Koululaisen hyvä päivä

Jokainen koululainen toivoo, että koulupäivästä tulisi hyvä. Samaa toivovat heidän läheisensä sekä koulun työntekijät. Päivät vaihtelevat, joskus riittävän hyvä koulupäivä on se hankaliakin hetkiä sisältänyt päivä. Koululaisen päivä on täynnä konkreettisia tilanteita ja mahdollisuuksia oppia hyviä ihmisenä olemisen taitoja.  

Perusopetuslaissa (§ 2) todetaan, että opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Koulun arki on täynnä kasvatuspuhetta, jolla aikuiset yrittävät johdattaa oppilaita juuri tähän lain tavoitteeseen, jokaiselle parhaaseen mahdolliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Koululaisen hyvä päivä -kirja on tehty apuvälineeksi tähän työhön ja sen punaisena lankana on myönteisen ajattelun löytäminen ja kehittäminen.  

Kirja pilkkoutuu 15 kokonaisuuteen, joita ovat koulupäivän kulun lisäksi esimerkiksi vastuukysymykset, kaveritaidot, kiusaaminen, hyvinvoinnin perusasiat sekä kiusausten ja houkutusten torjuminen. Kirjassa käsitellään suhtautumista erilaisiin ihmisiin, myönteistä ajattelua sekä ilmapiirin rakentumista. Tarkoituksena on pysähtyä hetkeksi miettimään, millaisen päivän jälkeen voi ajatella eläneensä hyvän koulupäivän.  

Jokainen päivä sisältää monia eri vaiheita alkaen kodin aamusta edeten koulumatkaan ja -päivään väli- ja ruokatunteineen ja päättyen kotimatkaan, kodin iltapäivään, läksyihin, harrastuksiin sekä illan puuhiin aina nukahtamiseen asti. Kirjan tarkoituksena on auttaa aikuisia ja lapsia keskustelemaan yhdessä näistä koulupäivän eri vaiheista ja niihin liittyvistä tilanteista.  Jokainen päivä sisältää monta hetkeä, jossa voi tehdä valintoja ja oppia uusia tapoja toimia. Koululaisen omilla valinnoilla on vaikusta arjen sujuvuuteen ja aikuisten avulla koululainen voi oppia tuntemaan itseään yhä paremmin. 

144 taitoa, teemaa ja tilannetta 

”Oliko hyvä päivä?” kysytään lapselta monessa kodissa koulupäivän jälkeen. Kysymys sisältää aina toiveen, että vastaus olisi myönteinen ja joskus ripauksen pelkoa päinvastaisesta. Mistä hyvä päivä sitten koostuu? Koululaisen hyvä päivä -kirjasta löytyy 144 taitoa, teemaa ja tilannetta, joita oppilas voi päivän aikana kohdata.  Kirjan teossa on ollut mukana kaksi koululaisasiantuntijaa, joita on haastateltu jokaisesta teemasta. Ideana on tarjota vertaiskokemus, jossa lapset puhuvat lapsille. Haastatteluprosessi on kestänyt kolmatta vuotta ja tuloksena on kirja, jossa jokainen sivu sisältää oman keskustelunsa. 

Kirjan jokaisella sivulla toistuu sama rakenne. Sivulla kuvataan toiminnan, tehtävän ja taidon tarkoitus sekä miten se onnistuu. Sivulla on myös keinoja sellaisiin tilanteisiin, kun tekeminen ei vielä luonnistu. Lisäksi mietitään, miksi juuri tämä taito on tarpeellinen. Sivun lopussa on pohdintakysymys, miten asia onnistuu omassa elämässä. Jokaisella sivulla on Anja Kallion kuvitus. Seuraavassa on esimerkki yhdestä tärkeästä asiasta, kaverin auttamisesta.   

Kuva on esimerkki kirjan sivusta. Kirjan jokaisella sivulla toistuu sama rakenne. Esimerkkisivuna on kohta 21, kaverin auttaminen. Sivun ylälaidassa on kuva kahdesta pojasta, jotka istuvat lattialla. Toisella pojista on kaatunut penaalin kynät lattialle. Toinen pojista auttaa nostamaan kyniä samalla kun toinen poika pitää penaalia auki. Kuvan alapuolella on teksti. Ensimmäisenä on pohdintakysymys. Sen jälkeen kuvaillaan, miten asiassa voi onnistua tai mitä tehdään, jos ei onnistu. Seuraavaksi on kysymys, miksi taitoa tarvitaan. Ja lopuksi pohdintatehtävä, miten asia toteutuu omassa elämässä.

Uusien taitojen oppiminen ja vahvistuminen vaatii tietoa, lukuisia toistoja sekä aikaa kypsymiseen. Kirjan jokaisessa teemassa pyritään siihen, että koululainen käsittelee tietoa eri näkökulmista ja pyrkii soveltamaan sitä omaan toimintaansa ja koulupäiväänsä sopivaksi. Teemoista keskustellessa avautuu mahdollisuus oman ja toisen mielen ymmärtämiseen. Kirja tarjoaa näin tukea arjen tekojen ja tunnelmien prosessointiin.  

Koululaisen hyvä päivä on strukturoitu apuväline, silloin kun keskustellaan oppilaiden kanssa elämän tärkeistä asioista. Monelle opetusryhmälle siitä on muodostunut hyvä ja turvaa tuova rutiini kouluviikkoon. Toivomme kirjan välittävän aineksia lapsen ja aikuisen positiiviseen ja arvostavaan vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen, johon kotiväkikin voi yhtyä. 

 Lisätietoa: 

Kerola, K., Sipilä, A.-K. Koululaisen hyvä päivä. Valteri-koulu, 2019. 

Kerola, K., Sipilä, A.-K. Haastava käyttäytyminen – muutoksen mahdollisuuksia. Valterin julkaisusarja nro 1. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 2017. 

Perusopetuslaki 628/1998-Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX (verkossa 29.11.2021) 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje