Viittomakielen verkkovälitteinen opetus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetusta verkkovälitteisesti oppilaille ympäri Suomen. Valterin tarjoama opetus on maksullista palvelua kunnalle ja opetus pohjautuu valtakunnalliseen viittomakieli ja kirjallisuus -opetussuunnitelmaan

Taustaa

Viittomakielen verkkovälitteistä opetusta kokeiltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2012 erään kunnan koulun tarpeesta saada äidinkieleltään viittomakieliselle oppilaalle äidinkielistä opetusta. Ajatus nousi esille ohjauskäynnin yhteydessä, kun kunnalta ei löytynyt pätevää äidinkielistä opettajaa. Kokeilu oli onnistunut ja Valterissa aloitettiinkin pilottihanke viittomakielen verkkovälitteisestä opetuksesta heti vuonna alkuvuodesta 2013. Verkkovälitteinen opetus koettiin hyödylliseksi ja toimivaksi ratkaisuksi ja seuraavana syksynä se otettiin osaksi Valterin palvelutarjontaa. Ensimmäisinä vuosina oppilaita oli vain muutamia. Vuosien aikana oppilasmäärä on kuitenkin koko ajan kasvanut ja lukuvuonna 2018-19 verkkovälitteistä viittomakielen opetusta sai jo reilu parikymmentä 1.-9. luokkalaista oppilasta yli 20 eri kunnasta. Tällä hetkellä Valterin tarjoamaan opetukseen osallistuu viittomakielisiä kuuroja, huonokuuloisia, CI- ja coda-lapsia (Children of Deaf Adults). Verkkovälitteinen opetus tarjoaa lähikouluissa opiskeleville viittomakielisille oppilaille oman äidinkielen opetuksen lisäksi vertaistukea ja tukea oman identiteetin kehittymiseen.

Käytäntö

Opetuksessa on kerrallaan 1-3 oppilasta ja opettaja. Opettajina toimivat tällä hetkellä erityisluokanopettaja Anu Savolainen ja ohjaava opettaja Katri Ranta. Suurempia ryhmiä ei voi muodostaa, koska tietokoneruudulla näkyvät kuvaruudut pienenevät osallistujamäärän lisääntyessä. Oppilasryhmät on jaettu kieli- ja ikätason mukaisesti. Oppilaat opiskelevat kunnan päätöksen mukaan viittomakieltä 1-3h/viikossa.

Tunneilla käsitellään joko yhteisesti tai itsenäisesti tutkien opiskeltavaa aihetta ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä. Tehtävät tuottaa pääsääntöisesti opettaja itse, mutta opetuksessa käytetään paljon myös hyödyksi valmiiksi tuotettua materiaalia, kuten viittomakielisen kirjaston videoita (https://viittomakielinenkirjasto.fi/). Sekä tehtävät että materiaalit jaetaan oppilaille Classroomiin (osa Googlen oppimisympäristöä), jolloin oppilas voi myös myöhemmin palata tekemään tai opiskelemaan asioita. Myös tehtävät palautetaan Classroomiiin (esim. viitotut videot), josta opettajan on helppo arvioida oppimista ja tehtäviä.

Teknisiä tietoja

Valteri-kouluissa ja myös verkkovälitteisessä opetuksessa käytetään GSE-oppimisympäristöä (Google Suite for Education) ja jokaiselle oppilaalle luodaan oma Valteri-koulun GSE-tunnus, jolla oppimisympäristöön kirjaudutaan. Palvelussa on myös tallennustila Valterin Drive, johon tallennetaan ainoastaan oppilaan koulutyöhön liittyviä sisältöjä. Ne voivat olla esimerkiksi esityksiä, kuvia, opetusmateriaaleja, videoita tai vastaavia tehtäviä. Tällä tavoin oppilailla on aina opetuksessa käytettävät materiaalit saatavilla ja tehtäviä voi tehdä ja kerrata ajasta ja paikasta riippumatta vaikka kotoa käsin.

Oppilas voi kirjautua oppimisympäristöön millä tahansa laitteella (tietokone, tabletti, puhelin) käyttämällä omia gse-tunnuksia. Lähes jokaisella oppilaalla on opetuksen aikana käytössä myös tabletti, jolla tekevät tehtäviä oppituntien aikana. Kotitehtäviä oppilaat tekevät yleensä kotoa löytyvillä laitteilla, kuten puhelimella.

GSE-palvelun käyttö on oppilaalle ja opettajalle helppoa ja turvallista. Se on suunniteltu oppilaitoskäyttöön ja palvelussa tietojen tallentaminen on säädetty Suomen ja EU:n tietoturvalakien mukaisesti.

Kuvassa näkyy viittomakielen verkkovälitteisen opetuksen opetustila ja -välineistö. Opetusvälineistöön kuuluu seinällä oleva iso tv-monitori, web-kamera, tietokone, kosketusnäyttö ja valkotaulu. Tv-monitorista näkyy oppilaiden kuvaruudut ja kosketusnäytöllä esitellään tunnilla käsiteltävä asia kuvina ja tekstinä.

Opetus tapahtuu Zoom-videoneuvotteluohjelmalla. Opettajalla on ohjelmassa oma henkilökohtainen “tapaamishuone” (opetustila), jonka linkin hän lähettää oppilaiden omaan gmail-sähköpostiin. Oppilaat kirjautuvat saamansa linkin kautta opetustilaan. Zoom-videoneuvotteluohjelman kautta voi keskustella kuvan tai chatin kautta, jakaa sekä opettajan että oppilaan näyttöjä ja käyttää myös zoomin whiteboardia piirtoalustaa.

Opettajan välineistö (Valterin välineistö):

 • tietokone
 • pieni webkamera (käytetään tarvittaessa)
 • iso webkamera zoomaustoiminnolla varustettuna (voi kohdistaa mm. eri tauluihin)
 • kosketusnäyttötaulu, joka yhteydessä tietokoneeseen
 • iso näyttö seinällä, joista oppilaat näkyvät
 • valkotaulu

Oppilaan välineistö

 • tietokone+kamera
 • web-yhteys
 • tabletti (ei pakollinen)

Opetuksessa käytettävät sovellukset:

 • Zoom
 • GSE (mm. Drive, Classroom, Gmail, Docs, Slides)
 • lisäksi paljon digitaalisia oppimateriaaleja

Kehitysnäkymät

Verkkovälitteinen opetus on todettu Valterissa toimivaksi malliksi. Tämän vuoksi opetusta voi pohtia laajennettavan myös muihin oppiaineisiin. Zoom-neuvotteluohjelmassa voi käyttää myös äänentoistoa, joka mahdollistaa myös puhuttujen kielten opetuksen.

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, yksi verkkovälitteisen opetuksen haasteista on ryhmäkoko. Tietokoneruudulla näkyvät kuvaruudut pienenevät osallistujamäärän lisääntyessä ja tähän on tänä vuonna haettu ratkaisua siitä, että samassa koulussa olevat oppilaat ovatkin samalla tietokoneella eli yhdellä tietokoneruudulla opetuksen aikana. Tämä käytäntö edellyttää, että oppilailla on oppitunneilla omat tabletit tehtävien tekemistä varten. Tällä tavoin oppilasmäärä ryhmässä voisi jopa tuplaantua kolmesta kuuteen oppilaaseen.

Lähteet:

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, verkkovälitteinen opetus:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf, 115-117, 181-184, 310-313.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje