Valterin uutiskirjeiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020, päivitetty: 17.3.2023

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101,
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö:
Sanna Yli-Patola, viestintäpäällikkö, Puh. 0295 33 5319

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Valterin uutiskirjeiden vastaanottajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on Valterin mainonta- ja markkinointirekisteri / uutiskirjerekisteri. Rekisterissä oleville lähetetään Valterin yleisiä uutiskirjeitä sekä kohdennettuja uutiskirjeitä. Uutiskirjeohjelman käyttöoikeus on hankittu ostopalveluna. Palveluntarjoaja vastaa ohjelma-alustan toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta sekä varmistamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, sähköposti, yritys/organisaatio, tehtävänimike, postitoimipaikka, kieli.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot (Valterin ylläpitämien verkkosivujen kautta annetut yhteystiedot sekä koulutuksissa ja muissa palvelutilanteissa saadut yhteystiedot).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Jatkossa tiedot voivat kuitenkin sijaita pilvipalvelussa EU:n tai ETA:n alueella palveluntarjoajan palvelimella EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen eli paperinen aineisto säilytetään siinä Valterin toimipisteessä, mikä on ko. muodossa
aineiston kerännyt. Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään manuaalinen tietoaineisto lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan palvelimella.
Tallentimet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu vain tietyille henkilöille, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä näitä tietoja.

Informointi

Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa www.valteri.fi

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Eu:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan tietopyyntölomakkeella rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
– pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä,
– tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää (= peruuttaa lupa) rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Eu:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Halutessaan hän voi osoittaa pyynnön kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.