VIP – verkostot käynnistyvät!

Sinut nimetään häiriköksi, uhmakkaaksi uhoajaksi, huonosti kasvatetuksi keskenkasvuiseksi. Sinä olet vetäytyvä viillelty varjo, vapiseva koulukiusattu. Sinä haastat johtamisen, pedagogiikan, oppilashuollon ja monialaisen tiedonkulun. Sinua tukevilla palveluilla kilpaillaan, ansaitaan ja astutaan pörssiin. Osa opettajista uskoo, että sinun paikkasi ei ole heidän luokassaan, eikä heidän osaamisensa riitä.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Suomessa on 10 000 oppilasta, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Suurin osa heistä opiskelee lähikouluissa.  Oppilailla voi olla vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus tai perusopetuslain mukaisia erityisiä opetusjärjestelyjä.

Oppilaat tarvitsevat koulunkäyntinsä tueksi vahvoja tukitoimia, monialaista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työotetta.  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä perehtyi kansalliseen tilanteeseen ja julkaisi elokuussa 2017 loppuraportin. Raportissa on 12 kehittämistoimenpidettä, joista numero kolme käynnistyy tänä keväänä.

VIP-verkostot kuntien tukena

Kehittämisehdotuksen mukaan Suomeen muodostetaan Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin koordinoimana viidelle yhteistyöalueelle ohjaus- ja palveluverkostoja. VIP-verkostot tukevat ja ohjaavat vaativan erityisen tuen kysymyksissä kuntien ja kaupunkien sekä yksityisten opetuksen järjestäjien kouluja ja yliopistojen harjoittelukouluja. Verkostot päivittävät, kehittävät ja vakiinnuttavat vaativan erityisen tuen käytänteitä. Ne konsultoivat opettajia ja järjestävät teemasta täydennyskoulutusta.

VIP-verkostot koostuvat sairaalaopetusyksiköistä, Elmeri-kouluista, valtion koulukotikouluista, kunnallisista kouluista, oppimis- ja ohjauskeskus Valterista sekä yliopistollisista ja erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköistä. Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Toiminnan tavoitteet ja mittarit asettaa kansallinen ohjausryhmä.

VIP-nimi viittaa vaativaa erityistä tukea saavaan lapseen tai nuoreen, joka nähdään erityisen tärkeänä.

Valteri veturina

Valterin viisi alueellista yhteyshenkilöä ovat lähtökuopissaan. Näemme verkostojen koordinoinnissa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kokoamme verkostoissa eri toimijoiden osaamista ja hyviä käytänteitä, joita konsultoimme kouluarkeen. Kehitämme yhteistyössä uusia malleja monialaiseen yhteistyöhön ja edistämme tiedonkulkua lapsen edun huomioiden. Ennakoimme mahdollista maakuntauudistusta ja osallistumme lapsi- ja perhepalveluiden osaamis- ja tukikeskusten työhön.

On etuoikeus seisoa erityisen tärkeän oppilaan rinnalla ja tukea hänen koulunkäyntiään. On etuoikeus yhdistää kohtaavia aikuisia ja rakenteita, jotka auttavat ajoissa. On etuoikeus virittää yhteistyötä niillekin poluille, joilta halutaan hukkaan.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje