Oppimisen tuen neuvota – OTN – tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020

Rekisterin pitäjä

Valteri-koulu

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Pasi Remes, ohjaava opettaja
pasi.remes(at)valteri.fi
0295 332099

Tietosuojavastaava: tietosuoja(at)valteri.fi

Rekisterin nimi

Oppimisen Tuen Neuvonta, OTN Neuvontapyyntörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OTN-puhelun vastaanottaja kirjaa lomakkeelle tiedot palveluun soittavilta soittopyyntöä varten. Soittopyyntö välitetään turvapostina vastaajalle.  Vastaaja tallentaa lomakkeen, ja poistaa siitä oppilaan/huoltajan henkilötiedot. Nimi-kenttään vaihdetaan teksti Huoltaja.

Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietoryhmät

Soittajan nimi, puhelinnumero, koulu/päiväkoti, oppilaan luokka-aste, kolmiportaisen tuen taso, oppivelvollisuus, asia sekä ajankohta, jolloin soittaja toivoo yhteydenottoa.

Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity itse antaa tiedot soittaessaan OTN-puhelimeen.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta Valterin ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tiedot säilytetään 5 vuotta tietojen keräämisestä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään Valterin intranetissa (pilvipalvelu). Rekisteri on salasanasuojattu, ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella käyttövaltuuspolitiikan mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17).

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.