Keskusteluista, havainnoista ja uusista ideoista – siitä on ohjauskäynti tehty

Erityisluokanopettaja Merle Ziemannilla, fysioterapeutti Virve Välimäellä sekä huoltaja Laura Sarrolalla on kaikilla kokemusta Valterin ohjauskäynnistä. Siinä Valterin ohjaava opettaja tulee kouluun keskustelemaan, havainnoimaan ja ideoimaan, miten oppilaan kanssa työskentelevät pystyisivät tukemaan oppilasta entistä paremmin oppimisessa.

Erityisluokanopettaja Merle Ziemann on työskennellyt viimeisen kahden vuoden ajan Riihimäen Lasitehtaan koululla. Valterin palvelut olivat hänelle tutut jo aiemmilta vuosilta, mutta nyt tässä tehtävässä ohjauskäynti tehtiin ensimmäistä kertaa.

– Ainahan ulkopuolisen tahon tuleminen seuraamaan opetustoimintaa on tietyllä tavalla jännittävä tilanne. Toisaalta olen pyrkinyt ajattelemaan, että ammattilaisen palaute ja ulkopuolisin silmin tehdyt havainnot ovat parasta, mitä ammatillisesti voi työhönsä saada, pohtii Ziemann.

Myös fysioterapeutti Virve Välimäelle, Valterin ohjauskäynti- ja tukijaksotoiminta olivat jo ennestään tutut.

– Itse olin ”haaveillut” ohjauskäynnistä ja tukijaksosta oppilaan kohdalla jo pidemmän aikaa saadakseni vahvistusta ja uusia ideoita motoriikan ja asentojen huomioimiseen osana opetusta, kertoo Välimäki.

Ohjauskäynti tehdään ennen noin viiden päivän mittaista paikallista tukijaksoa tai Valteri-koulussa toteutettavaa tukijaksoa.  Jakson aikana Valterin opetus- ja kuntoutusalan ammattilaiset yhdessä arvioivat lapsen oppimisedellytyksiä, opiskelutekniikoita sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeita. Tämän pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset, josta on hyötyä oppilaalle ja hänen kanssaan työskenteleville.

– Minulle tarjottiin mahdollisuutta osallistua päiväksi Valteri-koulussa järjestettyyn tukijaksotoimintaan. Tähän päivään oli koottu sekä luokkatyöskentelyä että liikuntatunti altaassa. Väliin mahtui myös ruokailutilanne. Sain osallistumisesta todella paljon vinkkejä ja vahvistusta omaan työhöni. Samoin eri alojen ammattilaisten kanssa keskustelu oppilaan asioista sekä Valteri-koulun toiminnasta oli todella antoisaa. Osallistuin myös osittain oppilaan omassa koulussa järjestettyyn ohjauspäivään sekä sen lopuksi pidettyyn kuntoutussuunnitelmapalaveriin, kertoo fysioterapeutti Virve Välimäki.

Yhteisellä suunnalla on vaikutusta

Ohjauskäynnin tavoitteena on saada mahdollisimman kattava käsitys oppilaan oppimisen tuen tarpeesta ja samalla selvittää, ketkä kaikki ammattilaiset tukevat oppilasta. Sen jälkeen katsotaan yhdessä, miten ammattilaisten ja huoltajien yhteistyöllä parhaiten tuetaan oppilaan oppimista. Yhdessä oppilaan kanssa valitaan sopivat tavoitteet. Kun kaikki toimivat yhteisten tavoitteiden eteen, niin oppilaan oppimismahdollisuudet paranevat merkittävästi. Samalla kaikkien työ helpottuu ja edistymisen myötä myös oma työmotivaatio kasvaa.

– Ohjaava opettaja seurasi koulupäiväämme ja erityisesti työskentelyämme arvioitavan oppilaan kanssa. Päivään sisältyi antoisia keskusteluja, HOJKS:n läpikäymistä, vihjeitä ja vinkkejä, palautetta toiminnasta, tilojen ja apuvälineiden läpikäymistä, listaa Ziemann.

– Sain ideoita uuden kommunikointikansion käyttämiseen, aikuisen sijoittumiseen ohjaustilanteissa, puhelaitteiden hyödyntämiseen arjessa, apuvälineiden käyttöön liittyviä ajatuksia, lisää Ziemann

Usein opetuksen ja kuntoutuksen ammattilaiset työskentelevät erillään eivätkä tee kouluarjessa yhteistyötä, vaikka se hyödyttäisi merkittävästi molempia. Se on jo iso askel eteenpäin, jos em. ammattilaiset ehtivät tapaamaan säännöllisesti.

– Ohjauskäynnistä sain vahvistusta omalle toiminnalleni ja mahdollisuuden monipuolisen ja kokonaisvaltaisen näkökulman huomioimiseen osana omaa työtä ”luvan kanssa”. Välillä vielä tuntuu, että fysioterapia mielletään vain fyysisten ominaisuuksien harjoitteluksi eikä ymmärretä, mikä merkitys motoriikalla, asennoilla ja liikkeellä on ihan kaikkeen lapsen toimintaan. Ohjausjakson jälkeen tuntui, että myös minun oli helpompaa antaa ohjausta arjen toimintoihin sekä luokka- ja opetustilanteisiin oman ammattitaitoni näkökulmasta, toteaa Välimäki tyytyväisenä.

Konkreettista tukea arkityöhön

Ohjauskäynnit ja mahdolliset siihen suunnitellut tukijaksot räätälöidään kunkin oppilaan tarpeet huomioiden. Ohjauskäyntiin voi sisältyä kouluviikko Valteri-koulussa sekä ohjaavan opettajan ja kuntouttajien ohjauskäynnit oppilaan omaan kouluun. Ohjauskäynneillä ja arvioinneissa huomioiduista asioista tehdään aina selkeä loppuraportti, joka auttaa ammattilaisia ideoiden ja uusien toimintatapojen, apuvälineiden käyttöönotossa.

– Minusta ohjauskäynti oli monella tavalla antoisa. Sain ammatillista varmuutta ja palaute oli asiallista, ystävällistä ja käytännön mahdollisuudet sekä resurssit huomioivaa, summaa erityisluokanopettaja Merle Ziemann.

– Olen pyrkinyt arvioimaan työskentelytapojamme ja käytäntöjämme saamani palautteen pohjalta uudelleen. Joitakin muutoksia olen ottanut käyttöön jo sellaisenaan, hän lisää.

– Loppuyhteenvedot ja keskustelu yhdessä perheen ja sidosryhmien kanssa sekä kirjallinen palaute jälkeen päin, olivat erinomaiset, toteaa fysioterapeutti Virve Välimäki.

– Tietysti paras anti tuli siitä, että arviointijaksolla huomioidut asiat tuotiin oppilaan omaan arkeen ja koulunkäyntiin omassa luokassa.

Myös vanhemmat kokivat ohjauskäynnistä olleen hyötyä.

– Olimme vaikuttuneita siitä, kuinka ohjaava opettaja pystyi havainnoimaan huiman määrän asioita yhden koulupäivän aikana ja muodostamaan kokonaisuuden. Hänellä oli heti valmiina ideoita arkeen sekä kouluun. Keskustelu oli vanhempia ja terapeutteja kuuntelevaa. Keskustelusta jäi hyvä mieli ja odotamme innolla jatkojaksoja, toteaa Laura Sarrola.

Kiinnostuitko ohjauskäynnistä? – Ota yhteyttä ja lataa samalla maksuton  opas – Pieni huoltokirja oppimisen ja koulunkäynnin tueksi

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje