Elevvården hör till den basservice i skolan som ska erbjudas alla barn, unga och familjer. I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras har elevvården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet.

Generella elevvården främjar elevernas studieframgång och välmående samt skolgemenskapens sociala välbefinnande och delaktighet och hör till alla som jobbar inom skolgemenskapen. Den individuella elevvården innehåller skolhälsovårdstjänster till den enskilda eleven så som hälsovårds-, läkar-, kurators- och psykologtjänster samt sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan som genomförs av en mångprofessionell expertgrupp.

Valteriskolans styrgrupp för elevvården ansvarar för den allmänna och mångprofessionella planeringen, utvecklingen, handledningen samt utvärderingen. De enhetsspecifierade elevvårdsgrupperna ansvarar för den generella och individuella elevvårdsarbetets planering, förverkligande och utvärdering i varje enskild enhet. Läsåret 2020-2021 tas en förnyad elevvårdsplan i bruk, som innehåller en gemensam stomme som följer läroplansgrunderna som grund för de enhetsspecifika elevvårdsplanerna, gällande både den generella och den individuella elevvården. Planen innehåller enhetsspecifika verksamhetsplaner för den generella och den individuella elevvården.