Näönkäytön ohjaus

Toiminnallisen näön arvioinnista saa tietoa ja näkemystä keinoista, jotka auttavat näönkäytössä. Arvioinnin pohjalta harjoitellaan käyttämään sopivia apuvälineitä, esimerkiksi suurennuslasia, kiikareita, suurentavia lukulaitteita ja tietokoneeseen liitettävää lukulaitetta. Asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joilla on näkövamma tai näönkäytön ongelmia.

Apuvälineen käytön ohjauksessa pyritään siihen, että lapsi tai nuori osaisi käyttää apuvälinettä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Toiminnassa huomioidaan asiakkaan oma kokemus apuvälineen tarpeesta sekä mahdolliset erityistarpeet. Lisäksi moniammatillisesti havainnoidaan, millaiset oppimateriaalit ja toimintaympäristöt soveltuvat asiakkaalle parhaiten, ja tarpeen mukaan lähityöntekijöitä neuvotaan materiaalin käytössä ja tehdään tarvittavat suositukset ympäristön muokkaukseen, mm. valaistukseen. Ohjauksen tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi optimaalisesti hyödyntää näköään eri menetelmin ja apuvälinein omassa toimintaympäristössään.

Teknisten apuvälineiden käytön ohjaus

Kuntoutuksessa harjoitellaan käyttämään apuvälineitä ja tarvittaessa opastetaan uuden apuvälineen käytössä. Asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joilla on näkövamma tai näönkäytön ongelmia. Kuntoutuksessa otetaan huomioon asiakkaan näkötilanne ja mahdolliset muut erityistarpeet ja annetaan niiden pohjalta suunniteltua ohjausta teknisten apuvälineiden ja apuvälineohjelmien käytöstä. Tavoitteena on antaa asiakkaalle valmiuksia käyttää koulussa tai vapaa-ajalla välttämättömiä kirjoittamisen, kuuntelun ja lukemisen apuvälineohjelmia ja laitteita mahdollisimman itsenäisesti. Ohjausta voidaan antaa Onervan tukijaksoilla tai yksilöllisenä kuntoutuspäivänä kotona tai koulussa. Ohjaukseen sisältyy myös laitteiden ja ohjelmien käyttöohjeiden laadintaa, jolloin asiakas ja hänen kanssaan työskentelevät henkilöt voivat syventää osaamistaan apuvälineiden käytössä.

OIVA-ohjaus

OIVA-ohjaus on OIVA-vuorovaikutusmalli®:n mukaista työskentelyä, jossa vahvistamme ja kehitämme puhevammaisten ihmisten ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden kommunikointia ja vuorovaikutusta. Apuvälineenä käytämme videointia.

OIVAn avulla puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin ymmärretyksi ja työntekijät pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa entistä yksilöllisemmin. OIVA sopii vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

OIVAssa työntekijät osallistuvat pienryhmänä elokuusta toukokuuhun kestävään työskentelyyn, jota ohjaa koulutettu OIVA-ohjaajamme. Työskentelymalli sopii henkilöstön osaamisen kehittämiseen esimerkiksi yhden yksikön, luokan, osaston tai tiimin työntekijöille, jotka työskentelevät samojen puhevammaisten ihmisten kanssa.

Liikkumistaidon ohjaus

Liikkumistaidon ohjausta tehdään näkövammaiselle lapselle ja nuorelle tärkeässä ympäristössä, usein oman kodin ja koulun lähialueilla. Ohjauksella pyritään mahdollisimman itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen sekä arkitilanteissa selviytymiseen. Tarvittaessa käytetään valkoista keppiä, muita liikkumisen apuvälineitä tai erilaisia karttoja ja opetellaan toimimaan julkisissa liikennevälineissä. Reittiohjaus ja muiden aistien kautta saatavan tiedon hyödyntäminen ovat tärkeitä asioita. Liikkumistaito tarkoittaa myös kykyä määritellä oma sijainti ympäristössä: ”Tiedän missä olen, minne haluan mennä ja kuinka sinne pääsen.”

Uinnin ohjaus

Tarjoamme yksilöllistä uinnin opetuksen ja allasterapian konsultointia kaikenikäisille erityistukea tarvitseville. Ammattitaitoinen ohjauksemme antaa eväitä lapselle, nuorelle, aikuiselle sekä hänen huoltajilleen, terapeuteille, avustajille ja muille asiakkaan kanssa uintia harrastaville.

Koulut voivat ostaa yksilö- tai ryhmäkonsultaatiota, joka tukee oppilaan mahdollisuuksia osallistua oman ryhmänsä mukana uimaopetukseen. Uinnin konsultaatio voi tukea esimerkiksi oman fysioterapeutin oppilaalle tarjoamaa allasterapiaa tai terapeutin oman ammattitaidon kehittämistä.

Pistekirjoituksen ohjaus

Pistekirjoituksen ohjausta annetaan näkövammaisille oppilaille: sokeille ja oppilaille, joilla on näönvarainen luku- ja kirjoitustaito ja jotka tarvitsevat uutena taitona myös tuntoaistiin perustuvaa lukutaitoa pistekirjoituksena. Ohjauksen tavoitteena on, että oppilas kykenee hankkimaan ja tuottamaan tietoa pistetekniikoilla.