Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. 

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja

Anulla on pitkä kokemus työskentelystä oppilaiden kanssa, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen työnsä on näkövammaisten oppilaiden parissa.  Anu pystyy avaamaan mitä tulee huomioida em. oppilaiden opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä.

 • kielenkehityksen tukeminen
 • näkövammaisten opetus ja oppilaan koulunkäynnin tuki
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
 • kädentaidot

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

Heljällä on tarjota vahvaa osaamista siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun koulussa on tai kouluun tulee monitarpeisia, kuulo- tai kuulonäkövammaisia lapsia ja nuoria. Hän pystyy selkeästi avaamaan opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, jotta oppilaan koulunkäynti sujuu mahdollisimman hyvin. 

 • viittomakieli ja tukiviittomat 
 • kuurosokeiden kommunikointi 
 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa 
 • monitarpeiset oppilaat 
 • toiminta-alueittain opiskelu 

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja

Pialla on pitkä käytännön työkokemus ohjaavana opettajana, erityisluokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana sekä luokanopettajana.

Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kielelliset vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Työskentely eri-ikäisten oppilaiden kanssa esi- ja perusopetuksessa on kehittänyt hänen osaamistaan ja asiantuntemustaan asioissa, jotka liittyvät kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointiin, oppilaiden tukemiseen ja opettamiseen sekä opetusmateriaaleihin. Kiinnostuksen kohteena ovat myös monikieliset oppilaat.

 • kielelliset vaikeudet / kehityksellinen kielihäiriö
 • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet
 • kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointi
 • monikielisten oppilaiden tukeminen