Kansalliset kehittämishankkeet

HAHKU - Hahmotushäiriöiden tukeminen ja kuntoutus lapsilla ja nuorilla 2014–2017

Niilo Mäki Instituutti (NMI) toteuttaa yhteistyössä Erilaiset oppijat liiton, Aivoliiton, ADHD-liiton, Suomen CP-liiton, Jyväskylän normaalikoulun ja Onervan kanssa 4-vuotisen hahmotushäiriöiden tukeminen ja kuntoutus lapsille ja nuorille –hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Välittää tietoa lasten ja nuorten huoltajille hahmotushäiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen ja niihin liittyvistä kuntoutusmenetelmistä.
  • Lisätä ko. lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tietotaidollista osaamista häiriön tunnistamisessa ja kuntoutuksessa.
  • Tuoda tietoverkkoja hyödyntäen eri ammattialojen henkilöstöille tutkimusnäyttöön perustuvia visuo-spatiaalisen hahmottamisen tietokoneavusteisia harjaannuttamisvälineitä.


Hanke toteutetaan kolmen rinnakkaisprosessin avulla:

  • Rakentamalla tietopalvelu ja siihen liittyvä tiedotus ja koulutustoiminta.
  • Verkkovälitteisesti saataville näyttöön perustuvia tietokoneavusteisia harjoitteita.
  • Selvitykset tietopalvelun ja tietokoneavusteisten menetelmien harjaannuttamisvaikutuksista.


Hankkeen loppuraportti julkaistaan 2017 lopussa. Lue lisää.

KESKI-SUOMESSA DIGITTÄÄ

Keski-Suomessa Digittää -hanke on perustettu edistämään opettajien ja oppilaiden aktiivista toimijuutta koulun digitalisaatiossa. Erityisesti halutaan saada käyttöön opettajien kehittymistavoitteita tukeva yhteisöllinen ja resurssiviisas kouluttautumismalli sekä tvt-ohjaus. Hankkeessa kuntien kehittäjäkouluista valitaan alueelliset TVT-ohjaajat, jotka koulutetaan TVT-ohjaustoimintaan. Lisäksi suoritetaan kolme kouluvaltausta erityyppisissä kouluissa, mikä tarkoittaa opettajaopiskelijoiden haltuunottoa paikallisesta koulusta sillä välin kun suuri osa henkilökunnasta kouluttautuu koululle valitussa digitalisaatiota koskevassa teemastossa. Hankkeessa toimijoina ovat: Keski-Suomen kunnat (pl. Pihtipudas ja Viitasaari), Jyväskylän yliopisto (OKL, IT-tdk, KTL), Jyväskylän Normaalikoulu sekä Valteri Onerva. Yhteyshenkilö Valterissa on Antti Peltoniemi.

MONNI - TUETTUA ETÄOPISKELUA PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESEEN

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota mahdollisuuksia tuettuun etäopiskeluun perusopetuksen opintojen päättövaiheessa sellaisille oppilaille, jotka eivät voi käydä omaa kouluaan. Opinnot koostuvat verkko-opinnoista, erityisopettajan tuesta sekä yhteistyöstä lähettävän koulun kanssa. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael yhteistyökumppaninaan Otavan Opiston nettiperuskoulu sekä niiden kuntien koulut, joista hankkeessa on oppilaita.
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2014 – 31.12.2016 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.
www.monniverkossa.blogspot.fi

MONNI ONLINE – ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaiheeseen ja nivelvaiheen siirtymään

Itä-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke 1.11.2016 – 31.12.2018, joka toteutetaan Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida mallia, jossa yhdistetään päättövaiheen verkko-opinnot, ei-koulumaiset oppimisympäristöt ja niistä saatava tuki (mm. Ohjaamot, työpajat), henkilökohtainen neuropsykiatrinen valmennus siirtymävaiheen aikana ja 2. asteen opintojen alkaessa sekä yhteistyö vastaanottavien oppilaitosten kanssa. Hankkeessa kartoitetaan Itä-Suomen alueen tilannetta sekä poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etenevien oppilaiden että heille suunnattujen palvelujen osalta. Samalla selvitetään ne jatko-opintopaikat, joissa on tarjolla opetuksellista ja/tai ohjauksellista tukea. Pilottiryhmään valitaan mukaan sellaisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria, joiden yhteiskunnallinen syrjäytymiskierre on jo alkanut ja jotka ovat vaarassa jäädä ilman mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin.

Hankkeen tuloksena syntyy sähköisiä työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan räätälöidä yksilöllisiä etenemispolkuja perusopetuksesta toiselle asteelle. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael ja Mäntykngas sekä Otavan Opiston nettiperuskoulu yhdessä alueen kuntien kanssa.

OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN –hanke

Uudisrakentamisessa kehitetään oppimisympäristöä, jossa oppilas on toimija. Koko ympäristö houkuttaa oppimaan.

Lue lisää.

PAOVA –Pedagogiikan, johtamisen, arvioinnin ja osallisuuden kehittämis- ja tutkimushanke varhaiskasvatuksessa

Hanke koostuu viidestä osatavoitteesta:
- Pedagoginen johtaminen ja päiväkodin yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen
- Arviointi ja laatu varhaiskasvatuksessa
- Osallistumisen pedagogiikka
- Viestintä ja vuorovaikutus
- Alueelliset varhaiskasvatuksen verkostot
Hankkeen toteuttajakumppaneina toimivat hankkeeseen osallistuvat kunnat ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet Ruskis (Helsinki) ja Mikael (Mikkeli). Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri vastaa hankkeen sisältämän varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Mäntyharjun kunta toimii koordinoijana hankkeelle.

Toteutusaika 29.6.2016 - 31.12.2017

TERVAREITTI 2015 - 2017 - Osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen.

ESR-rahoitteisen Tervareitin tavoitteena on kehittää toimintakykyarvioinnin tuella osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat noin 15-vuotiaat nuoret, joiden siirtyminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen edellyttää perheen ulkopuolisia tukitoimia. Hankkeessa toimitaan tiiviiss ä yhteistyössä nuorten, lähityöntekijöiden, perheiden ja muiden tahojen kanssa.

http://www.omatervareitti.fi (Tervaväylä)

Päättyneet hankkeet:

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPETUKSEN JATKOHANKE

Hankkeen tuloksena valmistui esite ”Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa”.
(http://www.oph.fi/julkaisut/2016/viittomakieliset_oppilaat_perusopetuksessa)