Genom handledningsbesök stöder man barnets eller den unga personens lärande, skolgång och möjligheter till deltagande i deras egen lärmiljö. Ett handledningsbesök kan ordnas för en elev, flera elever eller en hel grupp.  Viktiga tidpunkter för eleven brukar vara startskedet på lärstigen och olika övergångsskeden.

Under handledningsbesöket funderar vi över situationen med elevens lärande och skolgång ur skolans, elevens och vårdnadshavarens synvinkel och överväger tillsammans bl.a. följande: elevens eller gruppens styrkor, lärande, förstärkande av funktionsförmåga, interaktion, stöd till kommunikationen, exekutiva funktioner, beteende, undervisningsmetoder och undervisningsmaterial, tillgängligheten i lärmiljöerna.

Fyll i formuläret - du får guiden i ditt e-post