Yhdessä pystymään – käyttäytymisen ja motivaation ongelmien päällekkäistyminen ja koulun aikuisten rooli

Kumpi tulee ensin, käytösongelmat vai heikko koulumenestys?

Työn ohessa tein väitöskirjan oppilaan ulospäin suuntautuvien käytösongelmien (ADHD- ja käytöshäiriöoireet) yhteydestä heikkoon oppimismotivaatioon, tarkemmin haitallisiin suoritusstrategioihin ja koulumenestykseen. Esittelen aihetta myös Oppimisen tuen foorumissa 11.-12.4.2024 Tampereella.

Päätulokseni oli, että ulospäinsuuntautuvat käytösoireet, erityisesti ADHD-piirteet, ovat riski haitallisten suoritusstrategioiden kehittymiselle. ADHD-piirteet ja haitalliset suoritusstrategiat vahvistavat toisiaan jo alakouluaikana, ja niiden vaikutukset yltävät myös yläkouluun. Tarjottu tuki ei aina riitä kääntämään kehää myönteiseksi ja erityinen riski tukea vaille jäämiseen näyttäisi olevan ADHD-piirteisillä tytöillä. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännön työssä? 

Negatiivisilla asioilla on tapana kasautua, ja niin käy myös oppimisen, motivaation ja käyttäytymisen haasteille. Tämä negatiivinen kehä on jo melko vakiintunut alakoulun loppuun mennessä, ja sen ikävät vaikutukset kantavat jopa yli yläkoulusiirtymän. Tarvitsemme toimia koko koulun tasolla sekä ennakoivia toimia haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi.  

Lisäksi työkaluvyömme kaipaa kohdennetun tuen menetelmiä niille oppilaille, joilla negatiivinen kehä on jo muodostunut. Kaiken kukkuraksi vain oma työmme ei riitä – tarvitsemme yhteistyötä ja jatkuvuutta tuen järjestämisessä kouluvuosien välillä ja kouluympäristön vaihtuessa. Yhdessä kehän voi katkaista. Katkaisun vaiheet voidaan väitöstutkimukseni valossa tiivistää näin: 

1. Tunnistaminen ja tiedon lisääminen 

Tieto ja ymmärrys lisäävät ilmiön tunnistamista ja hyväksyntää. Koulujen on otettava käyttöön tutkimusperustaisia menetelmiä tunnistaakseen lapset ja nuoret, joilla on käytösoireita ja/tai haitallisia suoritusstrategioita.   

2. Kohdennettu tuki ja selkeät tavoitteet 

Kun oppilaat on tunnistettu, heille voidaan tarjota kohdennettua tukea käyttäytymiseen ja suotuisampien suoritusstrategioiden kehittämiseksi ryhmänä tai yksilöinä tutkimusperustaisin menetelmin. Ei tarvitse todeta, ettemme voi auttaa, koska lapsi ei ole motivoitunut.  

3. Tukeva vuorovaikutus ja yhteissäätely   

Käyttäytymisessä on aina kyse vuorovaikutuksesta. Oppilailla, joilla on käytösoireita, on tarve tukevalle vuorovaikutukselle ja yhteissäätelylle, jotta haastavista tunteista ja tilanteista selvitään. Aikuisilta tämä edellyttää sensitiivisyyttä ja kykyä vastata haastaviinkin tilanteisiin. 

4. Myönteinen palaute ja vahvistaminen  

Tuttu virke “Kiinnitetään kaikkien huomio siihen, mitä haluamme nähdä lisää” toimii myös tässä yhteydessä. Jatkuva seuranta ja realistinen, mutta kannustava palaute on tärkeää. 

5. Havainnollistetut ja rohkaisevat syyselitykset  

On tarpeellista havainnollistaa asioiden syy-seuraussuhteita ja löytää rohkaisevia syyselityksiä epäonnistumisille ja toisaalta saada oppilas näkemään onnistumisensa omana ansionaan. 

6. Pakotetut onnistumiset   

Kielteinen kehä rikkoutuu, kun ikävät kokemukset korvautuvat uusilla, myönteisillä kokemuksilla vastaavista tilanteista. Sovittamalla haastetason taitoihin voimme luoda pakotettuja onnistumisia, jotka kasvattavat nuoren taitoja sekä uskoa itseensä. Näin kehä voi alkaa kääntyä myönteisemmäksi. 

Yhdessä pystymme – ratkaisujen äärellä Oppimisen tuen foorumissa

Oppimisen tuen foorumin tämän kevään teemana on ”Tärkein olet sinä”. Teema sopii myös minun tutkimukseni kenttään. Tärkein olet sinä, aikuinen, jokapäiväisissä kohtaamisissasi. Miten käytät tätä pitkälle hiottua ammatillisuuden apparaattiasi ja millaiseksi se on muotoutunut? Mitä tuot kohtaamisiin oppilaiden, kollegoiden ja verkostojen kanssa?  

Toisaalta meidän on myös sanoillamme, teoillamme ja olemuksellamme pystyttävä viestimään jokaiselle oppijalle, että tämä on oman elämänsä keskushenkilö ja tärkeä juuri omana itsenään. Tärkein olet Sinä.

Miten tuet kaveria onnistumaan ja hyödyntämään omaa ammatillisuuttaan? Voisimmeko monialaisessa ja -toimijaisessa yhteistyössämme löytää dialogin, jolla ylitettäisiin myös rakenteellisia haasteita? Tässäkin muutoksessa tärkein olet Sinä.  

Kiitos, että pysähdyit kanssani tämän asian äärelle. Oppimisen tuen foorumissa tavataan!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje