Liikunnallinen vertaisohjausmalli erityistä tukea tarvitseville

Laurean fysioterapeuttiopiskelijat tuottivat opinnäytetyön yhteistyössä Valteri-koulu Ruskiksen kanssa lukukautena 2022–2023. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi vertaisohjaajien koulutuspäivä, joka oli suunniteltu edistämään oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja osallisuutta koulupäivien aikana liikunnallisen ohjaamisen avulla. Osallisuutta sekä fyysistä aktiivisuutta edistämällä pyrittiin vaikuttamaan myös oppilaiden terveyden- ja hyvinvoinnin kokemiseen.

Fyysinen aktiivisuus osana terveyden- ja hyvinvoinnin kokemista

Kaikki leikit ja pelit, liikkumiset koulupäivien aikana sekä vapaa-ajalla tai liikuntaharrastuksissa sekä aktiiviset siirtymiset esimerkiksi kävellen, pyörällä tai pyörätuolilla ovat fyysistä aktiivisuutta. Kouluikäisillä fyysinen aktiivisuus on siis kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta osasta, kytkeytyen vahvasti arkipäivän rutiineihin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön.

Liikunnan tehtävä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä tukemalla sekä edistää myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Liikunnalla sekä fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan positiivinen yhteys myös muuhun oppimiseen.

Erityisesti erityistä tukea tarvitseville liikunnallisiin aktiviteetteihin osallistuminen voi vaikuttaa myönteisesti niin elämänlaatuun kuin itsetuntoonkin sekä se voi parhaimmillaan johtaa lisääntyneeseen osallistumiseen myös muissa elämäntilanteissa. Lisäksi liikkuminen pareittain tai ryhmissä edistää ihmissuhdetaitoja, kuten muiden huomioon ottamista sekä reilun pelin henkeä, lisäksi yhdessä liikkuminen motivoi ja kannustaa osallistumis- ja liikkumishalukkuutta.

Liikunnan kokemuksellisuus ja elämyksellisyys tuottaa usein paljon enemmän mielekkyyttä jokaiselle yksilölle, kuin päivittäisiin tai viikoittaisiin liikuntasuosituksiin tuijottelu. Siksi onkin merkittävää kannustaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä tarjoamaan kaikille lapsille mahdollisuus osallistua liikkumiseen, yhdenvertaisesti, turvallisesti ja monipuolisesti, heidän ikänsä ja kykynsä sallimalla tavalla.

Liikunnassa osallisuuden keskeiset tavoitteet ovat elämänhallinnan edistäminen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja hyvinvointia edistävien elämäntapojen kehittäminen. Toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuuden edistämiseen liittyvät keskeisesti myös esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden kehittyminen.

Liikunta on oikeus, joka kuuluu kaikille

Toimintarajoitteiset sekä muihin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret saattavat kokea haasteita päästä mukaan tai osallistua liikunnalliseen toimintaan. Soveltavan liikunnan avulla edistetään oikeutta liikuntaan, joka kuuluu kaikille.

Liikunnan soveltamista tehdään useimmiten teknisillä sovellutuksilla, kuten apuvälineitä sekä rakenteellisilla muutoksilla peleissä ja lajeissa. Näitä sovellutuksia voidaan tarvita usein, silloin kun toimintakyky on heikentynyt sairauden, vamman tai muun syyn seurauksena. Soveltavan liikunnan tarkoituksena on löytää erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa liikuntaa.

Onnistuneilla liikuntakokemuksilla on vaikutuksia lapsen itsetuntoon ja käsitykseen omasta pärjäämisestä.  Vähän liikkuvilla lapsilla koulupäivien aikana tapahtuvalla liikunnalla onkin suhteessa suurempi merkitys, sillä heidän päivittäinen liikunnallinen aktiivisuutensa koostuu lähinnä vain koulupäivien aikana tapahtuvasta liikunnasta.

Liikunnan lisäämisen kannalta kouluikäisten arjessa onkin erittäin tärkeä tukea ja kannustaa omatoimiseen liikkumiseen, sillä kaikki liikkuminen on merkittävää.

Vertaisohjaus edistää oppilaiden osallisuutta

Opinnäytetyön konkreettisena tuotoksena syntyi vertaisohjaajien koulutuspäivä, joka sisälsi teoreettista opetusta vertaisohjaamisesta sekä pelien ohjaamista ja pelaamista pareittain sekä tehtäväradan suorittamista pienryhmissä. Koulutuspäivä toteutettiin maaliskuussa 2023. Koulutuspäivässä opitun vertaisohjaamisen avulla voidaan jatkossa edistää oppilaiden osallisuutta koulun liikunta- ja välitunneilla.

Vertaisohjaaminen on opettamisen ja oppimisen muoto, jossa ei ole perinteistä opettaja ja oppilaat asetelmaa. Vertaisoppiminen on opiskelijoita aktivoiva opetusmuoto, jota voidaan hyödyntää niin akateemisissa aineissa, kuin esimerkiksi liikunnanopetuksessa. Vertaisoppiminen vaatii osallistuvilta yksilöiltä aktiivisuutta, sitoutumista ja halua vuorovaikutukseen muiden osallistujien kanssa.

Vertaisohjauksen tehokkuudeksi on määritelty se, että oppilaat mahdollisesti omaksuvat monenlaisia näkökulmia, opetustyylejä ja persoonallisuuksia. Se voi myös mahdollisesti edistää oppilaiden itsenäisyyttä, kommunikointitaitoja, päätöksentekotaitoa ja se voi olla motivoivampi tapa toimia. Tutkimuksilla on osoitettu vertaisohjaamisen liikuntakasvatuksessa lisäävän vaikeasti vammaisten osallisuuden aktiivisuutta liikuntatuntien aikana.

Opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje