Koulutushankkeet

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin

Yhteishankkeen tavoitteena on tukea uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien laatimista ja niiden siirtymävaihetta koskevien osien päivittämistä. Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle näkökulmia ja työvälineitä tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden ja ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvien oppilaitten siirtymävaiheen käytänteisiin. Tavoitteena on oppilaan tarvitseman tuen sujuva jatkuminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinaattori) sekä Niilo Mäki Instituutti ja se toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeessa kouluttajina toimivat lisäksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Onervan asiantuntijat. Koulutushanke koostuu viidestä koulutusosiosta, jotka toteutetaan kolme kertaa kolmella eri alueella (Helsinki, Tampere ja Oulu) saavutettavuuden takaamiseksi. Päätösseminaari on koko hankkeen yhteinen ja se järjestetään vain kerran.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen elokuusta 2015 alkaen: http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/

Kuuleeko koulu? 2014-2015

Onko luokassasi huonokuuloinen tai kuuro oppilas? Käyttääkö oppilaasi sisäkorvaistutetta? Kaipaatko käytännön vinkkejä työhösi kuulovammaisen oppilaan kanssa? Mietitkö oppilaasi osallisuutta luokkayhteisössä ja vuorovaikutustilanteissa? Pohditko tuen tarvetta oppilaasi kohdalla?

Syksyllä 2014 käynnistyy valtakunnallinen koulutushanke, jonka tavoitteena on antaa lasten ja nuorten kanssa toimivalle opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle perustietoa kuulovammoista ja niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen.

Koulutus muodostuu neljästä koulutusosiosta sekä päätösseminaarista. Koulutettavat voivat osallistua näistä kaikkiin tai vai joihinkin osioihin. Koulutusosioihin liittyy myös verkkotyöskentelyä, jossa jaetaan hyviä käytänteitä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja kuulovammaisen oppilaan koulupolun tukemiseen.

Koulutuskokonaisuuden toteuttajina on Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus ja Oppimis- ja ohauskeskus Valteri. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuuden rinnalla toimii Kuuleeko koulu –tutkimushanke.

Linkki blogiin: http://kuuleekokoulu.wordpress.com/

Mun sieluun sattuu - Oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa 2014 - 2015

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulujen valmiuksia parantaa ja ylläpitää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia sekä kehittää ja tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Koulutukseen on valittu mukaan 10 koulua, joiden opetushenkilökunta osallistuu alueella järjestettävään seminaariin sekä kouluilla toteutettaviin välinepajoihin ja työnohjauksiin. Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Helsingissä ja Kauhajoella järjestettävät yhden päivän moniammatilliset seminaarit ovat avoimia muillekin kuin koulutukseen osallistuville kouluille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä VETURI-hankeen, Pesäpuu ry.:n, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Helsingin yliopiston, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kesken. Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittama.

Lisätietoja on osoitteessa: http://campus.palmenia.helsinki.fi

Opi ja onnistu esteettä 2015–2016

Esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä oppilashuollon henkilöstölle suunnatun Opi ja onnistu esteettä -koulutushankkeen tavoitteena on tukea moninaisten oppijoiden osallisuutta, hyvinvointia sekä oppimista ja kasvua.

Kolmesta seminaarista, ympäri Suomea järjestettävistä pedagogisista kahviloista sekä verkkotyöskentelystä koostuva hanke käynnistyy syksyllä 2015 ja kestää vuoden 2016 loppuun.

Hankkeen pääteemoja ovat

  • esteetön oppimisympäristö kaikille (seminaari loppuvuodesta 2015)
  • oppimista ja kasvua tukeva osallistava toimintakulttuuri (seminaari alkuvuodesta 2016)
  • osallisuus ja toimintakyky (seminaari syksyllä 2016).

Valterin Opi ja onnistu esteettä -hanketta koordinoi Ruskis ja se on Opetushallituksen tukema. Hankkeen toteuttajakumppaneina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet: Mikael, Mäntykangas, Onerva, Ruskis ja Svenska skolan för synskadade och SPERES-nätverk ja Tervaväylä.

Hankkeen asiantuntijaverkoston kumppaneiksi ovat sitoutuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointipalvelut -yksikön vammaispoliittinen asiantuntija, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, Kehitysvammaliiton Tikoteekki, Papunet ja Selkokeskus, Näkövammaisten keskusliiton hallinnoima Nääkkö nää -asiantuntijaverkosto, Aivoliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Suomen Kuurosokeat.

Lisätietoa hankkeesta osoitteessa http://opijaonnistu.fi/

Oppilaan osallisuuden, oppimisen ja ohjaamisen edistäminen perusopetuksessa 2014–2015

Tämä koulutushanke järjestetään Opetushallituksen rahoituksella vuosina 2014–2015, ja se on suunnattu perusopetuksen opettajille. Kahdessa eri koulutuskokonaisuudessa korostetaan vuorovaikutuksen, kielen ja ajattelun taitojen merkitystä oppimisessa. Hanke tukee uudistuvan opetussuunnitelman linjauksia.

  • Pulmana kieli, vuorovaikutus ja sosiaaliset ja tunnetaidot -koulutuskokonaisuus järjestetään kolmella paikkakunnalla (Tampere, Rauma ja Jyväskylä), ja siihen kuuluu kolme lähiopiskelupäivää. Tavoitteena on antaa valmiuksia tunnistaa kielellisiä oppimisvaikeuksia sekä niiden yhteys vuorovaikutukseen sekä sosiaalisiin ja tunnetaitoihin. Koulutuksessa käsitellään kielellisten taitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemista.
  • Ajattele – opi -koulutushanke on kahdella paikkakunnalla (Tampere ja Varkaus) järjestettävä kaksi lähiopiskelupäivää sisältävä koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa tietoa ajattelun taitojen merkityksestä oppimisessa ja käytännön eväitä niiden tukemiseen. Meneillään olevassa opetussuunnitelmauudistuksessa korostetaan ajattelun taitojen merkitystä hyvän oppimisen edellytyksenä.

Lisätietoja koulutushankkeesta on osoitteessa www.onerva.fi/koulutus.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot kasvun tukena

Tavoitteena on vahvistaa opetustoimen ja oppilashuoltohenkilöstön osaamista lapsen tunne-, turva- ja sosiaalisissa taidoissa monialaisessa ja huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Näiden taitojen edistämisen tavoitteena on hyvinvoiva ja itseään arvostava lapsi. Hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja seksuaalista hyväksikäyttöä lasten omia tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja ja aikuisten luomaa turvaa vahvistamalla. Hyvinvoiva lapsi kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Lisätietoa hankkeesta osoitteessa http://www.onerva.fi/koulutus/koulutushankkeet/

Päättyneet koulutushankkeet

Katso päättyneet koulutushankkeet