KPL-materiaali sopii hyvin ikääntyneiden viriketoimintaan ja muistikuntoutukseen sekä afasiakuntoutukseen, koska

 • aihepiireittäin ryhmitelty sanasto on helppoa ja tuttua,
 • sanasto on suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvaa,
 • kuvat ovat selkeitä ääriviivapiirroksia,
 • kuvissa käytettyjen värien erottuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota,
 • valmiit kuva- ja sanakortit eivät kiillä eivätkä luista, koska niissä on mattalaminointi, ja
 • toimintatavat on mahdollista valita siten, että käyttäjän ei välttämättä tarvitse tuottaa puhetta tai kirjoitusta.

Tarkoituksenmukaisinta on valita ainakin aluksi kuvia ja sanoja, jotka käyttäjä tunnistaa. Joskus voi olla hyvä myös varmistaa merkitysten ymmärtäminen nimeämällä ne yhdessä, mutta joskus taas osa tehtävän viehätystä on merkitysten pohtiminen itse. Jos käyttäjä ei kykene nimeämään kuvia, hän voi kuitenkin yleensä osoittaa tunnistavansa ne osoittamalla ohjaajan nimeämiä kuvia.

Yksinkertaisimmat, yksiselitteisemmät ja konkreettisia kohteita (esim. auto, pallo, kissa) esittävät kuvat ovat tavallisesti helpoimpia. Kuvat, jotka koostuvat useista osista tai joiden merkitys on abstraktimpi (esim. vappu, puhdas, kylmä) saattavat olla vaikeampia hahmottaa ja ymmärtää.

Valmiita kuva- ja sanakortteja käytetään tavallisimmin erilaisissa peleissä, joissa yhdistellään kuvapareja, kuva- ja sanapareja tai pelkästään sanapareja toisiinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset muisti- ja lottopelit, joita pelataan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Sanoja voidaan myös kuvailla ja selittää nimeämättä niitä ja kuvausten perusteella päätellä, mistä sanasta on kyse, kuten Alias-pelissä, tai valita vain tiettyyn aihepiirin kuuluvia sanoja vaikkapa ”Laiva on lastattu” –leikkiin.

Lisäksi kuvia ja sanoja voidaan luokitella muun muassa

 • eri sanaluokkiin (substantiivit, verbit ja adjektiivit) tai
 • käsiteluokkiin (esim. ihmiset, vaatteet, eläimet…),
 • jonkun tarkemman luokittelutavan (esim. kotieläimet, metsäneläimet…) tai
 • ominaisuuden (esim. nelijalkaiset eläimet, ruskeat eläimet…) perusteella.

Kuva- ja sanakortit sopivat myös esimerkiksi

 • tarinoiden keksimiseen ja kertomiseen,
 • vastakohtien etsimiseen (esim. uusi – vanha) ja
 • toisiinsa liittyvien sanojen yhdistämiseen (esim. sukset – hiihtää).

Sanakorteista on helppo muodostaa yksinkertaisia lauseita muun muassa kuvien perusteella tai sattumanvaraisesti sanoja vaihtelemalla, jolloin huomio kiinnittyy lauseiden merkityksiin ja merkitysten muuttumiseen (esim. lintu lentää, lehmä lentää…). Adjektiiveihin voidaan liittää niihin sopivia substantiiveja ja substantiiveihin niihin sopivia verbejä joko sellaisenaan tai valmiiden apusanakorttien (on, ja) avulla.

Verkosta tulostettavista perustehtävistä ja lisätehtävistä on mahdollista valita yksilöllisesti kullekin sopivia ja kiinnostavimpia kynä-paperitehtäviä. Joku saattaa innostua etsimään ja ympyröimään sanoja eritasoisissa sanapiilo- tai sanaketjutehtävissä, ja jollekin toiselle sopivaa pohdittavaa riittää kuva- ja sanaparien yhdistämisessä viivalla toisiinsa. Lisäksi tarjolla on valmiita Mini-LUKO –tehtäviä, pieniä sanaristikoita ja muita sanojen kirjoitustehtäviä.

Verkosta tulostettavista kuva- ja sanamonisteista on helppo tuottaa monenlaista yksilöllistä lisämateriaalia. Esimerkiksi suurennettuja kuvia voidaan leikata osiin palapeliksi tai puolikkaiksi, joista yhdistellään kokonaisia kuvia. Kuvanpuolikkaat sopivat sellaisenaan vaikkapa muistipelin kuvapareiksi, tai niihin voidaan täydentää puuttuva puolikas piirtämällä.