Terhi Ahonen

ohjaava opettaja, FM, erityisopettaja, kemian ja matematiikan opettaja

Terhillä on kokemusta ja osaamista psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaamisesta ja opettamisesta. Hän osaa kertoa, miten lasta ja nuorta voidaan tukea kodin ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön avulla. Terhillä on vahvaa kokemusta autisminkirjon ja haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisesta.

 • haastava käyttäytyminen
 • kouluakäymättömyys
 • monialainen yhteistyö
 • neuropsykiatriset haasteet
 • matematiikan oppiminen ja oppimisen haasteet

Taru Antila

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry

Tarulla on pitkä käytännön kokemus haastavaksi koetusta käytöksestä. Hän on tottunut esiintyjä ja pystyy selkeästi kertomaan, miten haastavissa tilanteissa tuetaan lapsen myönteistä käytöstä ja lapsen lähiverkostoja. Hän tuntee laajasti kodin ja koulun yhteistyötä edistäviä toimintamalleja ja tietää, miten kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisölliseksi.

 • haastava käyttäytyminen
 • koulun työyhteisön kehittäminen
 • työnohjaus
 • vaativa erityinen tuki
 • kodin ja koulun yhteistyö

Leila Elovainio

fysioterapeutti, NDT, SI, BBAT, erityisuimaopettaja

Leilalla on pitkä kokemus fysioterapeuttina toimimisesta niin erityiskouluissa, päiväkodeissa kuin perheiden kanssa.  Hän hallitsee oppimisvalmiuksiin merkitsevästi vaikuttavan aistitiedon ja on hyvä avaamaan sitä, miten läsnäolo, omien tunteiden havainnointi ja kyky omien voimavarojen löytämiseen auttaa keskittymään ja rentoutumaan oppimisen äärelle.     

 • fysioterapia ja allasterapia
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen
 • liikuntavammat ja motoriikka
 • sensorinen Integraatio (SI)
 • BBAT 

Soile Eriksson

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Pitkän opettajauran lisäksi Soilella on kokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tuen prosessien ja käytänteiden kehittämisestä Suomessa ja Lähi-idässä. Hän hallitsee tuen järjestämistä koskevat periaatteet ja lainsäädännön sekä niiden mukaisen tuen järjestämisen käytännössä. Soile tietää myös, mitä huomioida, kun opettaa oppilasta muulla kuin oppilaan omalla äidinkielellä.

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • inklusiivinen toimintakulttuuri ja yhteisopettajuus
 • monikulttuurisuus
 • kielen kehityksen tukeminen

Perttu Eskelinen

koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Pertulla on kokemusta reilun 10 vuoden ajalta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Pertun vahvuuksia ovat työyhteisöohjaaminen (konsultaatiot haastavissa tilanteissa), vuorovaikutukseen ja sen vaikuttavuuteen liittyvät asiat, sekä luonnollisesti erilaiset psykiatriset häiriöt, niiden hoito ja kuntoutus.

Kouluttajana Perttu on perusteellinen, erittäin käytännönläheinen ja mukaansa tempaava. Hänen vahvuuksiaan on sanoittaa vaikeitakin asioita kaikkien saavutettavaksi, kansan kielellä. Hänelle tärkeitä tulokulmia ovat terveydentilan kokonaisvaltainen, holistinen huomiointi sekä lapsen/nuoren identiteettikehitykseen liittyvät ilmiöt.

 • psyykkisesti oireileva oppilas
 • psykiatrinen hoito ja kuntoutus
 • neuropsykiatristen ilmiöiden huomioiminen
 • traumojen vaikutus lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • vuorovaikutustaidot ja monialainen yhteistyö

Sari Granroth-Nalkki

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja 

Sari on toteuttanut työssään useita vuosia yhteisopettajuutta ja pystyy käytännönläheisesti avaamaan opettajien osaamiset yhdistävän mallin hyödyt ja haasteet niin opettajan kuin oppilaan kannalta. Hän on taitava kertomaan joustavista tuen muotojen käytänteistä sekä hyvinvointitaitojen opettamisesta, jotka luovat perustan kukoistavalle koululle.  

 • hyvinvointitaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • haastava käyttäytyminen 
 • kouluakäymättömyys 

Tiina Heikkinen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta 

 • kehityksellinen kielihäiriö 
 • varhaiskasvatus, esiopetus 
 • työnohjaus 
 • hyvinvointitaidot
 • tiimityöskentely

Miia Herranen

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, esikoulun opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja- ja kouluttaja

Miia on neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Miia tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseenKoulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsyvalmentaja -pätevyyden. Tämän lisäksi Miia osaa kertoa myös voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työotteesta.   

 • Nepsy-neuropsykiatrinen valmennus 
 • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote 
 • moniammatillisuus 
 • varhaiskasvatus 

Kaisa Hurtig

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija

Kaisalle on kertynyt vuosien mittaan monipuolista käytännön kokemusta ja ammattitaitoa opetuksen kentältä, erityisesti yläkouluikäisten nuorten opettamisesta ja sairaalakoulumaailmasta nuorisopsykiatrian puolelta. Erityisosaamista Kaisalla on lisäksi liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden sekä näkövammaisten lasten koulunkäynnin tukemisesta ja opettamisesta. Kolmiportaisen tuen avaaminen ja pedagogiset prosessit sekä eriyttämisen eri muodot Kaisa osaa avata käytännönläheisesti.

 • kolmiportainen tuki
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden lasten koulunkäynnin tuki
 • näkövammaisuuteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät opetuksessa

Henni Huttunen

fysioterapeutti, erityisuinninkouluttaja (SUH), neuropsykiatrinen valmentaja

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

 

Tiina Jokela

AAC-ohjaaja, perushoitaja, puhevammaistentulkki

Tiinalla on laaja kokemus ja ammattitaito puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) ohjaajana. Hän pystyy avaamaan selkeästi ja havainnollisesti kommunikointiteknologiankansioiden, kuvatuen ja toimintataulujen käyttöä sekä merkitystä oppilaan tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen kannalta. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • apuvälineiden käyttö (kommunikointiin liittyvät) 

Päivi Jääskö

puheterapeutti, FM

Päivi tuntee hyvin kuulovammaisen ja kielihäiriöisen lapsen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet ja osaa asiantuntevasti kertoa kielen ja kommunikaation kehittymistä tukevista menetelmistä (mm. AAC) ja apuvälineistä. 

 • kielenkehityksen tukeminen 
 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)

Erja Kaakkuriniemi

ohjaava kuntouttaja, fysioterapeutti-YAMK, AmO, ICF-kouluttaja

Erjalla on vahvaa asiantuntemusta liittyen yksilön toimintakykyyn (ICF) ja sen huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetuksessa. Hän on mm. yksi Toimintakykyarvio.fi-palvelun kehittäjistä ja osaa monipuolisesti tuoda esille kuntoutuksen merkityksen oppilaan oppimisen kannalta sekä moniammatillisen yhteistyön hyödyt siinä 

 • toimintakyky (ICF) 
 • koulun työyhteisön kehittäminen 
 • moniammatillisuus  
 • monitarpeiset oppilaat
 • esteettömyys
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

Miia Kareisto

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Miia osaa monipuolisesti avata ja havainnollistaa, mitä opetusjärjestelyissä, –menetelmissä ja tukitoimissa tulee huomioida kuulovammaisen tai kielellisiä haasteita kohtaavan lapsen kohdalla.  Tämän lisäksi hänellä on vankka kokemus kouluttaa ammattilaisia haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen aiheista. 

 • kuulohaasteet oppimisessa 
 • kuulovammaisten opetus 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • haastava käyttäytyminen 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Kukka-Maaria Kaukomaa

ohjaava opettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
 • moniammatillisuus 

Anuliisa Kemppainen

ohjaava perhetyön asiantuntija | KM, erityisopettaja, sosionomi (ylempi amk)

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Merja Koivisto

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Merja on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheesta inklusiivinen koulu johtamisen näkökulmasta. Hän kehittää aktiivisesti eri työryhmissä oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hän on taitava avaamaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti laajojakin oppimisen tukeen ja koulunkäyntiin liittyviä kokonaisuuksia. 

 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • vaativa erityinen tuki  
 • oppilas- ja opiskelijahuolto, monialainen yhteistyö 
 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • koulun toimintakulttuuri 

Sanna Komu

ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Sanna pystyy avaamaan erityisopettajan konsultatiivista roolia ja merkitystä koulussa mm. osaamisen jakamista ja yhteisöllistä oppimista hyödyntäen. Hän on kokenut työnohjaaja ja taitava tuomaan esille, miten tarkastella, arvioida ja kehittää omaa työtään sekä luoda ammatillista kasvua tukeva työyhteisökulttuuri. 

 • työnohjaus 
 • konsultatiiviset työtavat 
 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus 
 • työhyvinvointi koulussa 

 

Tero Kujala

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, lastentarhanopettaja

Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Hän pystyy käytännönläheisesti avaamaan, miten tukea opetuksessa ja kuntoutuksessa autismikirjon henkilöitä. Tero kehittää oppimisen tukea mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa. Hän on käyttänyt VR-teknologiaa autismikirjon oppilaan apuna ja pystyy avaamaan käytännön esimerkein em. menetelmää. 

 • autismikirjo 
 • neuropsykiatriset haasteet  
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, kuntoutus 
 • virtuaalitodellisuus ja 360° kuvaaminen oppilaan tukena 
 • haastava käyttäytyminen 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 

Jarkko ”Jake” Köykkä

avustava opettaja, viittomakielen tulkki

Jake on kokenut viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien kouluttaja. Hän pystyy kertomaan laajasti mm. kuurosokeiden kommunikointimenetelmistä ja sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta ja tulkkauksesta. 

Pirjo Lahtinen

koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET) 

Koulukuraattorina Pirjon keskeistä osaamista ovat oppilashuoltoon liittyvät asiat sekä perhe- ja verkostokeskeinen työ. Hän pystyy kertomaan myös siitä, mitä pitävät sisällään lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot. 

 • tunne – ja turvataidot 
 • lastensuojelu 
 • oppilashuolto 
 • nivelvaihe toiselle asteelle siirryttäessä 
 • perhe- ja verkostokeskeinen työ 

Maria Laiho

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

Marialla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamisesta. Neurokirjon lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot ja menetelmät ovat Marian keskeistä osaamisaluetta. Positiivisen pedagogiikan ja voimavaralähtöisyyden näkökulmat ja käytännön menetelmät ovat hänen vahvuusalueitaan.   

 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • autismikirjo 
 • ADHD 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • vaativa erityinen tuki K
 • kolmiportainen tuki 

Niina Laitinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja

Niinalla on kokemusta ja osaamista näkövammaisten oppilaiden kanssa toimimisesta ja hän on taitava kertomaan, mitä tulee huomioida em. oppilaan opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä. Tämän lisäksi Niinalla on vahva kokemus varhaiskasvatuksen puolelta. Hän on asiantunteva avaamaan lapsen kehityksen ja oppimisen tukea sekä monialaista yhteistyötä siinä. 

 • mobiililaitetta hyödyntävä oppiminen 
 • opettajan ja avustajan yhteistyö 
 • yhteisopettajuus 
 • yhteisöllinen oppiminen 
 • varhaiserityisopetus 
 • päivähoidon ja koulun nivelvaihe 

Hanna Lampi

ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Hanna on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva, rohkea ja kokenut kouluttaja. Hänellä on asiantuntevaa tarjottavaa inklusiivisesta ja moninaisesta kouluyhteisöstä niin käytännön kokemuksensa kuin teoreettisemman tiedon valossa. 

 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt  
 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • monikulttuurisuus  
 • vuorovaikutustaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely  

Kaisa Leinonen

puheterapeutti

Kaisa on taitava avaamaan, miten tukea puhevammaisen oppilaan koulunkäyntiä hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä. Hän pystyy esittelemään erilaisten apuvälineiden, kuten toimintataulujen, kommunikointikansioiden ja teknisten apuvälineiden käyttöä vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • vaikeat puhevammat 

Ilona Lepistö

ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden. Ilonan osaamisalueeseen kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset/tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit, sekä konsultointi. Kouluttajana hän on läsnäoleva, käytännönläheinen ja innostava.

 • psyykkisesti oireileva oppilas
 • työntekijän hyvinvointitaidot
 • neuropsykiatriset haasteet
 • vuorovaikutustaidot ja monialainen yhteistyö
 • haastava käytös ja kouluturvallisuus

 

Marja Lounaskorpi

ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja

Marjalla on osaamista sokeiden ja heikkonäköisten oppilaiden opetuksesta, erityistarpeista, järjestelyistä ja menetelmistä. Marja tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin näkövammaisen oppilaan tukeen sekä pedagogisiin prosesseihin ja asiakirjoihin.

 • näkövammaisten opetus 
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäynnin tuki  
 • sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät 

Heljä Luomalahti

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

Heljällä on tarjota vahvaa osaamista siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun koulussa on tai kouluun tulee monitarpeisia, kuulo- tai kuulonäkövammaisia lapsia ja nuoria. Hän pystyy selkeästi avaamaan opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, jotta oppilaan koulunkäynti sujuu mahdollisimman hyvin. 

 • viittomakieli ja tukiviittomat 
 • kuurosokeiden kommunikointi 
 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa 
 • monitarpeiset oppilaat 
 • toiminta-alueittain opiskelu 

Mari Luosa

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
 • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
 • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
 • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
 • perhe ja verkostotyö

Susanna Lähteenmäki

ohjaava opettaja | KT, FL, erityisluokanopettaja, Bliss-kouluttaja

Susannalla on laaja osaaminen ja kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) käytöstä opetuksessa. Hän pystyy avaamaan selkokielen ja selkeän vuorovaikutuksen merkitystä sekä Bliss-kielen käyttöä. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • puhuttu ja kirjoitettu selkokieli, selkeä vuorovaikutus 
 • Bliss-kieli 
 • puhevammaisten lasten lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 
 • kirjallisuusterapia 

Päivi Lång

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näönkäytön ohjaaja

Päivillä on vahvaa käytännön kokemusta ja osaamista monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetukseen liittyen. Hän on myös perehtynyt vaativaan erityiseen tukeen ja toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Päivi on taitava avaamaan käytännönläheisesti oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia asiakirjoja ja niiden kirjoittamista. 

 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa  
 • monitarpeiset oppilaat  
 • toiminnallisen näönkäytön arviointi  
 • toiminta-alueittain opiskelu 
 • vaativa erityinen tuki 

 

Katariina Minkkilä

toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja AMK, lähihoitaja

Katariinalle monialainen yhteistyö ja kuntouttava arki ovat tuttua kouluarjesta. Hän on suorittanut erikoistumisopintoja mm. leikistä ja tunnetaidoista sekä sensorisesta integraatiosta ja sen vaikuttavuudesta lapsen toimintakykyyn.   

 • kielenkehityksen tukeminen  
 • moniammatillisuus  
 • sensorinen integraatio (SI)  
 • sosiaaliset ja tunnetaidot  
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Päivi Norvapalo

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti

Päivillä on laaja ja vahva asiantuntemus autismikirjosta sekä muista neuropsykiatrisista pulmista ja niihin liittyvistä opetus- ja kuntoutusmenetelmistä. Hän on kokenut puhuja ja esiintyjä ja pystyy avaamaan monipuolisesti mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan kehitettyjä menetelmiä ja ratkaisuja 

 • autismikirjo 
 • haastava käyttäytyminen 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • työnohjaus 
 • vaativa erityinen tuki 

Outi Paakkari

puheterapeutti, FM 

Outi tuntee kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikaation erityispiirteet sekä kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet. Hän pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä kuulovammaisten ja puhevammaisten lasten koulunkäynnin ja oppimisen tueksi. 

 • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
 • kielenkehityksen tukeminen 

Ulla Pakanen-Wallin

psykologi, PsM

Ulla osaa kertoa, mitä tulee huomioida lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ollessa kyseessä ja miten psykososiaalista kehitystä on hyvä tukea. Hän pystyy myös kertomaan, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lapsella on kuulovamma, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavuuden häiriö tai autismikirjo. 

 • neuropsykiatriset haasteet

Anu Pakkanen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja

Anulla on pitkä kokemus työskentelystä oppilaiden kanssa, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen työnsä on näkövammaisten oppilaiden parissa.  Anu pystyy avaamaan mitä tulee huomioida em. oppilaiden opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä.

 • kielenkehityksen tukeminen
 • näkövammaisten opetus ja oppilaan koulunkäynnin tuki
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
 • kädentaidot

Iines Palmu

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija

Iines on erikoistunut käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistymiseen sekä opiskelumotivaation ja erityisesti  kouluakäymättömien oppilaiden tukemiseennellä on tutkimusperustaista osaamista em. haasteiden taustoista, ennaltaehkäisystä ja tukimenetelmistä sekä yksilön että yhteisön näkökulmista.  

 • kouluakäymättömyys  
 • koulun toimintakulttuuri  
 • käyttäytymisen haasteet 
 • oppimisympäristön strukturointi 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 

Satu Peitso

PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti. Satu toimii myös kouluttajana. 

 • kielen kehityksen tukeminen 
 • neuropsykologinen osaaminen 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, ADHD 

Riikka Pesonen

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

Riikka osaa hyvin avata autismikirjoon, ADHD/ADD, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä haasteita ja menetelmiä. Hän on tottunut kertomaan, miten tukea arjen hallintaa sekä hyödyntää oppimisen tukemisessa mm. strukturointia ja visualisointia. Hän on täydennyskouluttanut koulunkäynninohjaajia. 

 • autismikirjo ja ADHD 
 • haastava käyttäytyminen
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • ohjaajan ja opettajan tiimityö 

Tiina Pilbacka-Rönkä

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, puheterapeutti

Kielellisiin vaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja kuntoutus ovat arkipäivää Tiinalle. Hänellä on ammattitaitoa ja käytännön kokemusta maahanmuuttajaoppilaiden tukemisesta ja opetuksen järjestämisestä. Tiina osaa hyvin avata osallistavaainklusiiivista opetusta ja toimintakulttuuria sekä kolmiportaista tukea. 

 • kouluakäymättömyys 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • kolmiportainen tuki 
 • inklusiivinen opetus 
 • lukion erityisopetus 

Katri Ranta

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja 

Katrilla on asiantuntemusta kuulovammaisen oppilaan opiskeluun liittyvistä opetusjärjestelyistä. Hän pystyy opettamaan viittomakieltä ja kertomaan  viittomien käytöstä opetuksessa. 

Sallamaria Rautavaara

Sallamarialle moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen psykologin työssä on arkipäivää. Hänen erityisosaamisensa löytyy neuropsykiatrian alalta.

Hän on taitava avaamaan käytännönläheisesti neuropsykiatrisen oppilaan kokemusmaailmaa ja siten auttamaan mm. tukimuotojen suunnittelussa.

Tämän lisäksi Sallamarialla on kokemusta oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tukemisesta sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

 • Neuropsykologinen osaaminen
 • Autismikirjo
 • ADHD

Pasi Remes

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, Avekki-kouluttaja, Nepsy-valmentaja

Pasi on perehtynyt haastavaan käyttäytymiseen ja pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä mm. työrauhan luomiseen sekä psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen. Hän on hyödyntänyt nujuamisen pedagogiikkaa ja on asiantunteva avaamaan sen itsesäätelyä, rajoja ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa toimintatapaa. Pasi antaa myös nepsy-valmennusta. 

 • etäopetus ja opiskelu verkossa  
 • haastava käyttäytyminen  
 • kouluakäymättömyys  
 • Nepsy -neuropsykiatrinen valmennus  
 • psykiatriset haasteet  
 • turvallisuustaidot  
 • työnohjaus 
 • vaativa erityinen tuki 

Katri Rinne

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Katri pystyy kertomaan haastavasta käyttäytymisestä, sen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta. Hän tutustuttaa positiiviseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen ja hänellä on hallussaan myös, miten eläinavusteinen toiminta saadaan koulussa käyntiin. 

 • haastava käyttäytyminen 
 • eläinavusteinen opetus 
 • vuorovaikutus 
 • positiivinen pedagogiikka 

Mari Rintamäki

konduktori-ohjaaja, fysioterapeutti NDT, moniammatillinen konduktori (MDC) 

Marilla on vahvaa ammattitaitoa siihen, mitä tulee huomioida liikuntavammaisen lapsen ja nuoren opetusjärjestelyissä ja oppimisympäristössä. Hän pystyy kertomaan motorisesta oppimisesta ja siihen liittyvistä haasteista ja oikeanlaisista tukitoimistaMari hyödyntää kouluarjessa mm. toiminnallista matematiikkaa. 

Henna Ropponen

koulukuraattori-sairaanhoitaja, sairaanhoitaja (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, työnohjaaja, NLP Personal Coach

Henna toimii koulussa haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa ja pystyy tarjoamaan erilaisia ratkaisuja käyttäytymisen, tunnetaitojen ja itsesäätelyn pulmiin. Voimavara- ja ratkaisukeskeiset työotteet sekä tunnetaitokasvatus on Hennalle tuttua. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Henna tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseen. Koulutus o30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsy-valmentajapätevyyden. 

Matti Salmela

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

Matilla on käytännön kokemusta ja ammattitaitoa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan monipuolisesti myös soveltavan liikunnan hyödyntämistä oppilaan oppimisen tueksi toimintakyky huomioiden.  

 • haastava käyttäytyminen 
 • nivelvaiheiden tuki 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • soveltava liikunta 

Virpi Salmela

toimintaterapeutti, toimintaterapeutti AMK, lasten neurologia, neuropsykiatrinen valmentaja

Virpi on hyödyntänyt laajasti tunne-, tietoisuus ja sosiaalisia taitoja sekä kehollisia harjoituksia oppilaiden kuntoutuksessa. Hän pystyy kertomaan oppimista tukevista apuvälineistä ja ympäristön vaikutuksista oppimiseen.

 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • oppimista tukevat apuvälineet 
 • tietokoneen käyttötapa-arvioinnit 
 • esteetön ympäristö 
 • monialainen yhteistyö 

Anna-Kaisa Sipilä

ohjaava opettaja, KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET)

Anna-Kaisalla on monipuolista osaamista ja ammattitaitoa autismikirjoon,  ADHD/ADD, tarkkaavuuteen, haastavaan käyttäytymiseen, lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin sekä elämänhallintataitoihin liittyen.  

 • toiminta-alueittain yksilöllistetty opetus 
 • neuropsykiatriset haasteet 

Klaus Tanttu

ohjaaja, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klaus on myös tottunut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja. 

Maarit Törmikoski-Hampf

Sosiaalityöntekijä (VTM), sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, aineopettaja (HI, SA) ja sote ala

Maarit on neuropsykiatrinen valmentaja ja hänellä on asiantuntemusta mm. haasteelliseksi koettuun käytökseen, ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Hän toteuttaa monialaista oppilashuoltotyötä kouluarjessa ja pystyy kertomaan myös perhe- ja verkostotyöstä, sen toteutustavoista ja hyvistä käytänteistä.

 • haasteelliseksi koetun käytöksen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
 • koulun toimintakulttuuri ja tukitoimet
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat
 • moniammatillinen verkostotyö

Sanna Vallenius

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. 

Jaana Veteläinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Jaanalla on kokemusta varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esi-ja alkuopetus. Jaanalla löytyy osaamista mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta. Jaana on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • laaja-alaiset kehityksen viiveet ja niihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät

 

Jukka Vetoniemi

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Jukalla on laajaa kokemusta ja osaamista oppimisen tuen järjestämisestä sekä hyvistä toteutuksista ja käytänteistä kouluissa ja kunnissa. Hän pystyy kertomaan osallisuutta edistävistä oppimisympäristöistä ja inklusiivisen koulun eri elementeistä. Jukka hyödyntää aktiivisesti kouluarjessa uutta opetusteknologiaa ja pedagogisia sovelluksia, tekoälyä ja pelillisyyttä. 

Minna Vuolukka

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna on vahvoilla kasvun ja oppimisen tukeen sekä opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.  Hän osaa avata käytännönläheisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia prosesseja ja asiakirjoja. Lisäksi työyhteisön toimintakulttuuritukeminen ja työyhteisötaidot ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. 

 • erityisopetuksen järjestäminen 
 • kolmiportainen tuki 
 • koulun toimintakulttuuri 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 

Mirjami Ylikojola

toimintaterapeutti YAMK, varhaiskasvatuksen opettaja, sote-alan kliininen asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kolmiportaisen tuen järjestämisen asioissa. Mirjamia kiinnostavat lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

 • psyykkiset – ja käyttäytymisen haasteet
 • tukitoimet päiväkoti ja kouluarjessa
 • päiväkodin ja koulun toimintakulttuuri
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat