Tulevaisuuden opettaja vuorovaikuttaa ja rakentaa dialogia

”Miten mahtavia kollegoja meillä onkaan ympäri Suomen!” ajattelimme, kun aloitimme yhteistyötä syksyllä 2017 Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään opettajankoulutukseen, erityisesti erityisopettajankoulutukseen liittyviä sisältöjä. Kehittämistyö painottuu yhteisopettajuuteen, erityisopettajan pedagogiseen konsultaatioon, vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Hanke päättyy kesällä 2020, ja voi sanoa, että olemme oppineet hurjan paljon toisiltamme. Uskomme, että yhteistyö edistää opettajankoulutuksen sisältöjä, opintojaksoja ja käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Opettajille välineitä oppimisen arviointiin

Oppiminen on monimutkainen ja vuosien aikana rakentuva prosessi. Se ei perustu pelkästään ihmisen kognitiivisiin kykyihin, vaan siihen vaikuttaa niin perheiden kyky tukea lasta tai nuorta kuin myös oppijan sitoutuminen ja motivaatio osallistua omiin opintoihin. Puhutaankin kestävien oppimispolkujen rakentamisesta, missä huomio kiinnitetään jatkuvuuteen ja koulutuksellisten siirtymien onnistumiseen.

Opettajat elävät mukana lasten ja nuorten arjessa. He ovat usein ihmisiä, jotka ensimmäisenä huomaavat lapsen tai nuoren tuen tarpeet. Tuetaan yhdessä! -hankkeessa onkin kehitetty tuleville opettajille välineitä, joiden avulla opettaja pystyy analysoimaan oppilaiden oppimista ja rakentamaan kouluarkea niin, että oppiminen edistyy.

Kaksi tärkeää teemaa: ennaltaehkäisy ja vahvuudet

Oppilaan tuen rakentamisessa on nähtävillä kaksi teemaa, joita pyritään tulevien opettajien kanssa käsittelemään. Toinen on tuen ennaltaehkäisevä luonne ja toinen on huomion kiinnittäminen oppijan vahvuuksiin. Kun kyseessä on oppijoiden hyvinvoinnin tukeminen, on tärkeää, että koko kouluyhteisön tasolla, koulun rehtorin johtamana, sitoudutaan noudattamaan yhteisiä toimintatapoja. Oppilaille rakennetaan yhteisö, jossa on tarjolla turvallisia aikuisia, joiden kanssa oppilaat voivat muodostaa luotettavia ihmissuhteita. Lisäksi aikuisten tehtävänä on toimia luonnollisina keskustelun mahdollistajina, jos ongelmia ilmenee.

Oppilaiden oppimisen arvioimiseksi opettajat voivat hyödyntää esimerkiksi oppimisen kehittävän arvioinnin tapoja tai tarkastella omaa vuorovaikutustaan. Itse oppimisen ohjaamisessa vahvuusperustaisuus voi olla merkittävässä asemassa kaikille yhteisen koulun positiivista ilmapiiriä kehitettäessä.

Useampia aikuisia luokkaan

Opettajan rooli on selkeästi muuttumassa.  Opettajat eivät enää tee työtään yksin ja kerro asiantuntemukseensa nojaten huoltajille ja oppilaille, miten oppiminen parhaiten tapahtuu. Neuvomisen sijaan opettajilta odotetaan vuorovaikutusosaamista, kykyä rakentaa dialogi niin työkavereiden kuin kokemusasiantuntijoiden, siis oppilaiden ja huoltajien kanssa. Nykyisen koulutuspolitiikkamme tavoitteiden mukaisesti luokissa on monenlaisia oppilaita, ja oppimistarpeiden monimuotoisuus voidaan huomioida paremmin, jos aikuisia on ryhmässä useampia kuin yksi. Opettajankoulutuksessa on siis saatava valmiuksia yhteistyöhön!

Uusia malleja yhteistyön rakentamiseen

Opiskelijajärjestöt ovat usein tuoneet esiin sen, että opettajankoulutuksessa ei anneta valmiuksia yhteistyöhön kotien kanssa. Tuetaan yhdessä! -hankkeen aikana on kehitetty opettajankoulutukseen sopivia ohjaus- ja konsultointimalleja, joiden avulla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa voidaan hahmottaa. Kun kyseessä on yhteistyö kotien kanssa, voidaan puhua osallistujakeskeisestä keskustelusta. Vasta ymmärrettyään myös kodin ja oppijan näkökulman, opettaja(t) voivat alkaa rakentaa oppimisympäristöä omalla pedagogisella asiantuntemuksellaan.

Kun taas koulun henkilökunta tai opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyötään, sopiva lähestymiskulma on yhteistyökeskeinen keskustelumalli. Joskus tilaa on myös neuvoa antavaan neuvotteluun, jossa perspektiivi on asiantuntijakeskeinen.

Tuetaan yhdessä! -hankkeen tuotoksena on julkaistu kirja Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet. Siinä avataan inklusiivisen kasvatuksen peruskäsitteitä, kuten oppilaiden oppimisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemusta. Kirjassa kerrotaan ajankohtaisista opetuksen teemoista, joita ovat esimerkiksi oppilaslähtöiset käytänteet ja monialainen yhteistyö koulussa. Kirja on tilattavissa PS-kustannuksen sivuilta.

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hanke on OKM:n rahoittama, Oulun, Helsingin, Turun, Itä-Suomen, Lapin yliopiston ja Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston ja koulujen yhteistyönä toteuttama hanke. Asiantuntijoina mukana on myös toimijoita oppimis- ja ohjauskeskus Valterista ja Niilo Mäki instituutista.

Tuetaan yhdessä! -hankkeen tuloksia juhlistetaan keskiviikkona 13.5.2020 klo 13.00 – 15.30 verkkoseminaarissa. Tervetuloa  – Lue lisää verkkoseminaarista ja ilmoittaudu mukaan!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje