KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) ‑menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite‑ ja sanavarastoa, edistää siten kommunikointitaitoja sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan. Lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen se ei sellaisenaan sovellu, vaan rinnalla tulee käyttää aina jotain synteettistä – äänteistä tavuihin ja tavuista sanoihin etenevää – menetelmää, kuten esimerkiksi CID tai KÄTS. Viittomakielisillä lukemaan opettamisessa korostuvat kuitenkin analyyttiset eli kokonaisuuksista osiin etenevät lähestymistavat ja suomi toisena kielenä -näkökulma.

KPL on suomen kielen alkeisopetuksen kokonaisuus, jossa 240 sanan perussanasto opetellaan tavallisesti

 • ymmärtämään käsitteinä,
 • tuottamaan puhuen ja/tai viittoen,
 • tunnistamaan kokonaisina sanahahmoina ja
 • kirjoittamaan.

KPL-sanasto on jaettu aihepiireittäin 20 sanaryhmään, joista jokainen sisältää 12 sanaa. Sanoja voidaan käsitellä yksittäisinä ja yhdistellä pieniksi lauseiksi. Ainakin aluksi sanoja käsitellään kokonaisina sanahahmoina, mutta niitä voidaan myös jakaa osiin eri tavoin.

KPL-sanasto (mallikirjaimet 2016, PDF)

KPL-sanasto (mallikirjaimet 2004, PDF)

Kuva KPL-sanastosta

KPL-materiaalia voidaan käyttää opetusmenetelmästä riippumatta. Se sopii muun muassa

 • erityisopetukseen,
 • suomi toisena kielenä ‑opetukseen,
 • äidinkielen esi‑ ja alkuopetukseen,
 • synteettisten kielenopetusmenetelmien pohjaksi tai rinnalle sekä
 • ryhmä‑ ja yksilöopetukseen.

KPL on tarkoitettu erityisesti niille, joilla on suuria vaikeuksia suomen kielen tai lukutaidon omaksumisessa. Monipuolinen materiaali ja vaihtelevat työtavat tarjoavat mahdollisuuden oppijan yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioon ottamiseen sekä motivoivat hitaastikin etenevää oppijaa jatkuvaan kertaamiseen. Ryhmäopetuksessakin painopiste on oppijan tason ja tarpeiden mukaan valituissa yksilöllisissä harjoituksissa.

Koska opetuksen yksilöllistäminen edellyttää edistymisen arviointia ja kehityksen seurantaa, KPL-sanaston hallinnan arviointia ja seurantaa varten on laadittu verkosta tulostettava lomake käyttöohjeineen.

Kuva arviointi- ja seurantalomakkeesta

Tavallisimmin KPL-menetelmää käytetään esi‑ ja alkuopetuksessa, mutta materiaali soveltuu käytettäväksi myös nuorten ja aikuisten kanssa, esimerkiksi

Alun perin KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) -kokosanamenetelmän on kehittänyt erityisopettaja Marjatta Vuorinen yhdessä erityisopettaja Virpi Myllykosken kanssa. Nyt käytössä oleva materiaali on kehittynyt lähes viidenkymmenen vuoden kokeilun ja käyttökokemusten pohjalta. Vuonna 2015 tehdyssä uudistuksessa sanastoa on hiukan päivitetty, kuvia uusittu ja aiemmin painettuna julkaistua materiaalia on muutettu verkkovälitteiseen muotoon.

Jo osittain valmis ja tulossa oleva verkosta tulostettava materiaali sisältää

 • kuva- ja sanamonisteita,
 • perustehtäviä,
 • lisätehtäviä sekä
 • materiaalin käyttöohjeita ja -vinkkejä.

KPL-monisteet sisältävät koko KPL-sanaston verkosta tulostettavina kuva- ja sanamonisteina. Kuvamonisteista on mustavalkoiset ja värilliset versiot. Sanamonisteista on pienaakkos- ja suuraakkosversiot. Jokaisessa monisteessa on yksi 12 sanan sanaryhmä, ja sanaryhmiä on yhteensä 20. Lisäksi sanastossa on kaksi apusanaa lauseenmuodostusta varten. Monisteita on siten kummassakin kirjasintyyppivaihtoehdossa yhteensä 84. Monisteiden yksittäiset kuva- ja sanaruudut ovat samankokoisia kuin painetut kuva- ja sanakortit.

Tuotekuva kpl -materiaalista

KPL-perustehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa yksinkertaista kuvaparien, sanaparien, sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Tuotekuva kpl -materiaalista

KPL-lisätehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen tunnistamis- ja kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta: Mini-LUKO-pelejä sekä sanaketjuja, sanapiiloja ja sanaristikoita. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Tuotekuva kpl -materiaalista

KPL-kuva- ja sanakortit sisältävät koko KPL-sanaston. Yksi korttikansio sisältää yhdet kuva- ja sanakortit. Koska korttiparien yhdistämisharjoituksiin tarvitaan kahdet kortit, kaksi kansiota on saatavana edullisempaan yhteishintaan. KPL-perussanasto sisältää 240 sanaa, jotka on jaettu aihepiireittäin kahdeksikymmeneksi 12 sanan opetuskokonaisuudeksi. Lisäksi sanastossa on kaksi apusanaa lauseenmuodostusta varten. Kansiossa on siten yhteensä 240 värillistä kuvakorttia ja 264 mustavalkoista sanakorttia. Sanakorteissa on käytetty pienaakkosia ja Opetushallituksen suosittelemia mallikirjaimia 2016.

Sanakortit, joissa on käytetty suuraakkosia tai mallikirjaimia 2004, voidaan tulostaa KPL-monisteista.

Tuotekuva kpl -materiaalista

 

KPL-materiaalin käyttäjän opas sisältää kuvauksen KPL-menetelmästä ja materiaalin käyttömahdollisuuksista: ohjeita menetelmän käyttöön, esimerkkejä erilaisista harjoituksista, peleistä ja leikeistä sekä niiden toteuttamis- ja sovellusohjeita. Tarkoituksena on ohjata opettajaa ottamaan oppijan yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset huomioon opetuksessa sekä tarjota siihen runsaasti erilaisia malleja ja vaihtoehtoja.

Tuotekuva kpl -materiaalista

Kaikkia edellä mainittuja KPL-materiaaleja myydään erikseen, koska käyttäjien tarpeet saattavat olla hyvin erilaisia. Siten aiemmin hankittuja materiaaleja on myös helppo tarpeiden muuttuessa täydentää uusilla.

Teksti: Marjatta Vuorinen ja Tiina Siiskonen