Alarmo, Tea

psykologi | perheterapeutti (erityistaso)

 • oppilashuolto
 • perhe- ja verkostotyö, monialainen yhteistyö
 • sosiaalisten– ja tunnetaitojen kasvattaminen

Aro, Tuomo

neuropsykologian erikoispsykologi, PsL

 • neuropsykologinen tieto opettajan työn tukena
 • tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja itseohjautuvuuden tukeminen kouluympäristössä
 • luetun ymmärtäminen ja opiskelustrategiat
 • matemaattisten taitojen oppiminen ja mobiilitekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena

Elovainio, Leila

fysioterapeutti  | fysioterepeutti NDT, SI, BBATT, erityisuimaopettaja

 • Sensorinen Integraatio (SI), aistitiedon jäsentyminen ja oppimisvalmiudet
 • BBAT – Basic Body Awareness -terapia (psykofyysisen fysioterapian menetelmä)
 • lasten neurologia
 • lasten liikkuminen, kehitys sekä muut fysioterapiaan liittyvät asiat

Granroth-Nalkki, Sari

ohjaava opettaja | KM, erityisopettaja, luokanopettaja

 • osallistava, inklusiivinen opetus ja koulun toimintakulttuuri
 • työyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen
 • tiimityöskentely ja projektioppiminen
 • yhteisopettajuus
 • verkko-oppiminen erityistilanteissa
 • haastavasti käyttäytyvät nuoret

Happonen, Heljä

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

 • kuulovammoihin ja kuulonäkövammoihin liittyvät opetusjärjestelyt ja -menetelmät
 • monitarpeisten oppilaiden opetusjärjestelyt ja -menetelmät
 • kielellisten taitojen ja kommunikaation tukeminen
 • viittomakieli ja viittomat opetuksessa
 • toiminta-alueittain etenevä opiskelu

Herranen, Miia

konsultoiva ohjaaja | sosiaalikasvattaja, esikoulun opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja

 • neuropsykiatrinen valmentajakoulutus
 • sosiaaliset- ja tunnetaidot
 • haastava käyttäytyminen, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
 • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote ohjaustyössä
 • koulunkäynninohjaajien/avustajien lisä- ja täydennyskoulutus

Jokela, Tiina

AAC-ohjaaja | perushoitaja, puhevammaistentulkki

 • kommunikointikansiot
 • kuvatuki ja toimintataulut
 • tietotekniikka kommunikoinnissa
 • oppilaiden ohjaus

Jokitalo-Trebs, Mari

kuntoutuksen suunnittelija | fysioterapeutti (NDT), kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

 • oppimisen ja kuntoutumisen monialainen tuki ja arviointi
 • toimintakykyajattelu osallistumisen, oppimisen ja monialaisen yhteistyön perustana
 • ICF ja GAS käytännön työkaluina
 • allasterapian perus- ja syventävät koulutuspäivät fysioterapeuteille
 • KESY – Kehityskeskustelu symbolein; oppilaan osallisuus tavoitteen asettelussa ja arvioinnissa

Jääskö, Päivi

puheterapeutti | FM

 • esi- ja perusopetusikäisten kuulovammaisten lasten kieli ja kommunikaatio
 • esi- ja perusopetusikäisten kielihäiriöisten lasten puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet
 • AAC eli puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikaatio

Kaakkuriniemi, Erja

ohjaava kuntouttaja| fysioterapeutti | YAMK, ICF-kouluttaja

 • kuntoutuksen ja sen suunnittelun kehittäminen
 • kuntoutuksen ja opetuksen yhteisten toimintamallien ja -käytänteiden kehittäminen; ICF -luokitus/viitekehys
 • toimintakyky ja tavoitteiden asettaminen (GAS)
 • oppiminen ja kuntoutuminen opetussuunnitelman viitekehyksessä
 • kuntouttava arki ja moniammatillinen yhteistyö
 • lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia
 • NDT-Bobath, NDT -Baby-Bobath

Kareisto, Miia

erityisluokanopettaja | KM, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

 • kuulovammoihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • haastava käyttäytyminen, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
 • eriyttäminen, joustavat opetusjärjestelyt ja yhteisopettajuus
 • uudistuneet opetussuunnitelmat

Karvonen, Marketta

erityisluokanopettaja | KM, näkövammaisten erityisopettaja, näkövammaistaitojen ohjaaja

 • näkövammaisten opetus
 • TVT-pedagogiikka luokkatyössä
 • näkövammaistaitojen pedagoginen ohjaus
 • toiminnallisen näön kartoitus

Koivisto, Merja

ohjaava opettaja | KM, erityisopettaja

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen käytänteet ja normit
 • vaativan erityisen tuen, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen kysymykset
 • oppilashuolto ja monialainen yhteistyö

Komu, Sanna

ohjaava opettaja | KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

 • kuulovammoihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • tarkkaavuuteen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; eriyttäminen, pedagogiset prosessit ja -asiakirjat
 • ohjaukselliset työtavat, työnohjaus ja toiminnalliset ryhmätyömenetelmät
 • ammatillinen kasvu, työssäjaksaminen ja työhyvinvointi

Kujala, Tero

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, lastentarhanopettaja

 • autismikirjoon liittyvät opetukselliset ja kuntoutukselliset menetelmät
 • iPad –sovellukset erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena
 • strukturointi opetuksen ja arjen selkiyttäjänä, toiminnanohjaus ja tarkkaavuus
 • haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen
 • sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukeminen
 • virtuaalitodellisuus (VR) ja 360-kuvaaminen oppilaan arjen tukena

Kvist, Pia

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja

 • musiikki pedagogisena kuntoutusmenetelmänä
 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja –asiakirjat
 • eriyttäminen, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt
 • toiminnanohjauksen tukeminen opetuksessa
 • uudistuneet opetussuunnitelmat

Köykkä, Jarkko ”Jake”

avustava opettaja | viittomakielen tulkki

 • viittomakieli, viitottu puhe ja tukiviittomat; tulkkaus ja opetus
 • kuurosokeiden kommunikointimenetelmät, sosiaalishaptinen kommunikaatio ja tulkkaus

Lahtinen, Pirjo

koulukuraattori | sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET)

 • tunne – ja turvataidot
 • lastensuojelu
 • oppilashuolto
 • nivelvaihe toiselle asteelle siirryttäessä
 • perhe- ja verkostokeskeinen työ

Laiho, Maria

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

 • positiivinen pedagogiikka ja voimavaralähtöisyys opetuksessa
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallintataidot
 • autismin kirjo, ADHD/ADD, tarkkaavuus ja kasvatuksellinen kuntoutus
 • haastava käyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja työrauha

Laitinen, Niina

ohjaava opettaja |  kasvatustieteen kandidaatti, eritysopettaja, kasvatustieteen maisteri

 • mobiililaitetta hyödyntävä oppiminen
 • opettajan ja avustajan yhteistyö
 • yhteisopettajuus
 • yhteisöllinen oppiminen
 • liikuntavammaisen oppilaan ohjaaminen koulutyössä
 • työyhteisön toimintakulttuurin tukeminen
 • varhaiserityisopetus
 • päivähoidon ja koulun nivelvaihe

Lampi, Hanna

ohjaava opettaja | KT, erityisopettaja, lastentarhanopettaja

 • yhteisopettajuus kaikkien yhteisessä peruskoulussa (alakoulu / yläkoulu)
 • yhdenvertaisuus ja sensitiivisyys yli kulttuurien tai muiden normiolettamuksien
 • käyttäytymisen haasteet, ryhmäinterventiot
 • positiivinen ja kannustava pedagogiikka
 • tulevaisuuskasvatus ja -tutkimus
 • improvisaatio luokassa tai työyhteisössä
 • vuorovaikutus- ja tunnetaidot
 • ekososiaalinen sivistys: sosiaalisesti kestävä kehitys
 • uusi OPS – erityispedagogiikan anti yleisopetukselle mm. itseohjautuvuudessa

Leino, Johanna

ohjaava opettaja | KM, erityisopettaja, luokanopettaja, tohtorikoulutettava

 • kodin ja koulun moniammatillinen yhteistyö sekä ratkaisukeskeisyys
 • osallistava, inklusiivinen opetus ja koulun toimintakulttuuri
 • yhteisopettajuus, eriyttäminen ja strukturointi
 • kannustava, vahvuuslähtöinen pedagogiikka ja käyttäytymisen ohjaaminen
 • konsultoiva työote erityisopettajan työssä
 • haastava käyttäytyminen
 • monikulttuurinen ja kansainvälinen opetus
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • kolmiportainen tuki

Lounaskorpi, Marja

ohjaava opettaja | näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja

 • näkövammaisten oppilaiden tuki (esi-ja perusopetus + lukio)
 • sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
 • monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetus
 • pidennetty oppivelvollisuus ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja asiakirjat näkövammaisille oppilaille

Lähteenmäki, Susanna

ohjaava opettaja | KT, FL, erityisluokanopettaja, Bliss-kouluttaja

 • AAC, puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikaatio
 • puhuttu ja kirjoitettu selkokieli, selkeä vuorovaikutus
 • Bliss-kieli
 • puhevammaisten lasten lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen
 • kirjallisuusterapia

Lång, Päivi

ohjaava opettaja | KM, erityisopettaja, erityislastentarhanopettaja, näönkäytön ohjaaja

 • näkövammoihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • monitarpeisten oppilaiden opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • toiminta-alueittain etenevä opetus
 • varhaiserityisopetus sekä päivähoidon ja koulun nivelvaihe

Minkkilä, Katariina

toimintaterapeutti | toimintaterapeutti AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK, lähihoitaja

 • kuntouttava arki
 • toiminnalliset kuntoutusmenetelmät
 • monialainen yhteistyö

Norvapalo, Päivi

ohjaava opettaja | KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti

 • autismikirjo ja heille käytettävät opetukselliset ja kuntoutukselliset menetelmät
 • haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen
 • sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukeminen
 • strukturointi opetuksen ja arjen selkiyttäjänä, toiminnanohjaus
 • työnohjaus, erityisesti neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa toimiville
 • vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö

Paakkari, Outi

puheterapeutti | FM

 • esi- ja perusopetusikäisten kuulovammaisten lasten kieli ja kommunikaatio
 • esi- ja perusopetusikäisten kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet
 • AAC eli puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikaatio

Pakanen-Wallin, Ulla

psykologi | PsM

 • esi- ja perusopetusikäisten tutkimus ja kuntoutus
 • kuulovamma, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavuus sekä autismin kirjo koulumaailmassa
 • lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
 • moniammatillinen ryhmäkuntoutus
 • oppimisvaikeudet

Palmu, Iines

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki koulupolun nivelvaiheissa
 • strukturointi ja eriyttäminen inklusiivisessa opetuksessa
 • haastavasti käyttäytyvät oppilaat: käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen ja kohdennettu tuki
 • motivaation tuki
 • yhteisopettajuus
 • konsultoiva työote erityisopettajan työssä

Peltoniemi, Antti

pedagoginen asiantuntija | tohtoriopiskelija, opetusteknologiakouluttaja

 • OPS ja teknologian implementointi
 • pedagoginen suunnittelu, 2000-l opettamisen teoria
 • TVT erityis- ja yleisopetuksessa
 • e-oppiminen, sosiaalinen media opetuksessa
 • käyttöjärjestelmät (win, mac, android, ios)
 • pilvipalvelut, oppimisalustat
 • kosketusnäytöt ja -taulut, tabletit, tietokoneet, virtuaalitodellisuus, robotiikka/koodaus

Pesonen, Riikka

konsultoiva ohjaaja | sosiaalikasvattaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

 • autismikirjo, ADHD/ADD, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus sekä haastava käyttäytyminen esi- ja perusopetuksessa
 • strukturointi ja visualisointi, arjen hallinta
 • työparityöskentely, moniammatillinen yhteistyö, koulunkäynninohjaajien täydennyskoulutus

Pilbacka-Rönkä, Tiina

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, puheterapeutti

 • kielellisiin vaikeuksiin liittyvä kuntoutus, opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • puhe- ja lukiopetus
 • strukturointi
 • haastavat oppilaat
 • perusopetuksen ja lukion erityisopetus ja sen kehittäminen
 • maahanmuuttajaoppilaiden tukeminen ja opetuksen järjestäminen
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki ja arviointi
 • osallistava, inklusiivinen opetus ja koulun toimintakulttuuri
 • verkko-oppiminen erityistilanteissa
 • opiskelijan ja opiskelun tuki lukiossa

Pitkänen, Veera

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja

 • autismikirjo
 • eläinavusteinen opetus
 • haastavat oppilaat
 • ryhmämuotoinen erityisopetus

Remes, Pasi

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry , Avekki-kouluttaja, Nepsy-valmentaja

 • kouluturvallisuus (Avekki-koulutus)
 • haastava käyttäytyminen ja työrauha, sosiaalinen vuorovaikutus, nujuamisen pedagogiikka.
 • psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaaminen
 • työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
 • nepsy-valmennus​
 • työnohjaus

Rinne, Katri

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • eriyttäminen, joustavat opetusjärjestelyt
 • positiivinen pedagogiikka ja vuorovaikutus
 • haastava käyttäytyminen

Rintamäki, Mari

konduktori-ohjaaja | fysioterapeutti NDT, moniammatillinen konduktori (MDC)

 • oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt
 • tavoitteena toimintakulttuurin muutos – toisin tehden yhdessä enemmän
 • toimintakykynäkökulma keskiössä
 • konduktiivinen pedagogiikka ja sovellus
 • moniammatillinen yhteistyö – opettaja, avustaja ja terapeutti yhteistyössä
 • motorinen oppiminen, motoriikka ja toimiminen
 • oppilaan ohjaaminen ja avustaminen

Ropponen, Henna

koulukuraattori-sairaanhoitaja | sairaanhoitaja (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, työnohjaaja, NLP Personal Coach

 • neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus
 • haastava käyttäytyminen
 • tunnetaidot
 • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote ohjaustyössä

Ruutu, Piia

ohjaava opettaja erityisopettaja | työnohjaaja STOry | tohtorikoulutettava (erityispedagogiikka), sosiaalipsykologian syventävissä opinnoissa

 • vaativan erityisen tuen oppilaat, erityisesti psykiatrinen ja neuropsykiatrinen oireilu ja autismi
 • haastavaksi koettu käytös ja käyttäytymisen interventiot, erityisesti lapsen ja nuoren myönteisen käytöksen tukeminen läheisten aikuisten yhteistoimintana (RESETTI, Positive Behaviour Support)
 • koulunkäynnin keskeytyminen
 • perhe- ja verkostoyhteistyö
 • vuorovaikutus, dialogisuus
 • jälkipurku, coping-keinot
 • sosiaalipsykologian näkökulmia kouluun, esimerkiksi ryhmäilmiöt koulussa

Salmela, Matti

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

 • haastava käyttäytyminen
 • soveltava liikunta
 • oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen
 • strukturointi

Salmela, Virpi

toimintaterapeutti | toimintaterapeutti AMK, lasten neurologia

 • tietokone kirjoittamisen ja koulunkäynnin apuvälineenä
 • oppimista tukevat apuvälineet
 • ympäristön merkitys oppimiselle
 • osallistumisen tukeminen taito- ja taideaineissa
 • oman toiminnan ohjailu
 • tunne- ja kaveritaitojen tukeminen

Sergejeff, Johanna

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja

 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
 • strukturointi
 • käänteinen luokkahuone, flipped classroom
 • yhteisopettajuus
 • arviointi
 • osallistava, inklusiivinen opetus ja koulun toimintakulttuuri
 • voimauttava valokuva
 • verkko-oppiminen erityistilanteissa

Sillanpää, Minna

ohjauspalvelupäällikkö | KM, luokanopettaja, erityisopettaja, Story työnohjaaja

 • soveltava liikunta
 • toiminnanohjaus
 • joustava perusopetus
 • OPS 2016 ja oppimisen arviointi
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • erilaisten konsultaatioiden suunnittelu ja ohjaus
 • työnohjaus

Sipilä, Anna-Kaisa

ohjaava opettaja | KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET)

 • autismikirjo, ADHD/ADD, tarkkaavuus ja kasvatuksellinen kuntoutus
 • haastava käyttäytyminen ja työrauha, sosiaalinen vuorovaikutus ja toiminnanohjaus
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallintataidot
 • työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
 • työnohjaus

Toikkanen, Terhi

kehittämispäällikkö | KM, erityisluokanopettaja, montessoriohjaaja

 • toiminnallinen oppiminen
 • inklusiivisuus luokassa
 • koulun oppilaskeskinen toimintakulttuuri
 • OPS 2016: laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, arviointi
 • oppimisen edistämiseen liittyvä tutkimus
 • montessoripedagogiikka
 • yhteisopettajuus
 • yhdysluokkaopetus

Vetoniemi, Jukka

ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja

 • osallisuutta edistävät oppimisympäristöt, opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • inklusiivisen koulun kehittäminen
 • opetusteknologia – pedagogiset sovellukset, mobiilipedagogiikka ja pelillisyys oppimisessa
 • oppimisen arviointi
 • soveltava liikunta ja nujuamisen pedagogiikka
 • OPS 2016 teemat sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Vierimaa, Elina

psykologi | PsM, aineenopettaja (PS, FI)

 • sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukeminen, vireystilan säätelyn keinot
 • tietoisuustaidot ja rentoutuminen
 • vuorovaikutuksen merkitys
 • neuropsykiatrisen oirekuvan oppilaiden tukeminen, autismikirjo
 • haastava käyttäytyminen ja psyykkisesti oireilevat oppilaat
 • oppilashuolto ja koulun toimintakulttuuri, turvallinen oppimisympäristö
 • toimintakykyajattelu ja toimintakyvyn arvioiminen

Vänskä, Kukka-Maaria

erityisluokanopettaja | KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus
 • monitarpeisten oppilaiden opetuksen moniammatillinen suunnittelu ja toteutus
 • henkilökeskeinen suunnittelu (PCP)
 • myönteisen käyttäytymisen tukeminen ja haastavissa tilanteissa toimiminen
 • autismiystävällisen oppimisympäristön ratkaisut