erityisluokanopettaja, kognitiivinen lyhytterapeutti

Sannan toimintatapa perustuu vahvuusperusteiseen ajattelumalliin, positiiviseen pedagogiikkaan ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan sekä ratkaisukeskeisiin käytännön menetelmiin. Sannalla on kokemusta varhaiskasvatuksen kentällä sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Yläkouluikäisten parissa Sanna on opettanut ja ohjannut nuoria, joilla on kielellisiä-, tarkkavaisuus- ja toiminnanohjauksen sekä käytöksen haasteita. Sanna omaa kokemusta ratkaisujen löytämisestä kouluakäymättömyyteen, tunne- ja mielialahaasteisiin ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen perusopetuksessa
 • psyykkisesti oireileva oppilas ja kouluakäymättömyys
 • hyvinvointi ja tunnetaidot

Kouluttaja

Sallamarialle moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen psykologin työssä on arkipäivää. Hänen erityisosaamisensa löytyy neuropsykiatrian alalta.

Hän on taitava avaamaan käytännönläheisesti neuropsykiatrisen oppilaan kokemusmaailmaa ja siten auttamaan mm. tukimuotojen suunnittelussa.

Tämän lisäksi Sallamarialla on kokemusta oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tukemisesta sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

 • Neuropsykologinen osaaminen
 • Autismikirjo
 • ADHD

Kouluttaja

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Kouluttaja

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
 • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
 • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
 • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
 • perhe ja verkostotyö

mm. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Riina on työskennellyt pitkään erityisluokanopettajana. Hänellä on kokemusta myös varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan töistä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat kontaktin ja vuorovaikutuksen rakentamiseen, kielen kehitykseen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen sekä haastavaan käytökseen liittyvät asiat. Myös monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat Riinan kiinnostuksen kohteita. Toimintakulttuuri ja sen kehittäminen, yhdenvertaisuus sekä yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ja sinne rakennettu saumaton oppimisen tuki ovat Riinalle tärkeitä asioita.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • kontakti, vuorovaikutus, kieli
 • monikielisyys ja -kulttuurisuus
 • yhteisopettajuus ja tiimityö
 • lasten ja perheiden kohtaaminen ja tukeminen

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Jaanalla on kokemusta varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esi-ja alkuopetus. Jaanalla löytyy osaamista mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta. Jaana on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • laaja-alaiset kehityksen viiveet ja niihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät

 

Kouluttaja

toimintaterapeutti YAMK, varhaiskasvatuksen opettaja, sote-alan kliininen asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kolmiportaisen tuen järjestämisen asioissa. Mirjamia kiinnostavat lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

 • psyykkiset – ja käyttäytymisen haasteet
 • tukitoimet päiväkoti ja kouluarjessa
 • päiväkodin ja koulun toimintakulttuuri
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat

Kouluttaja

ohjaava perhetyön asiantuntija | KM, erityisopettaja, sosionomi (ylempi amk)

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Kouluttaja

fysioterapeutti, erityisuinninkouluttaja (SUH), neuropsykiatrinen valmentaja

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen