Kouluttajat

toimintaterapeutti YAMK, lastentarhanopettaja, sote-alan kliininen asiantuntija

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä kouluissa erityisen tuen oppilaiden asioissa. Mirjamia kiinnostavat oppilaiden ja perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. 

 • psyykkiset ja psykiatriset haasteet 
 • tukitoimet kouluarjessa 
 • koulun toimintakulttuuri 
 • perhe ja verkostotyö 
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 

Kouluttajat

puheterapeutti

Kaisa on taitava avaamaan, miten tukea puhevammaisen oppilaan koulunkäyntiä hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä. Hän pystyy esittelemään erilaisten apuvälineiden, kuten toimintataulujen, kommunikointikansioiden ja teknisten apuvälineiden käyttöä vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • vaikeat puhevammat 

Kouluttajat

ohjaava perhetyön asiantuntija , sosionomi (ylempi amk), kasvatustieteen kandidaatti, AmO 

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Kouluttajat

fysioterapeutti, erityisuinninkouluttaja (SUH), neuropsykiatrinen valmentaja

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

 

Kouluttajat

puheterapeutti, FM 

Outi tuntee kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikaation erityispiirteet sekä kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet. Hän pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä kuulovammaisten ja puhevammaisten lasten koulunkäynnin ja oppimisen tueksi. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 

Kouluttajat

erityisluokanopettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
 • moniammatillisuus 

Kouluttajat

fysioterapeutti, NDT, SI, BBAT, erityisuimaopettaja

Leilalla on pitkä kokemus fysioterapeuttina toimimisesta niin erityiskouluissa, päiväkodeissa kuin perheiden kanssa.  Hän hallitsee oppimisvalmiuksiin merkitsevästi vaikuttavan aistitiedon ja on hyvä avaamaan sitä, miten läsnäolo, omien tunteiden havainnointi ja kyky omien voimavarojen löytämiseen auttaa keskittymään ja rentoutumaan oppimisen äärelle.     

 • fysioterapia ja allasterapia
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen
 • liikuntavammat ja motoriikka
 • sensorinen Integraatio (SI)
 • BBAT 

Kouluttajat

AAC-ohjaaja, perushoitaja, puhevammaistentulkki

Tiinalla on laaja kokemus ja ammattitaito puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) ohjaajana. Hän pystyy avaamaan selkeästi ja havainnollisesti kommunikointiteknologiankansioiden, kuvatuen ja toimintataulujen käyttöä sekä merkitystä oppilaan tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen kannalta. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • apuvälineiden käyttö (kommunikointiin liittyvät) 

Kouluttajat

konduktori-ohjaaja, fysioterapeutti NDT, moniammatillinen konduktori (MDC) 

Marilla on vahvaa ammattitaitoa siihen, mitä tulee huomioida liikuntavammaisen lapsen ja nuoren opetusjärjestelyissä ja oppimisympäristössä. Hän pystyy kertomaan motorisesta oppimisesta ja siihen liittyvistä haasteista ja oikeanlaisista tukitoimistaMari hyödyntää kouluarjessa mm. toiminnallista matematiikkaa. 

Kouluttajat

toimintaterapeutti, toimintaterapeutti AMK, lasten neurologia, neuropsykiatrinen valmentaja

Virpi on hyödyntänyt laajasti tunne-, tietoisuus ja sosiaalisia taitoja sekä kehollisia harjoituksia oppilaiden kuntoutuksessa. Hän pystyy kertomaan oppimista tukevista apuvälineistä ja ympäristön vaikutuksista oppimiseen.

 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • oppimista tukevat apuvälineet 
 • tietokoneen käyttötapa-arvioinnit 
 • esteetön ympäristö 
 • monialainen yhteistyö