Perustietoa autismikirjon häiriöstä

Oppilas katsoo kohti kameraa ympärillään kuplia, taustalla toinen oppilas.

Autismikirjon häiriöissä erilaisuutta ilmenee

  • sosiaalisessa kommunikaatiossa (vaikeuksia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä) 
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (esim. vaikeus solmia kehitysiän mukaisia ystävyyssuhteita, vaikeuksia tunnistaa tai ymmärtää muiden ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista omiaan) 
  • rajoittuneet tai toistavat mallit käyttäytymisessä (esim. rutiinit, rituaalit, aistitoiminnot, mielikuvitus jne.) 

Autismikirjossa on kysymys neurobiologisesta oireilusta, jossa kaikilla autismikirjolaisilla on ylläolevat vaikeudet, mutta ne voivat ilmetä hyvin eriasteisena sekä muutoinkin hyvin eri tavalla kirjon ihmisillä. 

Autismikirjon häiriössä suurimmat ryhmät ovat Aspergerin oireyhtymä ja lapsuusiän autismi. Lapsuusiän autismista käytetään arkikielessä usein vain sanaa autismi. Arkikielessä Aspergerin oireyhtymästä käytetään usein lyhennettä AS. Autismi ja Aspergerin oireyhtymä vaikuttavat monella tavoin vuorovaikutukseen, kommunikointiin, joustavuuteenoppimiseen ja aistikokemuksiin. 

Vuorovaikutuksen erilaisuus voi näkyä esimerkiksi AS-henkilöillä ystävien puutteena tai vaikeutena ymmärtää toisen henkilön ajatuksia. Lapsuusiän autismissa vuorovaikutuksen pulmat voivat johtaa haluun olla yksin tai vaikeuksiin kiinnittää toisen ihmisen huomiota tai siihen että on vaikea ymmärtää mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää.

Autismikirjon ydinpiirteitä

Kommunikoinnin vaikeuksien vuoksi AS-lapsi saattaa puhua omasta kiinnostuksen kohteestaan pitkään eikä huomaa, että toinen ei ole kiinnostunut samoista asioista. Autistisella lapsella kommunikointivaikeudet voivat näkyä esimerkiksi niin, että hän ei puhu ollenkaan, mutta oppii käyttämään kuvia kommunikoidessaan. Joustavan ajattelun vaikeudet voi näkyä juuttumisena tiettyihin toimintatapoihin: syömään aina lauantaisin pitsaa, käyttämään aina samaa saippuaa, pitämään aina samoja housuja tai kulkemaan tiettyä samaa reittiä ulkona.  

Autismikirjoon liittyy usein myös aistien yli- ja aliherkkyyksiä kuulo, tunto-, maku-, haju- ja näköaistin alueilla. Esimerkiksi ruoka-aineiden valikoivuus voi johtua aistien yli- ja aliherkkyydestä. Esimerkiksi osalla autismikirjolaisista tietyt äänet voivat tuntua epämiellyttäviltä tai jopa kivuliailta. Toisaalta joku henkilö, joka on autismikirjolla, voi nauttia äänen tuottamisesta soittimilla, äänellä tai vaikka palikoilla.  

Autismikirjon henkilöillä on myös paljon vahvuuksia. Monet ovat äärimmäisen tunnontarkkoja, huolellisia ja tarkkoja yksityiskohdista. Moni pystyy keskittymään pitkään yhteen asiaan mistä on kiinnostunut. Erityiset mielenkiinnonkohteet eli EKKOT tuovat usein iloa autismikirjolaisen elämään. Erityiset kiinnostukset kohteet voivat olla tavallisiin aiheisiin tai sitten hyvin epätavallisia joko määrältään, laadultaan tai alkamisiältään. Kiinnostuksen kohteet voivat olla pitkään samoja tai vaihdella. 

Autismikirjoon liittyviä palveluitamme

Käsi pitelee keltaista kuplaa.

Teemme valtakunnallisesti ohjauskäyntejä autismikirjon oppilaiden lähiympäristöön eli päiväkotiin, kouluun ja kotiin. Voit tilata ohjauskäynnin alueellesi oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijoiltamme.

Lue lisää ohjauskäynneistä ja ota yhteyttä

Tukikeskusteluilla tuetaan nuorta itseään esimerkiksi oman erilaisuuden hyväksymisessä, edistetään toimintakykyä ja harjoitellaan tarvittaessa vuorovaikutustaitoja.

Palveluihimme kuuluu myös autismikirjon arviointi. Toteuttamiemme arviointien pohjalta moniammatillinen henkilöstömme antaa lausunnon siitä, millaisia tukitoimia tai apuvälineitä lapsi tai nuori tarvitsee oppimisensa tueksi.

Arviointi voi sisältää

  • autismikirjon oireiden diagnostista havainnointia (ADOS 2-arviointi)
  • pedagogisia autismikirjon kehitys- ja käyttäytymisen tasoarviointia (PEP-R/PEP3)
  • toiminnallista arviointia (AAPEP/TTAP).

Tarjoamme autismikirjosta monipuolisesti tilaus- ja kalenterikoulutuksia sekä työntekijöille että perheenjäsenille. Lukukausittain toteutettava autismikirjon asiantuntijakoulutus on jo vuosia ollut sopiva koulutus heille, joilla on jo perustiedot autismista ja haluaa saada työhönsä lisää autismikirjon ymmärrystä toisten samanhenkisten osallistujien kanssa.

Voit myös tilata meiltä työnohjausta autismikirjolaisten kanssa työskentelyyn. Työnohjaus voi olla case-tyyppistä tai laajemmin yhdessä sovittaviin tavoitteisiin tähtäävää.

Tukea autismikirjon haasteisiin -verkkokoulutus

Verkkokoulutuksessa tuodaan helposti seurattavassa dialogisessa muodossa uusimpaan tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa ja ymmärrystä autismikirjon häiriöstä ja sen vaikutuksista autismikirjon henkilöiden toimintakykyyn.

Koulutuksessa käydään hyvin käytännönläheisesti läpi autismikirjon henkilöiden toimintakykyä tukevia ja vahvistavia tukitoimia. Esimerkiksi keinoja, joilla voimme muokata toimintaympäristöjä autismiystävällisiksi: ennakoiviksi, vahvuuksiin perustuviksi, sosiaalisesti turvallisiksi ja aistiesteettömiksi.

Osta verkkokoulutus omaan tai työyhteisön käyttöön