Kouluttaja

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument

Kouluttaja

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Kouluttaja

handledande lärare

ped.mag., speciallärare, specialklasslärare, magister i synpedagogik och synnedsättning

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende

Kouluttaja

Sosiaalityöntekijä (VTM), sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, aineopettaja (HI, SA) ja sote ala

Maarit on neuropsykiatrinen valmentaja ja hänellä on asiantuntemusta mm. haasteelliseksi koettuun käytökseen, ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Hän toteuttaa monialaista oppilashuoltotyötä kouluarjessa ja pystyy kertomaan myös perhe- ja verkostotyöstä, sen toteutustavoista ja hyvistä käytänteistä.

 • haasteelliseksi koetun käytöksen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
 • koulun toimintakulttuuri ja tukitoimet
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat
 • moniammatillinen verkostotyö