MONNI ONLINE – handledningsstöd i slutskedet av den grundläggande utbildningen och vid övergångsskedet

11/2016–06/2019, Valteri Mikael och Valteri Mäntykangas

Projektets syfte är att pilotera en modell där man sammanbinder webbstudier på slutskedet, icke-skolmässiga lärmiljöer och det stöd man får av dem (bl.a. verkstäder), personlig neuropsykiatrisk träning under övergångsskedet med när studierna på andra stadiet inleds genom samarbete med de mottagande läroinrättningarna.

I projektet kartläggs läget i östra Finland för de elevers del som framskrider med annorlunda undervisningsarrangemang och för de tjänster som riktas till dem. Samtidigt kartläggs de ställen för fortsatta studier som erbjuder undervisnings-  och/eller handledningsstöd. Till pilotgruppen väljs ungdomar i behov av särskilt stöd för vilka en social marginaliseringsspiral redan har börjat och som löper risk att bli utan möjligheter till studier på andra stadiet. Projektet resulterar i elektroniska verktyg och handlingsmodeller med vilkas hjälp man kan skräddarsy individuella studievägar från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

För projektet ansvarar enheterna Mikael och Mäntykangas vid Valteri center för lärande och kompetens och webbgrundskolan vid Otavan Opisto tillsammans med kommunerna i Södra Finland och Norra Savolax. Det här ERUF-projektet finansieras av NTM-centralen i Östra Finland.

Mer information Johanna Sergejeff, Valteri Mikael, johanna.sergejeff@valteri.fi,
http://monniverkossa.blogspot.fi/

Tuuve

1/2017–12/2019, Valteri Mikael

Inom projektet Tuuve – stödd webbinlärning i specialsituationer – piloteras blandade lärmiljöer (blended learning) på ett nytt sätt, där lärmiljöerna på webben och i närundervisningen förenas till en helhet som främjar lärandet. Modellen utvecklas både på det nationella och på det regionala planet tillsammans med elever med intensifierat eller särskilt stöd som behöver skräddarsydda undervisningslösningar för att kunna gå framåt i studierna. Under projektets gång piloteras modellen också på kommunnivå.

Aktörer i projektet är enheten Valteri Mikael, Masku kommun och Otavan opisto.

Mer information: Johanna Sergejeff, johanna.sergejeff@valteri.fi

Projektet TÄMÄ ELÄMÄ

4/2017–2019, Valteri Ruskis

Inom projektet utvecklas tillsammans med elever i högstadierna spelbaserade lösningar för planering av det egna livet med hjälp av innehållet i konst- och färdighetsämnena. Det finns tre piloteringsskeden i projektet och Valteri Ruskis har en central roll i det första skedet. Under det andra piloteringsskedet utvidgas försöket och utvecklingen till de övriga enheterna vid Valteri. Samtidigt ansluter sig flera skolor inom den allmänna utbildningen till försöket. Ibruktagandet av konceptet "Tämä elämä" som utvecklats efter det tredje piloteringsskedet, sker genom fortbildningstillfällen. Syftet är att göra konceptet tillgängligt på nationell nivå för alla skolor, klasser, personal och elever. Det är fråga om ett ERUF-utvecklingsprojekt i Fasta Finland i vilket medverkar Metropolia, Aalto Medialab, lärarutbildningen vid Helsingfors universitet, skolor med allmän undervisning och enheten Ruskis vid Valteri center för lärande och kompetens.

Mer information: Hanna Lampi, hanna.lampi@valteri.fi

Avslutade projekt

Vatti K - utmanande särskilt stöd utvecklas
(Vaativa erityinen tuki kehittyy)

Vatti K-fortbildningen satsar på att pedagogiskt uppdatera och utveckla kompetensen inom det s.k. utmanande särskilda stödet. Barn och ungdomar som exempelvis har allvarliga psykiska symptom, hör till autismspektrum eller har en utvecklingsstörning behöver utmanande särskilt stöd för sin skolgång. Fortbildningshelheten består av fyra närstudietillfällen, perioder av självständigt arbete, en live streamad session och ett slutseminarium. Aktörer är enheten Valteri Mikael, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet.

Projektet pågick 4/2016 - 6/2017.

HAHKU – Habilitering av gestaltningsförmåga hos barn och unga

Projektet HAHKU genomfördes av institutet Niilo Mäki Instituutti (NMI) i samarbete med Erilaiset oppijat, Hjärnförbundet-Aivoliitto, ADHD-liitto, Finlands CP-förbund, Normalskolan i Jyväskylä och Valteri center för lärande och kompetens, Onerva. Projektet hade som mål att

  • förmedla kunskap till vårdnadshavarna om hur om gestaltningssvårigheter påverkar lärandet och om habiliteringsmetoder
  • öka kunskap bland dem som arbetar med barn och ungdomar om hur man identifierar och habiliterar gestaltningssvårigheter
  • genom utnyttjande av webben föra ut till personal inom olika yrkesområden forskningsbaserade datorstödda träningsredskap för visuospatial gestaltning

Projektet genomfördes så att man bygger upp en informationstjänst med information och utbildningsverksamhet. Man skapar datorbaserade övningar som baserar sig på forskning och redogör om effekterna av de datorbaserade övningarna och nyttan av användningen av dem.

Mer information: http://hahku.fi/

PAOVA –Projekt för utveckling och forskning i pedagogik, ledarskap, utvärdering och delaktighet inom småbarnsfostran

PAOVA koordinerades av Mäntyharju kommun och kompanjoner är både projektkommunerna och enheten Mikael vid Valteri center för lärande och kompetens. Valteri ansvarade för planeringen och genomförandet av fortbildningen för den personal inom småbarnsfostran som deltog i projektet. Projektet bestådde av fem delmål: pedagogiskt ledarskap och uppbyggnad av en gemensam verksamhetskultur i daghemmet; utvärdering och kvalitet i småbarnsfostran; deltagande pedagogik; kommunikation och interaktion; regionala nätverk inom småbarnsfostran.

Uthållighet på skolvägen

Projektet utfördes som ett tväradministrativt samarbete. Resultatet var ett intensifierat mångprofessionellt samarbete med ökad förståelse för ett placerat barns behov och utmaningar i samband med skolgången. Fortbildningsprocessen bestod av seminarier, verkstäder, konsultationer och videointroduktioner i Södra och Norra Savolax. Aktörer i projektet var enheten Valteri Mikael och Pesäpuu ry.

 

MONNI – Stödda studier på distans vid slutskedet av den grundläggande utbildningen
(Tuettua etäopiskelua perusopetuksen päättövaiheeseen)

Syftet med det riksomfattande projektet är att utveckla och erbjuda möjligheter till stödda studier på distans i slutskedet av studierna i den grundläggande utbildningen för elever som inte kan gå i sin egen närskola. Studierna består av webbstudier, stöd av en speciallärare och samarbete med den sändande skolan. För projektet ansvarar Valteri center för lärande och kompetens, Mikael i samarbete med webbgrundskolan vid Otavan Opisto och skolorna i de kommuner som har elever som deltar i projektet.

Projektet pågick 1.4.2014–31.12.2016 och det finansierades av Utbildningsstyrelsen.
www.monniverkossa.blogspot.fi

Fortsättningsprojekt kring undervisning för döva och teckenspråkiga

Ett resultat av projektet var broschyren ”Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa” – "Teckenspråkiga elever i  grundskolan".
http://www.oph.fi/julkaisut/2016/viittomakieliset_oppilaat_perusopetuksessa

Digi i mellersta Finland

Syftet med projektet var att främja lärares och elevers aktiva medverkan i digitaliseringen av skolan.  Inom projektet tog en gemenskapsfrämjande och resursklok utbildningsmodell i bruk vilken främjar lärarnas utvecklingsmål och handleder inom informations- och kommunikationstekniken (ikt). IKT-handledare för fortbildning utses i projektkommunernas utvecklarskolor. Skolans personal fortbildas inom den tematik inom digitalisering som valts för skolan och personalens deltagande möjliggörs med tre ´skolockupationer´. Då frigjorde lärarstuderandena personalen så att den kunde delta i fortbildningarna.

Aktörer i projektet var kommunerna i Mellersta Finland (Pihtipudas och Viitasaari), Jyväskylä universitet (KTL, OKL, IT-tdk), Normalskolan i Jyväskylä och Valteri center för lärande och kompetens, Onerva.

Mer information: https://peda.net/hankkeet/digi

TERVAREITTI – Delaktig handledning för elever i högstadieåldern i den grundläggande utbildningens övergångsskede

Målet för den ERUF-finansierade Tervareitti var att genom en utvärdering av funktionsförmåga utveckla handledning för elever i högstadieåldern i den grundläggande utbildningens övergångsskede för att göra dem delaktiga. Målgruppen var ungdomar i 15-årsåldern som har nytta av extra stöd när de börjar studera efter den grundläggande utbildningen. Inom projektet samarbetade man intensivt med ungdomarna, deras medarbetare, familjer och andra aktörer.

Mer information: http://www.omatervareitti.fi