Tea Alarmo

psykologi, perheterapeutti (erityistaso)

Tea pystyy selkeästi ja havainnollisesti avaamaan oppilashuollon merkitystä ja sille kuuluvia yksilökohtaisia ja yhteisöllisiä tehtäviä oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Hänellä on jakaa monipuolista osaamista ja kokemusta perhe- ja verkostotyöstä sekä monialaisesta yhteistyöstä. Hän pystyy kertomaan myös siitä, mitä pitävät sisällään lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot.

 • perhe- ja verkostotyö
 • moniammatillisuus
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • tunne- ja turvataidot

Taru Antila

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry

Tarulla on pitkä käytännön kokemus haastavaksi koetusta käytöksestä. Hän on tottunut esiintyjä ja pystyy selkeästi kertomaan, miten haastavissa tilanteissa tuetaan lapsen myönteistä käytöstä ja lapsen lähiverkostoja. Hän tuntee laajasti kodin ja koulun yhteistyötä edistäviä toimintamalleja ja tietää, miten kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisölliseksi.

 • haastava käyttäytyminen
 • koulun työyhteisön kehittäminen
 • työnohjaus
 • vaativa erityinen tuki
 • kodin ja koulun yhteistyö

Leila Elovainio

fysioterapeutti, NDT, SI, BBAT, erityisuimaopettaja

Leilalla on pitkä kokemus fysioterapeuttina toimimisesta niin erityiskouluissa, päiväkodeissa kuin perheiden kanssa.  Hän hallitsee oppimisvalmiuksiin merkitsevästi vaikuttavan aistitiedon ja on hyvä avaamaan sitä, miten läsnäolo, omien tunteiden havainnointi ja kyky omien voimavarojen löytämiseen auttaa keskittymään ja rentoutumaan oppimisen äärelle.     

 • fysioterapia ja allasterapia
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen
 • liikuntavammat ja motoriikka
 • sensorinen Integraatio (SI)
 • BBAT 

Sari Granroth-Nalkki

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja 

Sari on toteuttanut työssään useita vuosia yhteisopettajuutta ja pystyy käytännönläheisesti avaamaan opettajien osaamiset yhdistävän mallin hyödyt ja haasteet niin opettajan kuin oppilaan kannalta. Hän on taitava kertomaan joustavista tuen muotojen käytänteistä sekä hyvinvointitaitojen opettamisesta, jotka luovat perustan kukoistavalle koululle.  

 • hyvinvointitaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • haastava käyttäytyminen 
 • kouluakäymättömyys 

Heljä Happonen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

Heljällä on tarjota vahvaa osaamista siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun koulussa on tai kouluun tulee monitarpeisia, kuulo- tai kuulonäkövammaisia lapsia ja nuoria. Hän pystyy selkeästi avaamaan opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, jotta oppilaan koulunkäynti sujuu mahdollisimman hyvin. 

 • viittomakieli ja tukiviittomat 
 • kuurosokeiden kommunikointi 
 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa 
 • monitarpeiset oppilaat 
 • toiminta-alueittain opiskelu 

Tiina Heikkinen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta 

 • kehityksellinen kielihäiriö 
 • varhaiskasvatus, esiopetus 
 • työnohjaus 

Miia Herranen

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, esikoulun opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja- ja kouluttaja

Miia on neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Miia tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseenKoulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsyvalmentaja -pätevyyden. Tämän lisäksi Miia osaa kertoa myös voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työotteesta.   

 • Nepsy-neuropsykiatrinen valmennus 
 • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote 
 • moniammatillisuus 
 • varhaiskasvatus 

Henni Huttunen

fysioterapeutti, erityisuinninkouluttaja (SUH), neuropsykiatrinen valmentaja

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

 

Tiina Jokela

AAC-ohjaaja, perushoitaja, puhevammaistentulkki

Tiinalla on laaja kokemus ja ammattitaito puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) ohjaajana. Hän pystyy avaamaan selkeästi ja havainnollisesti kommunikointiteknologiankansioiden, kuvatuen ja toimintataulujen käyttöä sekä merkitystä oppilaan tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen kannalta. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • apuvälineiden käyttö (kommunikointiin liittyvät) 

Päivi Jääskö

puheterapeutti, FM

Päivi tuntee hyvin kuulovammaisen ja kielihäiriöisen lapsen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet ja osaa asiantuntevasti kertoa kielen ja kommunikaation kehittymistä tukevista menetelmistä (mm. AAC) ja apuvälineistä. 

 • kielenkehityksen tukeminen 
 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)

Miia Kareisto

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Miia osaa monipuolisesti avata ja havainnollistaa, mitä opetusjärjestelyissä, –menetelmissä ja tukitoimissa tulee huomioida kuulovammaisen tai kielellisiä haasteita kohtaavan lapsen kohdalla.  Tämän lisäksi hänellä on vankka kokemus kouluttaa ammattilaisia haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen aiheista. 

 • kuulohaasteet oppimisessa 
 • kuulovammaisten opetus 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • haastava käyttäytyminen 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Marketta Karvonen

ohjaava opettaja, KM, näkövammaisten erityisopettaja, näkövammaistaitojen ohjaaja

Marketalla on vahvaa asiantuntemusta ja käytännön kokemusta näkövammaisten oppilaiden opetuksesta ja siitä, miten huomioida opetusjärjestelyt, menetelmät ja välineet näkövammaisen oppilaan osaltaHän pystyy avaamaan ammattilaisille keskeisiä näkövammaistaitoja, kuten mm. liikkumistaitojen ohjausta ja näönkäyttöä. 

 • näkövammaisten opetus 
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäynnin tuki 
 • toiminnallisen näönkäytön arviointi 

Anuliisa Kemppainen

ohjaava perhetyön asiantuntija , sosionomi (ylempi amk), kasvatustieteen kandidaatti, AmO 

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Merja Koivisto

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Merja on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheesta inklusiivinen koulu johtamisen näkökulmasta. Hän kehittää aktiivisesti eri työryhmissä oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hän on taitava avaamaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti laajojakin oppimisen tukeen ja koulunkäyntiin liittyviä kokonaisuuksia. 

 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • vaativa erityinen tuki  
 • oppilas- ja opiskelijahuolto, monialainen yhteistyö 
 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • koulun toimintakulttuuri 

Sanna Komu

ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Sanna pystyy avaamaan erityisopettajan konsultatiivista roolia ja merkitystä koulussa mm. osaamisen jakamista ja yhteisöllistä oppimista hyödyntäen. Hän on kokenut työnohjaaja ja taitava tuomaan esille, miten tarkastella, arvioida ja kehittää omaa työtään sekä luoda ammatillista kasvua tukeva työyhteisökulttuuri. 

 • työnohjaus 
 • konsultatiiviset työtavat 
 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus 
 • työhyvinvointi koulussa 

 

Tero Kujala

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, lastentarhanopettaja

Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Hän pystyy käytännönläheisesti avaamaan, miten tukea opetuksessa ja kuntoutuksessa autismikirjon henkilöitä. Tero kehittää oppimisen tukea mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa. Hän on käyttänyt VR-teknologiaa autismikirjon oppilaan apuna ja pystyy avaamaan käytännön esimerkein em. menetelmää. 

 • autismikirjo 
 • neuropsykiatriset haasteet  
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, kuntoutus 
 • virtuaalitodellisuus ja 360° kuvaaminen oppilaan tukena 
 • haastava käyttäytyminen 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 

Pia Kvist

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Pitietää, kuinka merkittävä hyöty musiikkiterapiasta on oppimiseen ja auttaa hyödyntämään sitä pedagogisena kuntoutusmenetelmänä.  Tämän lisäksi hänellä on vankkaa asiantuntemusta kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvistä opetusjärjestelyistä ja -menetelmistä. Hän osaa myös avata käytännönläheisesti ja selkeästi oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia prosesseja ja asiakirjoja. 

 • kielenkehityksen tukeminen  
 • kolmiportainen tuki  
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt  
 • erityisopetuksen järjestäminen  
 • musiikkiterapia 

Jarkko ”Jake” Köykkä

avustava opettaja, viittomakielen tulkki

Jake on kokenut viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien kouluttaja. Hän pystyy kertomaan laajasti mm. kuurosokeiden kommunikointimenetelmistä ja sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta ja tulkkauksesta. 

Pirjo Lahtinen

koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET) 

Koulukuraattorina Pirjon keskeistä osaamista ovat oppilashuoltoon liittyvät asiat sekä perhe- ja verkostokeskeinen työ. Hän pystyy kertomaan myös siitä, mitä pitävät sisällään lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot. 

 • tunne – ja turvataidot 
 • lastensuojelu 
 • oppilashuolto 
 • nivelvaihe toiselle asteelle siirryttäessä 
 • perhe- ja verkostokeskeinen työ 

Maria Laiho

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

Marialla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamisesta. Neurokirjon lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot ja menetelmät ovat Marian keskeistä osaamisaluetta. Positiivisen pedagogiikan ja voimavaralähtöisyyden näkökulmat ja käytännön menetelmät ovat hänen vahvuusalueitaan.   

 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • autismikirjo 
 • ADHD 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • vaativa erityinen tuki K
 • kolmiportainen tuki 

Niina Laitinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja

Niinalla on kokemusta ja osaamista näkövammaisten oppilaiden kanssa toimimisesta ja hän on taitava kertomaan, mitä tulee huomioida em. oppilaan opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä. Tämän lisäksi Niinalla on vahva kokemus varhaiskasvatuksen puolelta. Hän on asiantunteva avaamaan lapsen kehityksen ja oppimisen tukea sekä monialaista yhteistyötä siinä. 

 • mobiililaitetta hyödyntävä oppiminen 
 • opettajan ja avustajan yhteistyö 
 • yhteisopettajuus 
 • yhteisöllinen oppiminen 
 • varhaiserityisopetus 
 • päivähoidon ja koulun nivelvaihe 

Hanna Lampi

ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Hanna on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva, rohkea ja kokenut kouluttaja. Hänellä on asiantuntevaa tarjottavaa inklusiivisesta ja moninaisesta kouluyhteisöstä niin käytännön kokemuksensa kuin teoreettisemman tiedon valossa. 

 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt  
 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • monikulttuurisuus  
 • vuorovaikutustaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely  

Johanna Leino

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja, tohtorikoulutettava  

Johannalla on käytännön kokemusta osallistavasta, inklusiivisesta opetuksesta ja taito avata kuulijoille sen keskeisiä periaatteita, hyväksi havaittuja menetelmiä ja käytänteitä. Hänellä on vahvaa osaamista kodin ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksestä lapsen ja nuoren tukemisessa. Johanna pystyy kertomaan myös kannustavasta, vahvuuslähtöisestä pedagogiikasta ja käyttäytymisen ohjaamisesta.  

 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • moniammatillisuus ja monikulttuurisuus 

Kaisa Leinonen

puheterapeutti

Kaisa on taitava avaamaan, miten tukea puhevammaisen oppilaan koulunkäyntiä hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä. Hän pystyy esittelemään erilaisten apuvälineiden, kuten toimintataulujen, kommunikointikansioiden ja teknisten apuvälineiden käyttöä vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • vaikeat puhevammat 

Marja Lounaskorpi

ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja

Marjalla on osaamista sokeiden ja heikkonäköisten oppilaiden opetuksesta, erityistarpeista, järjestelyistä ja menetelmistä. Marja tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin näkövammaisen oppilaan tukeen sekä pedagogisiin prosesseihin ja asiakirjoihin.

 • näkövammaisten opetus 
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäynnin tuki  
 • sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät 

Susanna Lähteenmäki

ohjaava opettaja | KT, FL, erityisluokanopettaja, Bliss-kouluttaja

Susannalla on laaja osaaminen ja kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) käytöstä opetuksessa. Hän pystyy avaamaan selkokielen ja selkeän vuorovaikutuksen merkitystä sekä Bliss-kielen käyttöä. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • puhuttu ja kirjoitettu selkokieli, selkeä vuorovaikutus 
 • Bliss-kieli 
 • puhevammaisten lasten lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 
 • kirjallisuusterapia 

Päivi Lång

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näönkäytön ohjaaja

Päivillä on vahvaa käytännön kokemusta ja osaamista monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetukseen liittyen. Hän on myös perehtynyt vaativaan erityiseen tukeen ja toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Päivi on taitava avaamaan käytännönläheisesti oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia asiakirjoja ja niiden kirjoittamista. 

 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa  
 • monitarpeiset oppilaat  
 • toiminnallisen näönkäytön arviointi  
 • toiminta-alueittain opiskelu 
 • vaativa erityinen tuki 

 

Katariina Minkkilä

toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja AMK, lähihoitaja

Katariinalle monialainen yhteistyö ja kuntouttava arki ovat tuttua kouluarjesta. Hän on suorittanut erikoistumisopintoja mm. leikistä ja tunnetaidoista sekä sensorisesta integraatiosta ja sen vaikuttavuudesta lapsen toimintakykyyn.   

 • kielenkehityksen tukeminen  
 • moniammatillisuus  
 • sensorinen integraatio (SI)  
 • sosiaaliset ja tunnetaidot  
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Päivi Norvapalo

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti

Päivillä on laaja ja vahva asiantuntemus autismikirjosta sekä muista neuropsykiatrisista pulmista ja niihin liittyvistä opetus- ja kuntoutusmenetelmistä. Hän on kokenut puhuja ja esiintyjä ja pystyy avaamaan monipuolisesti mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan kehitettyjä menetelmiä ja ratkaisuja 

 • autismikirjo 
 • haastava käyttäytyminen 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • työnohjaus 
 • vaativa erityinen tuki 

Outi Paakkari

puheterapeutti, FM 

Outi tuntee kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikaation erityispiirteet sekä kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet. Hän pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä kuulovammaisten ja puhevammaisten lasten koulunkäynnin ja oppimisen tueksi. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 

Ulla Pakanen-Wallin

psykologi, PsM

Ulla osaa kertoa, mitä tulee huomioida lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ollessa kyseessä ja miten psykososiaalista kehitystä on hyvä tukea. Hän pystyy myös kertomaan, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lapsella on kuulovamma, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavuuden häiriö tai autismikirjo. 

 • neuropsykiatriset haasteet

Iines Palmu

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija

Iines on erikoistunut käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistymiseen sekä opiskelumotivaation ja erityisesti  kouluakäymättömien oppilaiden tukemiseennellä on tutkimusperustaista osaamista em. haasteiden taustoista, ennaltaehkäisystä ja tukimenetelmistä sekä yksilön että yhteisön näkökulmista.  

 • kouluakäymättömyys  
 • koulun toimintakulttuuri  
 • käyttäytymisen haasteet 
 • oppimisympäristön strukturointi 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 

Satu Peitso

PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti. Satu toimii myös kouluttajana. 

 • kielen kehityksen tukeminen 
 • neuropsykologinen osaaminen 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, ADHD 

Antti Peltoniemi

pedagoginen asiantuntija, KM, väitöskirjatutkija, opetusteknologiakouluttaja 

Antti tuntee laajasti yleis- ja erityisopetukseen liittyvän tietoteknologian ja välineistön. Häneltä saa monipuolista tietoa ja vinkkejä niin kosketusnäyttöjen, robotiikan kuin virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisen tuessa. Hän on tuottanut Valterille mm. kattavan TVT-strategian, ideoinut oppilasintran ja kehittänyt e-oppimista ja siihen liittyviä ratkaisuja.  

 • TVT (ICT) 
 • TVT-strategia 
 • opetusteknologia 
 • E-oppiminen 
 • opetussuunnitelma 

Riikka Pesonen

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

Riikka osaa hyvin avata autismikirjoon, ADHD/ADD, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä haasteita ja menetelmiä. Hän on tottunut kertomaan, miten tukea arjen hallintaa sekä hyödyntää oppimisen tukemisessa mm. strukturointia ja visualisointia. Hän on täydennyskouluttanut koulunkäynninohjaajia. 

 • autismikirjo ja ADHD 
 • haastava käyttäytyminen
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • ohjaajan ja opettajan tiimityö 

Mirjami Pesonen

toimintaterapeutti YAMK, lastentarhanopettaja, sote-alan kliininen asiantuntija

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä kouluissa erityisen tuen oppilaiden asioissa. Mirjamia kiinnostavat oppilaiden ja perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. 

 • psyykkiset ja psykiatriset haasteet 
 • tukitoimet kouluarjessa 
 • koulun toimintakulttuuri 
 • perhe ja verkostotyö 
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 

Riikka Piispa

Ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, psykoterapeuttiopiskelija, neuropsykiatrinen valmentaja

Riikalla on vahvaa ammattitaitoa ja käytännön kokemusta psyykkisesti oireilevien ja tarkkaavuushäiriöisten oppilaiden kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan ja käytännön esimerkein havainnollistamaan mm. vuorovaikutuksen, itsesäätelyn ja tunnekasvatuksen merkitystä ja eri menetelmiä. 

 • Nepsy – neuropsykiatrinen valmennus 
 • psykiatriset haasteet 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Tiina Pilbacka-Rönkä

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, puheterapeutti

Kielellisiin vaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja kuntoutus ovat arkipäivää Tiinalle. Hänellä on ammattitaitoa ja käytännön kokemusta maahanmuuttajaoppilaiden tukemisesta ja opetuksen järjestämisestä. Tiina osaa hyvin avata osallistavaainklusiiivista opetusta ja toimintakulttuuria sekä kolmiportaista tukea. 

 • kouluakäymättömyys 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • kolmiportainen tuki 
 • inklusiivinen opetus 
 • lukion erityisopetus 

Veera Pitkänen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Veera on tottunut kouluttaja ja tuntee hyvin eläinavusteisen opetuksen ja sen sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja edistävät menetelmät. Hänellä on myös vahva kokemus autismikirjon ja haastavien oppilaiden kanssa toimimisesta.  

 • autismikirjo 
 • eläinavusteinen opetus 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • neuropsykiatriset haasteet
 • Nepsy – neuropsykiatrinen valmennus 

Katri Ranta

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja 

Katrilla on asiantuntemusta kuulovammaisen oppilaan opiskeluun liittyvistä opetusjärjestelyistä. Hän pystyy opettamaan viittomakieltä ja kertomaan  viittomien käytöstä opetuksessa. 

Pasi Remes

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, Avekki-kouluttaja, Nepsy-valmentaja

Pasi on perehtynyt haastavaan käyttäytymiseen ja pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä mm. työrauhan luomiseen sekä psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen. Hän on hyödyntänyt nujuamisen pedagogiikkaa ja on asiantunteva avaamaan sen itsesäätelyä, rajoja ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa toimintatapaa. Pasi antaa myös nepsy-valmennusta. 

 • etäopetus ja opiskelu verkossa  
 • haastava käyttäytyminen  
 • kouluakäymättömyys  
 • Nepsy -neuropsykiatrinen valmennus  
 • psykiatriset haasteet  
 • turvallisuustaidot  
 • työnohjaus 
 • vaativa erityinen tuki 

Katri Rinne

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Katri pystyy kertomaan haastavasta käyttäytymisestä, sen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta. Hän tutustuttaa positiiviseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen ja hänellä on hallussaan myös, miten eläinavusteinen toiminta saadaan koulussa käyntiin. 

 • haastava käyttäytyminen 
 • eläinavusteinen opetus 
 • vuorovaikutus 
 • positiivinen pedagogiikka 

Mari Rintamäki

konduktori-ohjaaja, fysioterapeutti NDT, moniammatillinen konduktori (MDC) 

Marilla on vahvaa ammattitaitoa siihen, mitä tulee huomioida liikuntavammaisen lapsen ja nuoren opetusjärjestelyissä ja oppimisympäristössä. Hän pystyy kertomaan motorisesta oppimisesta ja siihen liittyvistä haasteista ja oikeanlaisista tukitoimistaMari hyödyntää kouluarjessa mm. toiminnallista matematiikkaa. 

Henna Ropponen

koulukuraattori-sairaanhoitaja, sairaanhoitaja (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, työnohjaaja, NLP Personal Coach

Henna toimii koulussa haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa ja pystyy tarjoamaan erilaisia ratkaisuja käyttäytymisen, tunnetaitojen ja itsesäätelyn pulmiin. Voimavara- ja ratkaisukeskeiset työotteet sekä tunnetaitokasvatus on Hennalle tuttua. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Henna tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseen. Koulutus o30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsy-valmentajapätevyyden. 

Matti Salmela

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

Matilla on käytännön kokemusta ja ammattitaitoa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan monipuolisesti myös soveltavan liikunnan hyödyntämistä oppilaan oppimisen tueksi toimintakyky huomioiden.  

 • haastava käyttäytyminen 
 • nivelvaiheiden tuki 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • soveltava liikunta 

Virpi Salmela

toimintaterapeutti, toimintaterapeutti AMK, lasten neurologia, neuropsykiatrinen valmentaja

Virpi on hyödyntänyt laajasti tunne-, tietoisuus ja sosiaalisia taitoja sekä kehollisia harjoituksia oppilaiden kuntoutuksessa. Hän pystyy kertomaan oppimista tukevista apuvälineistä ja ympäristön vaikutuksista oppimiseen.

 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • oppimista tukevat apuvälineet 
 • tietokoneen käyttötapa-arvioinnit 
 • esteetön ympäristö 
 • monialainen yhteistyö 

Johanna Sergejeff

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Johanna on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheista kouluakäymättömät oppilaat sekä verkko-opetuksen hyödyntäminen oppimisen tukena. Hän on yksi tuetun verkko-opetuksen kehittäjistä ja aktiivisesti mukana eri työryhmissä edistämässä koulua käymättömien nuorten ja vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimisen tukea.  

 • etäopetus ja opiskelu verkossa 
 • kouluakäymättömyys 
 • vaativa erityinen tuki 
 • kolmiportainen tuki 

Anna-Kaisa Sipilä

ohjaava opettaja, KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET)

Anna-Kaisalla on monipuolista osaamista ja ammattitaitoa autismikirjoon,  ADHD/ADD, tarkkaavuuteen, haastavaan käyttäytymiseen, lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin sekä elämänhallintataitoihin liittyen.  

 • toiminta-alueittain yksilöllistetty opetus 
 • neuropsykiatriset haasteet 

Klaus Tanttu

ohjaaja, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klaus on myös tottunut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja. 

Anna Toivari

puheterapeutti, FM, lastentarhanopettaja, OIVA-ohjaaja

Annalla on laajaa osaamista kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön liittyen, kuten toimintataulut ja kommunikointikansiot sekä kuvatHän pystyy havainnollisesti ja käytännönläheisesti avaamaan niiden hyödyntämistä oppimisen ja oppilaan itsenäisen ja yhdenvertaisen osallistumisen tukena. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen
 • vaikeat puhevammat

Sanna Vallenius

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. 

Jukka Vetoniemi

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Jukalla on laajaa kokemusta ja osaamista oppimisen tuen järjestämisestä sekä hyvistä toteutuksista ja käytänteistä kouluissa ja kunnissa. Hän pystyy kertomaan osallisuutta edistävistä oppimisympäristöistä ja inklusiivisen koulun eri elementeistä. Jukka hyödyntää aktiivisesti kouluarjessa uutta opetusteknologiaa ja pedagogisia sovelluksia, tekoälyä ja pelillisyyttä. 

Elina Vierimaa

psykologi| PsM, aineenopettaja (PS, FI) 

Elina toimii haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tukena kouluarjessa. Hän pystyy käytännönläheisesti kertomaan neuropsykiatrisesti ja psyykkisesti oireilevista lapsista ja nuorista sekä heidän tuekseen toteutetuista ratkaisuista. Hänellä on vahvaa osaamista vireystilan säätelyn keinoista sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjaamisen hyödyntämisestä oppimisen tukena.  

 • autismikirjo 
 • haastava käyttäytyminen 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • turvallisuustaidot 

Minna Vuolukka

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna on vahvoilla kasvun ja oppimisen tukeen sekä opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.  Hän osaa avata käytännönläheisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia prosesseja ja asiakirjoja. Lisäksi työyhteisön toimintakulttuuritukeminen ja työyhteisötaidot ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. 

 • erityisopetuksen järjestäminen 
 • kolmiportainen tuki 
 • koulun toimintakulttuuri 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 

Kukka-Maaria Vänskä

erityisluokanopettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
 • moniammatillisuus